Nariadenie vlády č. 158/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb.

Čiastka 39/1980
Platnosť od 08.12.1982 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1985
Zrušený 112/1985 Zb.

158

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 13. novembra 1980,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 ods. 2 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:

„Pre finančné vyrovnanie rozdielov z nového ocenenia zásob so štátnym rozpočtom platí osobitný predpis.9)

2. V § 11 ods. 5 sa vkladá nové ustanovenie písmena b), ktoré znie:

b) 3 % z ceny úlohy plánu štandardizácie, ktorej výsledkom je technická norma, podľa ktorej sa má vyrábať výrobok, pre ktorý sa mal určiť predbežný cenový limit,".

Doterajšie ustanovenie písmena b) sa označuje ako písmeno c).

3. V § 12 ods. 5 posledná veta znie:

„Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dodatkové odvody podľa § 11 ods. 3, ods. 4 prvej vety a ods. 5 a na dodatkový odvod prostriedkov čerpaných investorom z iných než vlastných zdrojov alebo úverov na úhradu prostriedkov dodávateľom neoprávnene požadovaných v dôsledku porušenia cenových predpisov.10)

4. V § 12 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Pri obchodných, odbytových a zásobovacích organizáciách a ostatných organizáciách poverených obchodnými, odbytovými a zásobovacími výkonmi podliehajú však dodatkovému odvodu, prípadne jeho zvýšeniu len sumy, o ktoré sa zvýšila ich obchodná alebo odbytová prirážka alebo zrážka, a prípadne ďalšie sumy majetkového prospechu získaného v dôsledku porušenia cenových predpisov. Tým nie je dotknutá platnosť § 11 ods. 4 a 5 pre uvedené organizácie.".

5. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠13a

Dodatkový odvod za výrobky s nedostatočnou efektívnosťou pri vývoze

Dodatkový odvod pri výrobkoch, ktorých cenové znevýhodnenie sa určí v závislosti od cien dosahovaných pri vývoze, tvorí najviac 30 % z veľkoobchodnej ceny, prípadne evidenčnej veľkoobchodnej ceny. Vymedzenie rozsahu výrobkov a spôsob výpočtu výšky dodatkového odvodu podľa dosahovaných cien, prípadne podielov z dodatkového odvodu určia pre výrobné organizácie a pre organizácie zahraničného obchodu cenové úrady osobitným rozhodnutím.".

6. Doterajší § 13a sa označuje ako § 13b.


Čl. II

1. Pri pláne štandardizácie sa dodatkový odvod podľa § 11 ods. 5 písm. b) ukladá začínajúc plánmi na rok 1981.

2. Zvýšenie dodatkového odvodu podľa § 12 ods. 5 sa neuplatňuje v prípadoch podľa § 11 ods. 4 a v prípadoch čerpania investičných prostriedkov investorom z iných než vlastných zdrojov alebo úveru na úhradu prostriedkov dodávateľom neoprávnene požadovaných, ak do začiatku účinnosti tohto nariadenia nebol uložený odvod podľa § 11.

Čl. III

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 136/1973 Zb. o štátnom riadení v oblasti cien, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 72/1978 Zb. a týmto nariadením.

Čl. IV

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Smernice Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 81 zo 14. decembra 1978 o finančnom vyrovnaní rozdielov z nového ocenenia zásob pri cenových úpravách, Finančný spravodajca čiastka 14/1978, registrované v čiastke 2/1979 Zb.

10) Dodatkový odvod podľa § 112 ods. 1 písm. ch) vyhlášky Federálneho cenového úradu, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 137/1973 Zb. o cenách v znení vyhlášok č. 73/1978 Zb. a č. 160/1980 Zb.