Vyhláška č. 75/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980 do30.09.2002
Účinnosť od 01.08.1980 do30.09.2002
Zrušený 482/2002 Z. z.

75

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

zo 16. júna 1980,

ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva

Minister národnej obrany Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 152 ods. 3 a § 153 ods. 1, s poukazom na § 12 ods. 14 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v úplnom znení vyhlásenom pod č. 148/1973 Zb.:


§ 1

Paušálna suma trov trestného konania, ktoré znáša štát, uvedených v § 152 ods. 1 písm. c) a § 153 ods. 1 Trestného poriadku, je

1. v trestnom konaní vedenom proti vojakom v základnej (náhradnej) službe, pokiaľ im nebol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorého výkon bol nariadený do nápravnovýchovného ústavu,

a) ak došlo k vydaniu trestného rozkazu, ktorý zostal v právoplatnosti, 300 Kčs,

b) v ostatných trestných konaniach, - ak nebol pribraný znalec, 500 Kčs,

- ak bol pribraný znalec z iného odboru než psychiatrie, 800 Kčs,1)

- ak boli pribraní znalci psychiatri, 1100 Kčs,1)

2. v trestnom konaní vedenom proti vojakom v základnej (náhradnej) službe, pokiaľ boli odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody, ktorého výkon bol nariadený do nápravnovýchovného ústavu, ako aj v konaní vedenom proti ostatným vojakom v činnej službe, proti príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti a Zboru nápravnej výchovy a proti ostatným osobám odsúdeným vojenskými súdmi,

a) ak došlo k vydaniu trestného rozkazu, ktorý zostal v právoplatnosti, 500 Kčs,

b) v ostatných trestných konaniach,

- ak nebol pribraný znalec, 800 Kčs,

- ak bol pribraný znalec z iného odboru než psychiatrie, 1200 Kčs,1)

- ak boli pribraní znalci psychiatri, 1800 Kčs.1)


§ 2

1. Zrušuje sa vyhláška ministra národnej obrany Československej socialistickej republiky č. 71/1971 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania v odbore vojenského súdnictva.

2. Ustanovenie § 1 sa nevzťahuje na trovy konania vo veciach právoplatne skončených do 31. júla 1980.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1980.


Minister národnej obrany ČSSR:

armádny generál Dzúr v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Pribraním znalca sa rozumie aj vyžiadanie posudku od štátneho orgánu alebo štátneho ústavu podľa § 110 Trestného poriadku, ale nie jeho odborné vyjadrenie podľa § 105 ods. 1 druhej vety Trestného poriadku.