Nariadenie vlády č. 157/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím

(v znení č. 21/1987 Zb.)

Čiastka 39/1980
Platnosť od 08.12.1982 do30.06.1988
Účinnosť od 01.05.1987 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.

157

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 6. novembra 1980

o udieľaní povolení na uzavieranie, zmenu alebo zrušenie niektorých zmlúv o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 28 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


§ 1

Povolenie podľa § 26 sa nevyžaduje pri zmluvách o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím (ďalej len „zmluvy“) uzavieraných na vykonanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná, pokiaľ z tejto medzinárodnej zmluvy vyplýva rozsah a obsah výrobnej špecializácie alebo výrobnej kooperácie.

§ 2

(1) Povolenie podľa § 26 sa nevyžaduje pri zmluve, pri vykonávaní ktorej sa predpokladá, že súhrn ročného objemu vývozu z Československej socialistickej republiky a dovozu do Československej socialistickej republiky nepresiahne vcelku sumu 10 mil. Kčs, ak návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy schváli generálny riaditeľ príslušnej hospodárskej jednotky.

(2) Generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky je povinný zaslať návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy na vyjadrenie Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Federálnemu ministerstvu financií, Štátnej banke československej, Federálnemu cenovému úradu a ústrednému orgánu, ktorý riadi československú právnickú osobu, ktorá má zmluvu uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť.

(3) Návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy, ktorý predkladá československá právnická osoba, ktorá nemá zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, je generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky povinný zaslať na odsúhlasenie aj generálnemu riaditeľovi (riaditeľovi) príslušného podniku zahraničného obchodu alebo československej právnickej osoby majúcej zodpovedajúce povolenie za zahraničnoobchodnú činnosť.

(4) Generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky môže schváliť návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy, ak mu žiadny z ústredných orgánov uvedených v odseku 2 písomne neoznámi svoje námietky do 21 dní po tom, čo mu doručený zdôvodnený návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy, a ak mu generálny riaditeľ (riaditeľ) príslušného podniku zahraničného obchodu alebo československej právnickej osoby majúcej zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ktorému bol návrh zaslaný na odsúhlasenie, oznámi svoj súhlas.

(5) Generálny riaditeľ výrobnej hospodárskej jednotky, ktorý schválil návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy, oznámi toto schválenie, ako aj jeho podmienky ústredným orgánom uvedeným v odseku 2.

§ 3

Československé právnické osoby, ktoré nie sú organizované vo výrobných hospodárskych jednotkách alebo ktorým nebol schválený návrh na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy podľa § 2 ods. 1, postupujú pri uzavieraní, zmene alebo zrušovaní zmluvy podľa § 26 zákona.

§ 4

(1) Ústredný orgán môže udeliť podľa § 26 ods. 1 zákona povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy, pri vykonávaní ktorej sa predpokladá, že súhrn ročného objemu vývozu z Československej socialistickej republiky a dovozu do Československej socialistickej republiky nepresiahne vcelku sumu 30 mil. Kčs, ak

a) Federálne ministerstvo zahraničného obchodu, Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, Federálne ministerstvo financií, Štátna banka československá a Federálny cenový úrad mu písomne neoznámia svoje námietky do 21 dní po tom, čo im bol od neho doručený návrh na udelenie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie takej zmluvy;

b) súčasťou návrhu na udelenie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy je súhlas generálneho riaditeľa (riaditeľa) príslušného podniku zahraničného obchodu alebo československej právnickej osoby, ktorá má zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ak mu návrh predkladá československá právnická osoba, ktorá zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť nemá.

(2) Ústredný orgán, ktorý udelil povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy podľa odseku 1, zašle rovnopis svojho rozhodnutia Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Federálnemu ministerstvu financií, Štátnej banke československej a Federálnemu cenovému úradu.

§ 5

Sumy uvedené v § 2 a 4 tohto nariadenia sa vyjadrujú v cenách bez dopravných a iných nákladov dojednaných medzi podnikmi zahraničného obchodu alebo československými právnickými osobami majúcimi zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť a zahraničnými osobami, prepočítaných na československú menu podľa stredného kurzu uvedeného v kurzovom lístku Štátnej banky československej platnom v deň, keď sa návrh zmluvy zaslal Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Federálnemu ministerstvu financií, Štátnej banke československej a Federálnemu cenovému úradu.

§ 5a

(1) Povolenie podľa § 26 zákona sa nevyžaduje tiež pri zmluvách uzavieraných s organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci. Československé právnické osoby, ktoré sú organizované vo výrobných hospodárskych jednotkách, môžu zmluvy uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom generálneho riaditeľa príslušnej výrobnej hospodárskej jednotky.1) Československé právnické osoby, ktoré nie sú organizované vo výrobných hospodárskych jednotkách, môžu zmluvy uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom nadriadeného orgánu.

(2) Československé právnické osoby, ktoré nemajú zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, môžu zmluvu schválenú podľa odseku 1 uzavrieť, zmeniť alebo zrušiť len so súhlasom generálneho riaditeľa (riaditeľa) príslušného podniku zahraničného obchodu alebo právnickej osoby majúcej zodpovedajúce povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť; ak tento súhlas nie je udelený, môže ho udeliť ústredný orgán, ktorý československú právnickú osobu riadi, po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu.

(3) U československej právnickej osoby riadenej národným výborom sa za riadiaci ústredný orgán podľa odseku 2 považuje ústredný orgán štátnej správy Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky, ktorý by bol inak príslušný udeliť tejto právnickej osobe povolenie podľa § 26 ods. 2 zákona.2)

(4) Ustanovenie § 2 až 5 sa pri zmluvách uvedených v odseku 1 nepoužije.

§ 6

Pri uzavretí alebo zmene zmluvy zašle československá právnická osoba jej rovnopis a pri zrušení zmluvy oznámenie o jej zrušení svojmu riadiacemu ústrednému orgánu, Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, Federálnemu ministerstvu financií, Štátnej banke československej a Federálnemu cenovému úradu.


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 1 nariadenia vlády ČSSR č. 91/1974 Zb. o organizácii výrobných hospodárskych jednotiek a o ich štatútoch.

2) § 1 nariadenia vlády ČSR č. 81/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.
§ 1 nariadenia vlády SSR č. 150/1980 Zb., o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.