118

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 26. júna 1980

o materských školách, spoločných zariadeniach jasle a materská škola a detských útulkoch

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 6 ods. 2 a § 45 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach a podľa § 14 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


§ 1

Základné ustanovenie

Táto vyhláška sa vzťahuje na materské školy vrátane materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť a na materské školy pri zdravotníckych zariadeniach, na spoločné zariadenia jasle a materská škola a na detské útulky1) (ďalej len „predškolské zariadenia“) v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky.

§ 2

Organizácia predškolských zariadení

(1) Všetky druhy materských škôl, s výnimkou materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach a materských škôl pre telesne postihnuté deti (§ 3), sa zriaďujú ako zariadenia s celodennou starostlivosťou alebo ako internátne zariadenia.2)

(2) Materská škola internátna je určená pre deti, ktorých rodičia, pestúni alebo iní zákonní zástupcovia (ďalej len „zákonní zástupcovia“) sa nemôžu počas týždňa starať o deti. Materská škola internátna môže zabezpečovať celodennú starostlivosť aj deťom, ktoré denne dochádzajú.

(3) Materská škola má najviac štyri triedy. V miestach s vysokým sústredením obyvateľstva alebo pri zdravotníckych zariadeniach sa môže výnimočne zriadiť materská škola najviac s ôsmimi triedami; tvorí dva organizačné celky po štyroch triedach so spoločnou hospodárskou správou.

(4) Do predškolských zariadení sa prijímajú len deti zmyslovo, telesne a duševne zdravé. V materských školách internátnych sa môžu zriaďovať triedy bez celodennej starostlivosti a triedy pre deti ľahšie mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté alebo pre deti s ľahšími chybami reči, pokiaľ sa pre ne nezriadi materská škola pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť.3)

(5) Jasle a materská škola sa môžu zriaďovať aj ako spoločné zariadenia jasle a materská škola (ďalej len „spoločné zariadenie“) so spoločnou správou. Spoločné zariadenie je zariadením školskej správy.4)

(6) Predškolskú výchovu v spoločnom zariadení vedie a školskú inšpekciu v ňom vykonáva okresný národný výbor. Liečebno-preventívnu starostlivosť o deti v spoločnom zariadení zabezpečuje a kontroluje okresný ústav národného zdravia.

(7) Ak nie je v tejto vyhláške ustanovené inak, spravuje sa spoločné zariadenie aj predpismi pre jasle.

(8) Pri materskej škole alebo pri spoločnom zariadení sa v druhom polroku školského roku podľa potreby zriaďuje prípravné oddelenie,5) v ktorom deti pripravujú na povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ nie je v mieste materská škola alebo spoločné zariadenie, alebo tieto predškolské zariadenia nemajú dostatok miestností, môže byť prípravné oddelenie umiestnené aj v budove základnej školy alebo v iných priestoroch.

(9) Detské útulky sa môžu zriaďovať podľa miestnych podmienok a potrieb ako stále alebo sezónne zariadenia.

§ 3

Druhy a typy materských škôl pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť

(1) Pre deti mentálne postihnuté sa zriaďuje osobitná materská škola.

(2) Pre deti sluchovo postihnuté sa zriaďuje materská škola pre nedoslýchavých, materská škola pre deti so zvyškami sluchu a materská škola pre nepočujúcich.

(3) Pre deti zrakovo postihnuté sa zriaďuje materská škola pre slabozrakých, materská škola pre deti so zvyškami zraku a materská škola pre nevidiacich.

(4) Pre deti s chybami reči sa zriaďuje materská škola pre chybne hovoriacich a materská škola pre nehovoriacich.

(5) Pre deti telesne postihnuté sa zriaďuje materská škola pre telesne postihnutých.

(6) Pre deti choré a zdravotne oslabené umiestnené v zdravotníckych zariadeniach sa zriaďuje materská škola pri nemocnici, materská škola pri detskej liečebni a materská škola pri detskej ozdravovni (ďalej len „materská škola pri zdravotníckom zariadení“).

(7) Pre deti zmyslovo postihnuté, telesne postihnuté, pre deti s chybami reči alebo pre deti umiestnené v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú aj mentálne postihnuté, sa zriaďujú materské školy pre deti s viacerými chybami (napr. osobitná materská škola pre telesne postihnutých).

§ 4

Podmienky pre zriaďovanie alebo zrušovanie predškolských zariadení

(1) Materská škola sa môže zriadiť, ak do nej prihlásia zákonní zástupcovia najmenej dvadsať detí. Národný výbor môže materskú školu zriadiť výnimočne aj pri počte pätnástich detí, ak to vyžadujú miestne pomery. Materská škola pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť sa môže zriadiť, ak treba zabezpečiť predškolskú výchovu najmenej pre desať detí.

(2) Materská škola sa môže zriadiť aj pre deti od dvoch rokov veku, ak pre malý počet detí nemožno zriadiť v mieste jasle a ak zákonní zástupcovia prihlásia na pravidelnú dochádzku aspoň dvadsať detí vo veku od dvoch do piatich rokov. Ak sa zvýši počet detí do troch rokov na šestnásť, zriadi sa oddelenie jaslí; v tomto prípade sa materská škola zmení na spoločné zariadenie.

(3) Spoločné zariadenie sa môže zriadiť, ak prihlásia zákonní zástupcovia do materskej školy aspoň dvadsať detí a do jaslí najmenej šestnásť detí.

(4) Detský útulok sa môže zriadiť, ak prihlásia zákonní zástupcovia na pravidelnú dochádzku počas celého roku alebo v sezóne aspoň desať detí vo veku od dvoch do šiestich rokov; u detí od dvoch rokov zákonní zástupcovia predložia potvrdenie obvodného lekára, že dieťa je dostatočne vyspelé a spôsobilé navštevovať detský útulok.

(5) Prípravné oddelenie sa môže zriadiť, ak prihlásia zákonní zástupcovia na pravidelnú dochádzku aspoň pätnásť detí; vo výnimočnom prípade so súhlasom národného výboru, ktorý predškolské zariadenie odborne vedie, možno ho zriadiť aj pri nižšom počte detí. Pokiaľ sú do prípravného oddelenia prihlásené aj výchovne zanedbané deti, môže sa prípravné oddelenie zriadiť už pri počte desiatich detí.

(6) Predškolské zariadenie alebo prípravné oddelenie sa zruší, ak klesne počet pravidelne dochádzajúcich detí pod najnižší počet, ktorý je uvedený v predchádzajúcich odsekoch pre príslušný druh predškolského zariadenia. Materská škola pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť môže zostať v prevádzke aj pri nižšom počte detí, ak s tým súhlasí národný výbor, ktorý ju odborne vedie.

§ 5

Zápis a prijímanie detí

(1) Zápis do predškolských zariadení na nasledujúci školský rok sa koná každoročne v mesiaci máji a zápis do prípravných oddelení v mesiaci januári. Miesto a čas zápisu dohodne riaditeľka predškolského zariadenia s miestnym národným výborom do 15. apríla a do prípravných oddelení najneskôr do 2. januára. Oznámenie o mieste zápisu sa zverejní na budove predškolského zariadenia, podľa potreby aj iným v mieste obvyklým spôsobom. V miestach, kde je viac predškolských zariadení, sa zápis určí jednotne. Pri zápise dieťaťa, ktorému sa začiatok povinnej školskej dochádzky odložil o jeden rok, zákonný zástupca predloží aj rozhodnutie národného výboru o doložení povinnej školskej dochádzky.6) Pri zápise detí do materskej školy pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť a do tried, ktoré sa zriaďujú podľa § 2 ods. 4, pripojí zákonný zástupca aj správu okresnej pedagogicko-psychologickej poradne o vyšetrení dieťaťa s vyjadrením lekára o druhu a stupni postihnutia dieťaťa.

(2) Do predškolských zariadení sa deti prijímajú na začiatku školského roku. Pokiaľ kapacita predškolského zariadenia dovoľuje, môžu sa deti prijímať aj počas školského roku.

(3) Do predškolských zariadení sa prednostne prijímajú deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku začať plniť povinnú školskú dochádzku, a deti staršie ako trojročné, ktoré boli v jasliach. Deti z oddelenia jaslí spoločného zariadenia sa preraďujú po dovŕšení tretieho roku veku do tried materskej školy spoločného zariadenia.

(4) Do predškolských zariadení sa prijímajú tiež deti, ktorým sa odložil začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.6)

(5) Do predškolských zariadení s výnimkou detského útulku prijíma deti riaditeľka predškolského zariadenia a do detského útulku prijíma deti vedúca detského útulku. Ak pre nedostatok miesta nemožno prijať všetky prihlásené deti, o prijímaní rozhoduje miestny národný výbor;7) o prijímaní deti do materskej školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť rozhoduje národný výbor príslušný podľa sídla materskej školy. Pri rozhodovaní o prijatí národný výbor prihliada na spoločenské, sociálne a výchovné zretele.

(6) V miestach, kde nie sú zriadené jasle, môže materská škola prijímať deti vo veku od dvoch rokov. Zákonný zástupca v takomto prípade predloží osvedčenie obvodného detského lekára o tom, že dieťa je dostatočne vyspelé a spôsobilé navštevovať materskú školu. V tejto materskej škole môže byť najviac päť detí vo veku od dvoch do troch rokov.

(7) Pri nástupe dieťaťa do predškolského zariadenia predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie obvodného detského lekára, že dieťa môže dochádzať do predškolského zariadenia, a písomné osvedčenie, že okresný hygienik alebo ošetrujúci lekár nenariadil dieťaťu karanténne opatrenie a že dieťa v poslednom týždni neprišlo do styku s osobami, ktoré ochoreli prenosnou chorobou.

(8) Deti sa prijímajú spravidla do predškolského zariadenia, v obvode ktorého bývajú. V odôvodnených prípadoch môžu sa prijať deti aj do predškolského zariadenia mimo obvodu bydliska, napríklad v blízkosti pracoviska zákonného zástupcu, zo zdravotných dôvodov a pod.

§ 6

Dochádzka detí a ukončenie dochádzky

(1) Ak dieťa nemôže dochádzať do predškolského zariadenia, zákonný zástupca je povinný oznámiť predškolskému zariadeniu príčinu jeho neprítomnosti ihneď, najneskôr do dvoch dní. Zákonný zástupca je tiež povinný oznámiť, kedy dieťa začne opäť dochádzať do predškolského zariadenia.

(2) Po neprítomnosti dieťaťa z dôvodov choroby, ako aj po každej neprítomnosti dlhšej ako štrnásť dní, zákonný zástupca je povinný predložiť potvrdenie obvodného detského lekára, že dieťa môže opäť dochádzať do predškolského zariadenia.

(3) Vopred známu neprítomnosť dieťaťa oznámi zákonný zástupca predškolskému zariadeniu písomne; oznámenie o neprítomnosti dieťaťa odovzdá učiteľke, detskej sestre alebo pri neprítomnosti dlhšej ako týždeň riaditeľke predškolského zariadenia alebo vedúcej v detskom útulku.

(4) Zákonný zástupca je povinný dbať, aby dieťa dochádzalo do predškolského zariadenia pravidelne a včas. Hodinu odchodu dieťaťa z predškolského zariadenia dohodne zákonný zástupca v materskej škole s učiteľkou, v oddelení jaslí s detskou sestrou a v detskom útulku s pestúnkou.

(5) Dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia môže miestny národný výbor ukončiť po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu, ak dieťa bez písomného ospravedlnenia nedochádzalo do predškolského zariadenia najmenej štrnásť po sebe idúcich dní, alebo ak je v predškolskom zariadení nedostatok miesta a matka dieťaťa, jeho pestúnka či iná osoba, ktorá sa stará o dieťa (ďalej len „matka“), skončila pracovný pomer alebo pomer obdobný pracovnému pomeru, prípadne ak čerpá predĺženú materskú dovolenku, alebo ak jej organizácia poskytla pracovné voľno dlhšie ako tri mesiace.

(6) Ak na umiestnenie v predškolskom zariadení čaká veľký počet detí, môže miestny národný výbor počas čerpania materskej dovolenky matky dochádzku dieťaťa do predškolského zariadenia prerušiť, prípadne obmedziť len na dopoludňajšiu výchovnú činnosť. Prerušiť alebo obmedziť dochádzku možno až po šiestich týždňoch od narodenia mladšieho dieťaťa.

§ 7

Prevádzka predškolských zariadení

(1) Čas prevádzky určí riaditeľka predškolského zariadenia so súhlasom národného výboru, ktorý predškolské zariadenie zriadil. Predškolské zariadenia s celodennou starostlivosťou je v prevádzke v pracovných dňoch 8 až 12 hodín; začiatok a koniec denného pobytu detí musí zodpovedať požiadavkám správnej životosprávy detí a pracovnému času zamestnaných zákonných zástupcov.

(2) Cez voľné soboty sa predškolské zariadenie ponechá v prevádzke, ak sa na pravidelnú dochádzku prihlási najmenej desať detí zákonných zástupcov, ktorí pracujú aj cez voľné soboty. V miestach, kde je viacej predškolských zariadení toho istého druhu, určí národný výbor, ktorý predškolské zariadenie odborne vedie, ktoré z nich bude cez voľné soboty v prevádzke.

(3) Internátne predškolské zariadenie je v prevádzke od pondelka do piatku alebo nepretržite.

(4) Prevádzka predškolských zariadení sa primerane obmedzí alebo podľa potreby preruší v júli alebo v auguste, prípadne v obidvoch mesiacoch, a to na čas najmenej dvoch týždňov. V miestach, kde je viac predškolských zariadení toho istého druhu, sústreďujú sa deti do niektorého z nich; prevádzka tohto predškolského zariadenia sa preruší, ak klesne priemerná dochádzka počas jedného týždňa pod 15 detí. V odôvodnených prípadoch výnimku povoľuje okresný národný výbor, ktorý predškolské zariadenie odborne vedie.

(5) Prípravné oddelenia sú v prevádzke spravidla od 1. februára do 30. júna. Deti do prípravných oddelení dochádzajú najmenej raz v týždni na dve až tri hodiny.

(6) Detský útulok je v prevádzke po celý rok alebo ako sezónne zariadenie počas špičkových poľnohospodárskych prác.

(7) Rozsah obmedzenia prevádzky predškolského zariadenia a jeho prerušenie určuje na návrh riaditeľky národný výbor, ktorý predškolské zariadenie odborne vedie.

§ 8

Predškolská výchova

(1) Predškolská výchova v predškolských zariadeniach sa uskutočňuje podľa programu výchovnej práce v jasliach a materských školách, ktorý vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Do programu výchovnej práce osobitnej materskej školy sa začleňuje individuálna logopedická starostlivosť v rozsahu troch hodín denne v každej triede. Individuálnu logopedickú starostlivosť zabezpečujú pracovníci s logopedickou kvalifikáciou.

(3) Predškolské zariadenie môže poskytovať zákonným zástupcom detí, ktoré nemôžu dochádzať do tohto zariadenia, poradenskú službu pri výchove detí.

§ 9

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí

(1) V starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí sa pracovníčky predškolských zariadení spravujú všeobecne platnými predpismi,9) pokiaľ nie je ďalej ustanovené inak.

(2) V starostlivosti o zdravie detí, o zdravé výchovné prostredie a utváranie priaznivých podmienok pre zdravý vývoj detí spolupracujú predškolské zariadenia so školským lekárom.

(3) V predškolských zariadeniach sa deti stravujú; na tento účel národný výbor zriaďuje školskú jedáleň. O stravovaní detí detského útulku rozhodne miestny národný výbor; stravovanie v detskom útulku sa spravuje predpismi o školskom stravovaní.10)

(4) Pri predškolskej výchove sa o bezpečnosť detí zapísaných v triede materskej školy stará učiteľka, v oddelení jaslí detská sestra a v detskom útulku pestúnka. Na vychádzke sa jedna pracovníčka predškolského zariadenia stará najviac o dvadsať detí mladších ako päťročných alebo dvadsaťpäť detí starších ako päťročných; pri vyššom počte detí dozor nad nimi pomáha zabezpečovať ďalšia pracovníčka predškolského zariadenia. v materských školách pre deti vyžadujúce osobitnú starostlivosť sa na vychádzkach učiteľka materskej školy stará o bezpečnosť detí zapísaných v jednej triede.

(5) Učiteľka, detská sestra alebo pestúnka predškolského zariadenia zodpovedá za bezpečnosť detí pri predškolskej výchove až do času, kým ich neodovzdá inej pracovníčke predškolského zariadenia, zákonným zástupcom alebo nimi povereným osobám. Poverenej osobe odovzdá učiteľka, detská sestra alebo pestúnka dieťa len na základe písomného splnomocnenia zákonného zástupcu.


§ 10

Záverečné a prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia § 2 ods. 1 a 2 s výnimkou poslednej vety, ods. 3 a 5 až 7, § 4 ods. 4, § 6 ods. 1 až 4, § 7 ods. 1 a 2 okrem prvej vety, ods. 3, 4 a 6, § 8 ods. 1 a 3, § 9 ods. 1 až 5 a § 10 ods. 2 sa vzťahujú aj na predškolské zariadenia zriaďované a hospodársky zabezpečované socialistickými organizáciami.11)

(2) Doterajšie materské školy s triedami pre deti od jedného roku sa 1. septembrom 1980 premenia na spoločné zariadenia podľa ustanovenia § 4 ods. 3, pokiaľ v nich bude zapísaných najmenej šestnásť detí vo veku do troch rokov, alebo na materské školy pre deti od dvoch rokov veku podľa ustanovenia § 4 ods. 2.

§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

1. zásady pre zriaďovanie a prevádzku závodných jaslí a závodných materských škôl a jaslí a materských škôl jednotných roľníckych družstiev uverejnené v čiastke 98/1959 Ú. v. (Ú. l.),

2. organizačné smernice pre materské školy a detské útulky z 27. februára 1968 č. 8670/68 uverejnené vo Vestníku Ministerstva školstva a kultúry ročník 1968 zošit 8 a registrované v čiastke 12/1968 Zb. v znení smerníc zo 7. októbra 1969 č. Š-11 227/69-I uverejnených vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky ročník 1969 zošit 30-31 a registrovaných v čiastke 10/1970 Zb. v znení smerníc z 21. januára 1972 č. 116/1972-I uverejnených vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky ročník 1972 zošit 2,

3. § 2 písm. a) bod 1., písm. b) bod 1. až 3., písm. c) bod 1., písm. d) bod 1. a 2., písm. e) bod 1. a 2., písm. f) bod 1. až 3. a § 6, § 7 ods. 1, ods. 2 okrem prvej vety, ods. 3, 4 a 6 úpravy Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. mája 1975 č. 5971/1975-I o organizácii škôl a výchovných zariadení pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a o zaraďovaní detí a mládeže do týchto zariadení uverejnenej vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ročník 1975 zošit 7 a registrovanej v čiastke 22/1975 Zb.

§ 12

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 až 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach.

2) § 5 ods. 2 zákona č. 78/1978 Zb.

3) § 5 ods. 3 zákona č. 78/1978 Zb.

4) § 6 zákona č. 78/1978 Zb.

5) § 5 ods.4 zákona č. 78/1978 Zb.

6) § 34 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl. § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve.

7) § 5 ods. 3 zákona č. 79/1978 Zb.

9) Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. § 422 Občianskeho zákonníka. § 170 až 175 Zákonníka práce.

10) Úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 23. apríla 1976 č. 900/1976-A/1 o školskom stravovaní v znení úpravy z 25. apríla 1978 č. 5700/1978-A/1 uverejnené vo Zvestiach Ministerstva školstva SSR a Ministerstva kultúry SSR ročník 1976 zošit 5 a ročník 1978 zošit 7, registrované v čiastkach 13/1976 Zb. a 20/1978 Zb.

11) Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 99/1978 Zb. o zriaďovaní a prevádzke predškolských zariadení socialistickými organizáciami.