Vyhláška č. 148/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu

Čiastka 37/1980
Platnosť od 18.11.1980 do25.09.1995
Účinnosť od 18.11.1980 do25.09.1995
Zrušený 10/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda stratila platnosť vo vzťahu k Slovenskej republike a k Ruskej federácii dňa 5. septembra 1994 (oznámenie č. 10/1995 Z. z.). Dohoda stratila platnosť vo vzťahu k Arménskej republike, Azerbajdžanskej republike, Bieloruskej republike, Gruzínskej republike, Kazašske...

148

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. októbra 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu

Dňa 26. septembra 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu. Podľa svojho článku 11 Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík,

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík zo 6. mája 1970,

riadiac sa najvlastnejšími záujmami výstavby socializmu a komunizmu, uskutočňovanej v mene a pre blaho človeka,

uznávajúc, že zabezpečenie práva občanov na ochranu zdravia, po prvý raz vyhláseného socialistickým spoločenským zriadením za jedno zo základných ľudských práv občanov a zakotveného v ústavách obidvoch krajín, je najdôležitejšou sociálnou úlohou štátov,

uvedomujúc si svoju veľkú zodpovednosť za uskutočňovanie tohto práva, s uspokojením konštatujúc mimoriadne úspechy socialistických štátov pri ochrane zdravia svojich národov a uznávajúc, že ďalšie zlepšovanie zdravotného stavu ľudí vyžaduje urýchlený rozvoj lekárskych vied, uskutočňovanie širokého komplexu štátnych, spoločenských a zdravotníckych opatrení v starostlivosti o zdravie ľudu, neustále zdokonaľovanie všeobecne dostupnej vysokokvalifikovanej liečebno-preventívnej starostlivosti všetkému obyvateľstvu a takisto socialistickej integrácie výroby predmetov zdravotníckeho priemyslu,

zdôrazňujúc, že úspešné splnenie uvedených úloh v každej jednotlivej krajine je nerozlučne späté s ochranou a upevňovaním zdravia všetkých národov a s rozvojom širokej medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti činnosti,

presvedčené, že rozvoj zdravotníctva a dosiahnutie potrebnej úrovne zdravia obyvateľstva v rôznych krajinách sveta je spojené predovšetkým s riešením hlavného problému súčasnosti - so zachovaním a upevnením mieru, s dosiahnutím pokroku v oblasti odzbrojenia a s odstránením hrozby jadrovej vojny,

vychádzajúc z kladných skúseností získaných pri uskutočňovaní opatrení ustanovených Dohovorom medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v oblasti zdravotníctva zo 4. decembra 1957, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu svojich štátov vo všetkých oblastiach zdravotníctva, lekárskych vied a výroby predmetov na zdravotnícke účely, zameranú na neustále zlepšovanie zdravotného stavu ľudu oboch krajín na základe socialistického zdravotníctva široko uznávaných v medzinárodnom rozsahu - štátneho a plánovitého charakteru zdravotníctva, jeho zamerania na prevenciu, zásad bezplatnosti a všeobecnej dostupnosti vysokokvalifikovanej lekárskej starostlivosti všetkému obyvateľstvu, jednoty lekárskej vedy a praxe, širokej účasti verejnosti na riešení týchto úloh.

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti z rozvíjania a zdokonaľovania politiky v oblasti zdravotníctva a zdravotníckeho priemyslu so zreteľom na utvorené perspektívne smery rozvoja socialistického zdravotníctva.

Článok 2

Zmluvné strany zamerajú svoje spoločné úsilie na riešenie týchto najdôležitejších úloh zdravotníctva a zdravotníckeho priemyslu oboch štátov:

zdokonaľovať organizáciu a riadenie zdravotníctva a lekárskej vedy, zabezpečiť rýchle uplatňovanie vedeckých poznatkov v zdravotníckej praxi, vychádzajúc z dlhodobých plánov a prognóz ekonomického a sociálneho rozvoja národného hospodárstva, poznatkov svetovej vedy a praxe,

zvyšovať efektívnosť štátneho zdravotníckeho dozoru zameraného na zabezpečovanie zdravotníckej a hygienicko-epidemiologickej starostlivosti o obyvateľstvo oboch štátov,

ďalej rozvíjať a zdokonaľovať základnú a špecializovanú liečebno-preventívnu starostlivosť,

zdokonaľovať prípravu a špecializáciu zdravotníckych pracovníkov, racionálne a efektívne využívať kádrové a materiálno-technické zdroje na ochranu zdravia obyvateľstva,

uskutočňovať vedecké klinické výskumy v oblasti nových liečebných prostriedkov a zdravotníckej techniky,

ďalej zdokonaľovať výrobu liečebných prostriedkov a predmetov zdravotníckej techniky s cieľom čo najplnšie nimi uspokojovať potreby orgánov zdravotníctva oboch krajín.

Článok 3

Spolupráca v rámci tejto Dohody sa bude uskutočňovať:

vzájomnými konzultáciami s cieľom koordinovať plány rozvoja zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu,

pozývaním vedeckých pracovníkov a pracovníkov praxe, vyučujúcich na vysokých a stredných lekárskych školách na konzultácie a výmenu skúseností a aj na účasť na vedeckých medzinárodných a národných akciách,

rozvíjaním a prehlbovaním priamych kontaktov a spolupráce medzi vedecko-výskumnými a výučbovými ústavmi, ako aj medzi významnými zdravotníckymi zariadeniami a zariadeniami zdravotníckeho priemyslu, redakčnými radami lekárskych časopisov a časopisov zdravotníckeho priemyslu,

vypracovaním a uskutočňovaním spoločných programov zameraných na riešenie najdôležitejších úloh zdravotníctva a zdravotníckeho priemyslu oboch krajín na základe širokej kooperácie a špecializácie vedeckých výskumov a výroby predmetov na zdravotnícke účely, ako aj uskutočňovaním iných účinných opatrení v rámci dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce,

výmenou stážistov a odborníkov na štúdium skúseností a na zvýšenie kvalifikácie a špecializácie, zdokonaľovaním prípravy mladých odborníkov,

výmenou vedecko-technických, lekárskych a výrobných informácií, zahŕňajúcich výsledky spoločných vedeckých výskumov a vývojových prác, vydávaním monografií, učebných pomôcok, zborníkov, článkov a iných publikácií, informácií o prihlásených spoločných patentoch.

Článok 4

Príslušné orgány zmluvných strán sa budú ihneď informovať o karanténnych a iných infekčných ochoreniach, ktoré vzniknú na území jedného z oboch štátov a ktoré by mohli ovplyvniť epidemiologický stav v druhom štáte. Budú si vymieňať informácie o poznatkoch v oblasti prevencie, diagnostiky a liečenia týchto ochorení a v prípade potreby budú tiež koordinovať a robiť spoločné opatrenia na ich odstránenie.

Článok 5

Zmluvné strany budú prispievať k rozvíjaniu navzájom výhodnej dvojstrannej a mnohostrannej vedecko-technickej a hospodárskej spolupráce v oblasti výroby chemicko-farmaceutických a biologických preparátov a predmetov zdravotníckej techniky s cieľom čo najúplnejšie uspokojovať potreby zdravotníckych orgánov oboch krajín novými účinnými výrobkami na zdravotnícke účely.

Spolupráca v týchto oblastiach sa bude rozvíjať na základe špecializácie a kooperácie výroby v záujme prehĺbenia a rozšírenia socialistickej ekonomickej integrácie.

Článok 6

Zmluvné strany budú koordinovať svoj postup a spolupracovať v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie a ďalších medzinárodných organizácií a zamerajú svoje úsilie predovšetkým na riešenie otázok, ktoré bude prispievať k zvýšeniu efektívnosti činnosti týchto organizácií.

Zmluvné strany poskytnú týmto organizáciám možnosť využívať ich skúsenosti v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Článok 7

Zmluvné strany zabezpečia bezplatnú kvalifikovanú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa dočasne alebo trvalo nachádzajú na ich území, v prípade náhleho ochorenia vyžadujúceho ambulantnú a ústavnú starostlivosť.

Zmluvné strany v prípade potreby zabezpečia poskytnutie miest v liečebno-preventívnych zariadeniach a v sanatórnych zariadeniach chorým občanom druhej zmluvnej strany po prerokovaní medzi ministerstvami zdravotníctva oboch krajín.

Článok 8

Za účelom koordinácie úsilia pri plnení tejto Dohody zmluvné strany utvoria stálu pracovnú skupinu pre spoluprácu v oblasti zdravotníctva, lekárskych vied a zdravotníckeho priemyslu.

Stála pracovná skupiny bude pravidelne vypracúvať plány spolupráce a vykonávať kontrolu ich plnenia v súlade s právnym poriadkom platným v štáte každej zo zmluvných strán.

Stála pracovná skupina bude uskutočňovať svoje zasadnutia striedavo v štáte každej zo zmluvných strán.

Článok 9

Zmluvné strany pri uskutočňovaní tejto Dohody sa budú spravovať týmito finančnými ustanoveniami:

1. Vedecko-technická spolupráca medzi organizáciami oboch strán včítane výmeny vedeckej dokumentácie v oblasti lekárskych vied a zdravotníctva, vývoja a výroby predmetov na zdravotnícke účely (farmaceutická výroba a výroba zdravotníckej techniky), ako aj poskytnutie vedecko-metodickej a konzultačnej pomoci sa bude uskutočňovať na základe Všeobecných podmienok pre uskutočňovanie vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR z 18. mája 1973.

2. Pri oficiálnom pozvaní odborníkov jednej zo zmluvných strán na účasť na práci lekárskych kongresov a konferencií v štáte druhej zmluvnej strany prijímajúca strana berie na seba všetky náklady spojené s pobytom odborníkov v tejto krajine okrem cestovného do miesta určenia a späť.

3. Zmluvné strany budú v maximálne možnej miere uskutočňovať výmenu zdravotníckych a vedecko-technických pracovníkov podľa tejto Dohody na základe reciprocity a bezdevízového zúčtovania.

V takom prípade znáša prijímajúca strana náklady spojené s pobytom zdravotníckych a vedecko-technických pracovníkov druhej strany vo svojej krajine. Cestovné do miesta určenia a späť znáša vysielajúca strana.

4. Vysielajúca strana uhrádza náklady spojené s vyslaním zdravotníckych a vedecko-technických pracovníkov do štátu druhej zmluvnej strany na štúdium rôznych otázok v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré prekračujú rámec reciprocity.

5. Zmluvné strany bezplatne poskytnú v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi chorým občanom druhého štátu uvedeným v prvom odseku článku 7 tejto Dohody všetky druhy lekárskej starostlivosti včítane stravovania a potrebných liekov po čas ich umiestnenia v lôžkových oddeleniach zdravotníckych zariadení.

Náklady spojené s cestou chorých uvedených v druhom odseku článku 7 tejto Dohody do miesta určenia a späť a s ich pobytom v štáte druhej zmluvnej strany pred ukončením a po ukončení ich liečenia v lôžkovom oddelení zdravotníckych zariadení znáša vysielajúca strana.

Článok 10

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohovor medzi vládou Československej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci v zdravotníctve podpísaný v Prahe 4. decembra 1957.

Článok 11

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

Článok 12

Táto Dohoda sa dojednáva na 10 rokov. Dohoda sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti Dohody svoje prianie ukončiť jej platnosť.

Dané v Prahe 26. septembra 1980 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Dr. Prokopec v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych socialistických republík:

Petrovskij v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.