61

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o zriaďovaní a činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Federálnym ministerstvom dopravy a Štátnou bankou československou podľa § 42 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím (ďalej len „zákon“):


Oddiel 1

Predmet a rozsah úpravy

§ 1

Ustanovenia tejto vyhlášky sa týkajú zriaďovania organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí na vykonávanie hospodárskej činnosti alebo na jej podporu, a to bez ohľadu na zamýšľané právne postavenie takej organizačnej zložky v zahraničí i v rámci organizácie československej právnickej osoby.

Oddiel 2

Žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie a vykonávanie činnosti organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí

§ 2

(1) V žiadosti o povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti organizačnej zložky v zahraničí československá právnická osoba uvedie najmä:

a) účel sledovaný zriadením organizačnej zložky v zahraničí;

b) zamýšľaný predmet a rozsah činnosti organizačnej zložky v zahraničí;

c) predpokladaný hospodársky prínos pre československé národné hospodárstvo;

d) tuzemské i zahraničné náklady spojené so zriadením a činnosťou organizačnej zložky v zahraničí;

e) navrhované personálne obsadenie organizačnej zložky;

f) rozbor právneho postavenia navrhovanej zložky v rámci organizácie československej právnickej osoby;

g) podrobný rozbor právneho postavenia organizačnej zložky v zahraničí včítane podmienok, ktoré ustanovujú právne predpisy príslušného štátu na zriadenie a navrhovanú činnosť organizačnej zložky;

h) rozbor z hľadiska daňových predpisov príslušného štátu.

(2) K žiadosti pripojí československá právnická osoba vyjadrenie obchodného oddelenia príslušného československého zastupiteľského úradu.

§ 3

(1) Žiadosť podľa § 2 predkladá československá právnická osoba v piatich vyhotoveniach ústrednému orgánu, ktorý je podľa § 41 zákona príslušný vydať povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí.

(2) Ak ústredný orgán, ktorý je podľa § 41 zákona príslušný vydať povolenie, nie je súčasne nadriadeným ústredným orgánom československej právnickej osoby, ktorá žiada o vydanie povolenia na zriadenie a vykonávanie činnosti svojej organizačnej zložky v zahraničí, podáva československá právnická osoba žiadosť prostredníctvom svojho nadriadeného ústredného orgánu. Československé devízové banky predkladajú žiadosti Štátnej banke československej.

§ 4

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti alebo nie je doložená predpísanými dokladmi, vyzve príslušný ústredný orgán žiadateľa, aby v určenej lehote zistené nedostatky odstránil. Ak žiadateľ tejto výzve nevyhovie v určenej lehote, príslušný orgán žiadosť odmietne.

§ 5

V povolení na zriadenie a vykonávanie činnosti organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí určí ústredný orgán, ktorý je podľa § 41 zákona príslušný ho udeliť, rozsah a spôsob jej činnosti.

§ 6

Ústredný orgán, ktorý podľa § 41 zákona udelil československej právnickej osobe povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti jej organizačnej zložky v zahraničí, môže udelené povolenie zrušiť alebo zmeniť,

a) ak sa pri činnosti organizačnej zložky v zahraničí alebo v súvislosti s tým porušia československé právne predpisy alebo podmienky určené v povolení;

b) ak sa zmenili alebo zanikli skutočnosti, na základe ktorých sa povolenie udelilo.

Oddiel 3

§ 7

Zriaďovanie a vykonávanie činnosti organizačných zložiek československých právnických osôb v zahraničí bez povolenia

(1) Povolenie na zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí nie je potrebné, ak toto zriadenie ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorá je záväzná pre Československú socialistickú republiku a štát, na území ktorého sa má organizačná zložka československej právnickej osoby zriadiť.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 určí ústredný orgán, ktorý je inak príslušný udeliť povolenie na zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí, v medziach medzinárodnej zmluvy uvedenej v odseku 1, rozsah a spôsob vykonávania činnosti takej organizačnej zložky.

§ 8

Povolenie podľa § 41 zákona nie je potrebné na zriadenie organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí, pokiaľ táto organizačná zložka zabezpečuje v zahraničí výlučne technickú prevádzku dopravných prostriedkov používaných touto československou právnickou osobou.


Oddiel 4

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

Povolenie na zriadenie a vykonávanie činnosti organizačnej zložky československej právnickej osoby v zahraničí udelené podľa § 41 zákona nenahrádza povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť podľa § 8 zákona, povolenie na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb podľa § 21 zákona a ani povolenie podľa právnych predpisov o devízovom hospodárstve.1)

§ 10

Zrušuje sa § 1 ods. 1 písm. b), § 1 ods. 2, § 5 a § 12 ods. 4 prvá veta úpravy Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 17/1973 Vestníka Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o majetkových účastiach na podnikaní v zahraničí.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 142/1970 Zb. o devízovom hospodárstve.
Vyhláška č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.