Vyhláška č. 162/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Čiastka 41/1980
Platnosť od 16.12.1980 do29.04.1991
Účinnosť od 29.12.1990 do29.04.1991
Zrušený 150/1991 Zb.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia § 17 ods. 6, ktoré nadobúda účinnosť dňom určeným predsedom banky

162

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej

zo 7. novembra 1980

o financovaní reprodukcie základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje tvorbu a použitie investičného fondu a ďalších zdrojov a spôsob financovania reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku vo výrobných hospodárskych jednotkách,1) v štátnych hospodárskych organizáciách usporiadaných do výrobnej hospodárskej jednotky, koncernových podnikoch a koncernových účelových organizáciách, v štátnych hospodárskych organizáciách usporiadaných mimo výrobných hospodárskych jednotiek, v ostatných štátnych socialistických organizáciách a v organizáciách zahraničného obchodu2) (ďalej len „organizácia“), uskutočňovanej dodávateľským spôsobom alebo vo vlastnej réžii.

(2) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov a iného hmotného majetku socialistických organizácií neuvedených v odseku 1 sa spravuje zásadami tejto vyhlášky; zvláštnosti financovania reprodukcie základných prostriedkov môžu upraviť príslušné federálne ústredné orgány pre organizácie nimi riadené po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ústredím Štátnej banky československej (ďalej len „banka“) a príslušné ústredné orgány republík pre organizácie nimi riadené po dohode s ministerstvami financií republík a hlavnými ústavmi banky.

§ 4

Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Reprodukcia základných prostriedkov a iného hmotného majetku zahŕňa:

a) prípravu a zabezpečenie výstavby (§ 5),

b) projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,5)

c) investície (§ 6),

d) udržiavanie a opravy (§ 7).

(2) Organizácie sú povinné zabezpečovať reprodukciu základných prostriedkov a iného hmotného majetku v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a prostriedky na ňu vynakladať v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s najvyššou hospodárnosťou.

§ 5

Príprava a zabezpečenie výstavby

(1) Príprava a zabezpečenie výstavby zahŕňa náklady, prípadne výdavky na:

a) organizačnú a prípravnú činnosť investora, t. j.

1. vypracovanie investičných zámerov,

2. projektové úlohy a štúdie súborov stavieb,

3. činnosť riaditeľstiev budovaných podnikov a závodov,

4. technický dozor investora,

5. odovzdanie a prevzatie dokončených stavieb alebo ich ucelených častí,

6. prípravu a začatie prevádzky včítane komplexného technologického vyskúšania a skúšobnej prevádzky,

7. prípravu kádrov pre budované podniky,

8. presídlenie obyvateľov,

9. súborné spracovanie dokumentácie skutočnej stavby,

10. záverečné technicko-ekonomické vyhodnotenie;

b) inžiniersku činnosť a kompletizačnú činnosť dodávateľa;

c) technickú pomoc poskytovanú projektovými organizáciami;

d) vybavenie prevádzok a iných budovaných zariadení zásobami;

e) správne a miestne poplatky súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, penále, poplatky z omeškania, peňažné náhrady škôd súvisiacich s investičnou výstavbou a iné nehmotné náklady a prirážky, všetky úroky z úverov (tuzemské i zahraničné) a devízové náklady spojené s obstaraním devíz v Československej obchodnej banke, ú. s.;

f) licencie a iné obdobné oprávnenia pre budúcu výrobu alebo prevádzku.

(2) Do prípravy a zabezpečenia výstavby sa zahŕňajú aj náklady, prípadne výdavky na:

a) projekty na hospodársko-technické úpravy pozemkov,

b) projekty pre výstavy a veľtrhy v zahraničí,

c) projektové súťaže a dopytové konanie,

d) rozvojové štúdie výstavby odvetví a odborov,

e) územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovacie podklady včítane urbanistických súťaží,

f) projekty typizácie vo výstavbe,

g) projekty experimentálneho overovania vo výstavbe,

h) tvorbu technicko-hospodárskych ukazovateľov,

i) geologický prieskum.

§ 7

Udržiavanie a opravy základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Udržiavanie je pravidelná starostlivosť o základné prostriedky, prípadne o iný hmotný majetok, ktorou sa spomaľuje priebeh procesu fyzického opotrebovania, predchádza sa jeho následkom tak, aby sa zabezpečil ich prevádzkyschopný stav a bezpečná prevádzka, prípadne sa odstraňujú drobné poruchy.

(2) Opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia základného prostriedku, prípadne iného hmotného majetku do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa jeho technické vlastnosti, odstraňujú funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky; pri budovách a stavbách sa obnovuje ich prevádzková kvalita, úžitkovosť a bezpečnosť. Pri opravách sa uplatňujú najnovšie poznatky vedy a techniky, najmä pri technológii ich vykonávania, voľbe materiálov a normalizácii súčastí.

(3) Opravy strojov a zariadení možno robiť aj výmenným spôsobom.9)

DRUHÁ ČASŤ

ZDROJE FINANCOVANIA REPRODUKCIE ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV A INÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

§ 8

Financovanie nákladov na prípravu a zabezpečenie výstavby

Náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby financujú organizácie z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov s prípadným časovým rozlíšením.10)

§ 9

Financovanie nákladov na udržiavanie a opravy základných prostriedkov a iného hmotného majetku

Náklady spojené s udržiavaním a opravami základných prostriedkov, prípadne iného hmotného majetku (včítane projektovej dokumentácie opráv) financujú organizácie z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov, prípadne z fondu opráv.11)

§ 10

Financovanie projektovej dokumentácie a investícií

Projektovú dokumentáciu a investície financujú:

a) štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu z vlastných zdrojov, z centralizovaných zdrojov u nadriadených orgánov, z investičného úveru, dotáciami zo štátneho rozpočtu,12) prípadne štátnych fondov, dotáciami z rozpočtov národných výborov, z príspevkov iných organizácií13) a z iných zdrojov;

b) rozpočtové organizácie z prostriedkov štátneho rozpočtu, prípadne štátnych fondov, z prostriedkov rozpočtu národného výboru, z doplnkových zdrojov a z príspevkov iných organizácií;13)

c) príspevkové organizácie z vlastných zdrojov, z príspevkov štátneho rozpočtu, prípadne štátnych fondov, z príspevkov rozpočtu národného výboru, z príspevkov iných organizácií,13) z investičného úveru, prípadne z iných zdrojov;

TRETIA ČASŤ

INVESTIČNÝ FOND

§ 11

Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky

(1) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky1) sa tvorí:

a) prídelom podľa normatívu z odpisov základných prostriedkov, ktorý sa určí percentným podielom z plánovanej tvorby odpisov a prídelom podľa normatívu zo zisku, ktorý sa určí percentom zo zisku; normatívy sa určia z odpisov základných prostriedkov a zo zisku výrobnej hospodárskej jednotky ako celku v jej finančnom pláne, a to vo vzťahu k plánovanému objemu investícií (včítane plánovaných iných investícií), projektovej dokumentácie a splátok investičných úverov,

b) z príspevkov od iných organizácií,4)

c) z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií,

d) prevodom z iných fondov v ustanovených prípadoch,5)

e) z odpisov podriadených podnikov6) určených na centralizáciu,

f) prevodom z iných zdrojov v ustanovených prípadoch.7)

(2) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky možno tvoriť aj:

a) nadnormatívnym prídelom

- z prírastku zisku podľa rozhodnutia a podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií,

- z fondu hmotnej stimulácie vývozu8) až do výšky 50 % plánovaného prídelu zo zisku podľa normatívu,

b) prídelom od nadriadeného ústredného orgánu z centralizovaných zdrojov,

c) účelovým prídelom od nadriadeného ústredného orgánu (z centralizovaných odpisov základných prostriedkov, prípadne zo zisku) na financovanie investícií ustanovených ako záväzné úlohy štátneho plánu,

d) účelovými dotáciami zo štátneho rozpočtu,9) prípadne zo štátnych fondov.

(3) Pri výpočte prídelu zo zisku do investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky sa od skutočného zisku použitého pre výpočet výšky prídelu odpočítajú a ku skutočnej strate pripočítavajú sumy vyjadrujúce straty spôsobené neakostnou výrobou v plnej výške týchto strát, najviac však do sumy, ktorá nepresiahne 2 % z výkonov.10)

(4) Prídel zo zisku podľa normatívu možno uskutočňovať v priebehu roka mesačne vo výške skutočnej potreby, najviac však do výšky určeného normatívu. Nadnormatívny prídel možno uskutočňovať v priebehu roka preddavkovo, najviac však do výšky ustanovenej v odseku 2 písm. a).

(5) Prídel z odpisov základných prostriedkov možno uskutočňovať v priebehu roka preddavkovo mesačne až do výšky ročného plánu spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.11)

(6) Investičný fond výrobných hospodárskych jednotiek s plánovanou stratou alebo s relatívne nízkou tvorbou zisku a výrobných hospodárskych jednotiek podliehajúcich odvodu voľného zostatku zisku, výrobných hospodárskych jednotiek v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky a výrobných hospodárskych jednotiek poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu a poľnohospodárskej výroby, sa tvorí pevnou sumou podľa podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(7) Investičný fond výrobnej hospodárskej jednotky sa používa:

a) na financovanie plánovaných investícií a projektovej dokumentácie včítane autorského dozoru výrobnej hospodárskej jednotky,

b) na financovanie iných investícií výrobnej hospodárskej jednotky,

c) na úhradu splátok investičných úverov výrobnej hospodárskej jednotky,

d) na poskytovanie príspevkov iným organizáciám,4)

e) na prídely do investičných fondov podriadeným podnikom z centralizovaných zdrojov,

f) na odvody nadriadenému ústrednému orgánu,

g) na iné účely podľa osobitných predpisov.

(8) Finančné prostriedky, ktoré sa nebudú čerpať v dôsledku neplnenia úloh na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, nemožno použiť na financovanie ostatných investičných potrieb podľa odseku 7, s výnimkou skutočne dosiahnutých úspor rozpočtových nákladov dokončených stavieb.

(9) Prostriedky investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky sa ukladajú na samostatnom účte v banke.

(10) Prevody z investičného fondu výrobnej hospodárskej jednotky do iných fondov výrobnej hospodárskej jednotky nie sú dovolené.

§ 13

Investičný fond podniku

(1) Investičný fond podniku,6) s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, sa tvorí prídelom podľa normatívu z odpisov základných prostriedkov a zo zisku obdobne podľa § 11 ods. 1 písm. a), ods. 3 a ďalšími prídelmi podľa § 11 ods. 1 písm. b), c), d) a f).

(2) Investičný fond podnikov,6) s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, možno tvoriť aj obdobne podľa § 11 ods. 2.

(3) Prídely do investičného fondu podniku, s výnimkou organizácií zahraničného obchodu, sa uskutočňujú obdobne podľa § 11 ods. 3, 4 a 5.

(4) Investičný fond podnikov s plánovanou stratou alebo s relatívne nízkou tvorbou zisku, podnikov podliehajúcich odvodu voľného zostatku zisku, organizácií zahraničného obchodu, organizácií v pôsobnosti Federálneho ministerstva palív a energetiky, štátnych hospodárskych organizácií poľnohospodárskej výroby, organizácií riadených výrobnou hospodárskou jednotkou poľnohospodárskeho zásobovania a nákupu sa tvorí pevnou sumou podľa podmienok ustanovených nadriadeným ústredným orgánom po dohode s príslušným ministerstvom financií; ministerstvá financií republík ustanovujú podmienky pre organizácie riadené národnými výbormi.

(5) Investičný fond podnikov a organizácií uvedených v odseku 4 sa používa:

a) na financovanie plánovaných investícií a projektovej dokumentácie včítane autorského dozoru,

b) na financovanie iných investícií,

c) na úhradu splátok investičných úverov,

d) na poskytovanie príspevkov iným organizáciám,4)

e) na iné účely podľa osobitných predpisov.

(6) Finančné prostriedky, ktoré sa nebudú čerpať v dôsledku neplnenia úloh na stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, nemožno použiť na financovanie ostatných investičných potrieb podľa odseku 5 s výnimkou skutočne dosiahnutých úspor rozpočtových nákladov dokončených stavieb.

(7) Prostriedky investičného fondu sa ukladajú na samostatnom účte v banke.

(8) Prevody z investičného fondu do iných fondov nie sú dovolené.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PODKLADY A PODMIENKY PRE FINANCOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE A INVESTÍCIÍ

§ 16

Podklady pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií

(1) Organizácie, s výnimkou ustanovenou v odsekoch 2 a 3, sú povinné predložiť pobočke banky:

a) plán investičnej výstavby,21)

b) plán financovania investičnej výstavby,22)

c) menovitý zoznam stavieb.21)

(2) Rozpočtové a príspevkové organizácie sú povinné predložiť pobočke banky:

a) plán investičnej výstavby,21)

b) oznámenie limitu výdavkov na financovanie investičnej výstavby,

c) menovitý zoznam stavieb.21)

(3) Pri komplexnej bytovej výstavbe zahrnutej do plánu národných výborov je plán investičnej výstavby a menovitý zoznam stavieb nahradený režimom komplexnej bytovej výstavby.23)

(4) Podklady predkladané podľa odsekov 1 a 2 musia byť v súlade so štátnym plánom a jeho ukazovateľmi, s výsledkami postupu pri zaraďovaní stavieb do návrhu vykonávacieho plánu.24) Podklady predkladané rozpočtovými a príspevkovými organizáciami včítane zmien musí potvrdiť priamo nadriadený, prípadne iný na to splnomocnený orgán.

(5) Pri všetkých stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov (hlava II-VIII súhrnného rozpočtu stavby) predkladajú organizácie pobočke banky pred začatím financovania:

a) doklad o registrácii pripravovanej stavby12) (ako podklad pre financovanie projektových prác); nepredkladá sa pre stavby akcie Z,

b) schválený súhrnný rozpočet stavby včítane rekapitulácie nákladov k súhrnnému rozpočtu13) a rekapitulácii nákladov podľa ucelených častí stavby, ktorá sa člení na ucelené časti,14)

c) doklad o registrácii začínanej stavby.12)

(6) Pri stavbách, na ktoré sa poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu, prípadne zo štátnych fondov alebo úver, predkladajú organizácie pobočke banky podklady uvedené v odseku 5 písm. b) bez ohľadu na výšku rozpočtových nákladov a zoznam stavieb dotovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov).

(7) Pri stavbách obytných súborov predkladajú organizácie pobočke banky okrem podkladov uvedených v odseku 5 aj rovnopis hospodárskej zmluvy na dodávku celej stavebnej časti.

(8) Pri trvalých porastoch (§ 2 ods. 3) predkladajú organizácie pobočke banky schválený rozpočet.5)

(9) Pri dokončených stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri stavbách nad 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov, na ktoré sa poskytuje dotácia alebo úver, predkladajú organizácie pobočke banky doklady o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby uvedenej do prevádzky (užívania).5)

(10) V prípade zmien (dodatkov) predložených podkladov pre financovanie projektovej dokumentácie a investícií sú organizácie povinné včas informovať pobočku banky a bezodkladne upraviť alebo doplniť predložené podklady.

(11) Okrem podkladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch predkladajú organizácie pobočke banky na vyžiadanie ďalšie podklady potrebné na zabezpečenie financovania a kontroly investícií.27)

§ 17

Podmienky financovania projektovej dokumentácie a investícií

(1) Banka financuje projektovú dokumentáciu a investície v súlade s plánom rozvoja národného hospodárstva a za predpokladu, že sú splnené ustanovené kritériá efektívnosti,28) že organizácia má zabezpečené finančné zdroje na celý čas výstavby a vynakladá ich s najvyššou hospodárnosťou.

(2) Financovanie uskutočňuje pobočka banky, v obvode ktorej je sídlo organizácie.

(3) Pobočka banky financuje projektovú dokumentáciu a investície do výšky prostriedkov podľa § 11 až 15 prevedených na investičné účty organizácií a do výšky povoleného investičného úveru, prípadne do výšky oznámenia limitu výdavkov na financovanie investícií a doplnkových zdrojov.

(4) Pobočka banky uskutočňuje financovanie podľa odseku 3 po predložení podkladov podľa § 16:

a) pri stavbách nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov a pri stavbách uvedených v § 16 ods. 6 do výšky schváleného súhrnného rozpočtu stavby; pri týchto stavbách, ktoré sa členia na ucelené časti,14) môže pobočka banky uskutočňovať financovanie podľa ucelených častí stavby,

b) pri projektovej dokumentácii stavieb nad 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov do výšky hlavy I schváleného súhrnného rozpočtu stavby, prípadne do výšky sumy na projektové práce uvedené v doklade o registrácii pripravovanej stavby,12)

c) pri stavbách do 10 mil. Kčs rozpočtových nákladov, s výnimkou stavieb uvedených v § 16 ods. 6, strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavby a iných investícií nezahrnutých do rozpočtu stavby do výšky zdrojov v investičnom fonde alebo do výšky finančných limitov, prípadne povoleného investičného úveru alebo dotácie.

(5) Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby pobočka banky financuje túto výstavbu podľa ucelených častí stavieb,14) prípadne podľa objektov a prevádzkových súborov.

PIATA ČASŤ

SPÔSOB FINANCOVANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, INVESTÍCIÍ A OPRÁV ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV A INÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

§ 18

Spôsob financovania projektovej dokumentácie a investícií

(1) Z investičných prostriedkov financujú organizácie:

a) projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,

b) investície uvedené v § 6 ods. 1, t. j.

1. dodávky stavebných prác a stavebnej časti stavby včítane nákladov spojených s likvidáciou doterajších základných prostriedkov [pokiaľ sú zahrnuté v súhrnnom rozpočte stavby5)],

2. stroje a zariadenia, prístroje, dopravné prostriedky a inventár, prípadne súbory týchto predmetov, pokiaľ zodpovedajú pojmu základného prostriedku podľa § 2, náklady na ich dopravu a montáž,

3. umelecké diela, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb a sú zahrnuté do rozpočtu stavieb,5)

4. dodávky materiálu, výrobkov, polotovarov, prác, výkonov, prípadne výdavky zabezpečované organizáciou - investorom - pre zahraničného dodávateľa na základe zmluvy so zahraničným dodávateľom,

5. náklady na prvú výsadbu trvalého porastu, t. j. náklady na výsadbu a následnú kultiváciu, vynaložené do času dospelosti trvalého porastu, po odpočítaní prípadných výnosov (s výnimkou nákladov na novú výsadbu za vymreté, nevzídené rastliny a pod.).

(2) Z investičných prostriedkov financujú organizácie aj iné investície (§ 6 ods. 2), ako aj príspevky iným organizáciám13) a zabezpečovacie a konzervačné práce [§ 22 ods. 1 písm. c)].

§ 19

Spôsob financovania investícií uskutočňovaných vo vlastnej réžii

(1) Investície uskutočňované vo vlastnej réžii financujú organizácie po čas ich výstavby z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

(2) Náklady financované z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov podľa odseku 1 sa uhrádzajú z investičných prostriedkov na základe vnútropodnikových splátkových listov a vnútropodnikových faktúr.30)

(3) Rozpočtové organizácie rozpočtujú a platia výdavky spojené s investíciami vo vlastnej réžii z príslušných neinvestičných položiek. Po skončení bežného roka, prípadne po ich dokončení odvedie rozpočtová organizácia sumu zodpovedajúcu rozpočtovým nákladom z investičného čerpacieho účtu v prospech svojho rozpočtového príjmového účtu; národné výbory, prípadne nimi riadené rozpočtové organizácie odvedú tieto sumy do príjmov rozpočtu národného výboru.

§ 20

Spôsob financovania udržiavania a opráv základných prostriedkov a iného hmotného majetku

(1) Náklady spojené s udržiavaním a opravami základných prostriedkov a iného hmotného majetku financujú organizácie podľa § 9.

(2) Z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov, prípadne z fondu opráv môžu organizácie financovať aj:

a) náklady vynaložené na rekonštrukcie a modernizácie základných prostriedkov (včítane príslušnej dokumentácie) uskutočňované súčasne s opravou

1. ak celkový rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie včítane opravy je najviac 10 mil. Kčs; v súhrnnom rozpočte sa nešpecifikujú náklady na opravu a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu, prípadne

2. ak rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie je najviac 10 mil. Kčs; pri základných prostriedkoch s obstarávacou cenou nepresahujúcou 20 mil. Kčs môže rozpočtový náklad rekonštrukcie alebo modernizácie tvoriť najviac 50 % obstarávacej ceny základného prostriedku (do tohto rozpočtového nákladu sa nezahŕňajú náklady na opravu). V súhrnnom rozpočte sa špecifikujú náklady na opravu a náklady na rekonštrukciu alebo modernizáciu.

Nadriadený ústredný orgán rozhodne, ktorý z postupov uvedených pod č. 1 alebo 2 sa môže vo všetkých organizáciách ním riadených uplatňovať,

b) náklady vynaložené na práce a dodávky spojené so zachovaním a obnovu základných funkcií objektov nehnuteľných kultúrnych pamiatok zapísaných do štátneho zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pokiaľ týmito prácami nevznikne nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením; pritom sa môžu robiť aj zdravotnícko-technické, kúrenárske, elektrotechnické a iné technické a bezpečnostné úpravy zabezpečujúce základnú funkciu kultúrnej pamiatky. Za nový prevádzkovo-technický celok s trvalým technicko-ekonomickým určením nehnuteľnej kultúrnej pamiatky sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje jej využitie na kultúrne alebo kultúrnopolitické účely, na účely obchodu a služieb a na účely sociálneho zabezpečenia.

§ 21

Spôsob financovania iného hmotného majetku

Iný hmotný majetok uvedený v § 3 ods. 1 financujú organizácie z prevádzkových (neinvestičných) prostriedkov.

§ 22

Financovanie zastavených investícií a nerealizovanej projektovej dokumentácie

(1) Ak dôjde k dočasnému alebo trvalému zastaveniu investícií, financujú organizácie z investičných prostriedkov:

a) už vykonané a nevyhnutné dokončovacie rozpočtované práce,

b) náklady na dodanú projektovú dokumentáciu, prípadne jej rozpracovanú časť (včítane nepoužitých alternatív projektov),

c) zabezpečovacie a konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce podľa osobitného rozpočtu,

d) uskutočnené dodávky strojov a zariadení,

e) stroje a zariadenia (jednoúčelové a netypické) vo vysokom stupni rozpracovanosti.

(2) Po rozhodnutí o trvalom zastavení investície sa náklady na ňu vynaložené bezodkladne odpíšu na ťarchu fondu základných prostriedkov a investícií.

(3) Na odpis nákladov na trvale zastavené investície, prípadne na nerealizovanú projektovú dokumentáciu je potrebné schválenie príslušného orgánu, ktorý schválil projektovú dokumentáciu; pri investíciách, prípadne nerealizovanej projektovej dokumentácii, financovaných celkom alebo sčasti z prostriedkov štátneho rozpočtu (štátnych fondov) je potrebné schválenie príslušného ministerstva financií (správcu štátneho fondu).

(4) Príslušné ministerstvo financií (správca štátneho fondu) môže organizácii uložiť povinnosť vrátiť prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu (štátneho fondu).

§ 23

Zahŕňanie nákladov do obstarávacej ceny základných prostriedkov

(1) Obstarávaciu cenu základných prostriedkov tvoria náklady vynaložené na projektovú dokumentáciu a investície uvedené v § 6 ods. 1 a 3.

(2) Do obstarávacej ceny základných prostriedkov sa zahŕňajú odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na investičnú výstavbu a finančné prostriedky poskytované na opatrenia na odstránenie ekonomickej ujmy [§ 6 ods. 2 písm. c)].

§ 24

Dobropisy investícií organizácií financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu

(1) Sumy dobropisov investícií rozpočtových organizácií financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré došli v bežnom roku a týkajú sa dodávok uskutočnených a platených do 31. decembra predchádzajúceho roka, odvádza banka, s výnimkou obdobia do 15. januára bežného roka, do príslušného štátneho rozpočtu.

(2) Sumy dobropisov investícií organizácií, s výnimkou organizácií uvedených v odseku 1, financovaných dotáciami zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), ktoré došli v bežnom roku a týkajú sa dodávok uskutočnených a platených do 31. decembra predchádzajúceho roka, odvádza organizácia do príslušného štátneho rozpočtu.


ŠIESTA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 25

Sankcie

(1) Pobočka banky:

a) nezačne financovanie investícií a projektovej dokumentácie, pokiaľ organizácia nepredloží včas podklady a nesplní podmienky financovania ustanovené v § 16 a 17,

b) preruší financovanie investícií a projektovej dokumentácie v prípadoch, keď organizácia riadne a včas neurobí zmeny v podkladoch pre financovanie podľa § 16, prípadne nedodrží podmienky ustanovené v § 17,

c) neuvoľní (viaže) prostriedky pri investíciách financovaných zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), prípadne odvedie na príjmový účet štátneho rozpočtu (štátnych fondov) sumy, ktoré sa neodôvodnene zahrnuli do súhrnného rozpočtu stavby, prípadne čerpali zo štátneho rozpočtu (štátnych fondov), a to po predchádzajúcom prerokovaní s investorom, prípadne s dodávateľom.

(2) O uplatnených opatreniach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) upovedomí pobočka banky organizáciu a svoj nadriadený útvar.

§ 26

Výnimky a odchýlky

(1) Federálne ministerstvo financií môže ustanoviť odchýlku a pre jednotlivé prípady povoliť výnimku z ustanovení § 2, 6, 11, 13, 18, 19, 20 a 23 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Ministerstvá financií republík môžu ustanoviť odchýlku a pre jednotlivé prípady povoliť výnimku z rovnakých ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík; pritom postupujú, s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Federálne ministerstvo financií v osobitne odôvodnených prípadoch môže po dohode s ústredím banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi federácie, a príslušné ministerstvo financií republiky po dohode s príslušným hlavným ústavom banky, pokiaľ ide o organizácie riadené orgánmi republík a organizácie riadené národnými výbormi, na návrh príslušného ústredného orgánu ustanoviť odchýlku, v ktorej zvýši, prípadne zníži pri jednotlivých predmetoch hranicu päť tisíc Kčs určenú pre základné prostriedky; pritom ministerstvá financií republík postupujú, s výnimkou rozpočtových a príspevkových organizácií a organizácií riadených národnými výbormi, po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(3) Ústredie banky môže pre jednotlivé prípady povoliť výnimku z ustanovení § 16, 17 a § 25 ods. 1 pre organizácie riadené orgánmi federácie. Príslušné hlavné ústavy banky môžu povoliť výnimku z rovnakých ustanovení pre organizácie riadené orgánmi republík.

§ 27

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

(2) Modernizácie a rekonštrukcie financované podľa ustanovení § 18 zrušovanej vyhlášky sa financujú až do dokončenia podľa predpisov platných v čase ich začatia.

(3) Predmety obstarané pred účinnosťou tejto vyhlášky a zaradené do základných prostriedkov, prípadne do zásob podľa zrušovanej vyhlášky sa ponechajú v základných prostriedkoch, prípadne v zásobách až do svojej úplnej likvidácie. Určenie súborov predmetov a kombinovaných technologických a stavebných celkov, ktoré sú považované za jediný základný prostriedok, zostáva v platnosti, pokiaľ nadriadený ústredný orgán nerozhodne inak, pri organizáciách riadených národnými výbormi rozhodujú ministerstvá financií republík.

(4) Pokiaľ boli podľa zrušovanej vyhlášky povolené výnimky alebo odchýlky, strácajú platnosť 1. júlom 1981, ak sa najneskoršie do tohto dňa nepožiada o ich nové povolenie.

§ 28

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981, s výnimkou ustanovenia § 17 ods. 6, ktoré nadobúda účinnosť dňom určeným predsedom banky.


Predseda

Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

2) § 3 písm. c) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

3) § 3 a 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky.

4) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb.

5) Napr. vyhláška č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

6) § 2 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

7) Napr. § 5 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

8) Pravidlá uplatňovania finančno-ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode na obdobie 1986-1990 č. IX/1-1450/1985.

9) Rámcové zásady pre poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu na investičnú výstavbu ustanovené vládou ČSSR.

10) Opatrenie vlády ČSSR č. 116/1982 Zb. na zabezpečenie a ďalšie zvyšovanie akosti výrobnej a podobnej hospodárskej činnosti schválené uznesením vlády ČSSR z 9. septembra 1982 č. 253 v znení opatrenia vlády ČSSR č. 39/1985 Zb.

11) § 32 a § 71 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb. v znení nariadenia vlády ČSSR č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

12) § 11 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedecko - technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 145/1983 Zb. o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o registrácii stavieb.

13) Príloha č. 12 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

14) Napr. metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. marca 1983 pre spracovanie niektorých častí dokumentácie stavieb - príloha č. 2 týchto pokynov.

15) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva financií a Ústrednej rady odborov č. 165/1980 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

16) § 71 ods. 2 nariadenia vlády ČSSR č. 161/1980 Zb.

17) § 11 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, a § 31 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách.

18) Zoznam ukazovateľov ustanoví nadriadený ústredný orgán po dohode s príslušnou plánovacou komisiou a s príslušným ministerstvom financií.

19) § 10 ods. 2 vyhlášky č. 164/1980 Zb.

20) § 9 ods. 3 vyhlášky č. 164/1980 Zb.

21) V rozsahu Jednotných metodických pokynov Štátnej plánovacej komisie a Federálneho ministerstva financií pre vypracovanie návrhu päťročného plánu na roky 1981-1985 a návrhu vykonávacieho plánu na príslušné roky (menovitý zoznam stavieb sa doplní stavbami do 2 mil. Kčs rozpočtových nákladov).

22) Pokyny Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky pre vypracovanie návrhov rozpočtov a finančných plánov.

23) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú.

24) Pokyny pre postup pri zaraďovaní stavieb do návrhu vykonávacieho plánu investičnej výstavby a pri využívaní prostriedkov na stroje nezahrnuté do rozpočtu stavieb - Jednotné metodické pokyny.

25) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii.

26) Príloha č. 12 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

27) Pri združenej investičnej výstavbe podklady ustanovené vyhláškou č. 151/1978 Zb.; pri záväzných stavbách režim stavby podľa vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.

28) Kritéria ustanovia príslušné ústredné orgány podľa pokynu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj.

29) Pokiaľ nie je schválený súhrnný rozpočet stavby ustanovený vyhláškou č. 163/1973 Zb.

30) Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 22/1967 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác v znení vyhlášok č. 136/1970 Zb., č. 166/1971 Zb. a č. 3/1980 Zb.