Vyhláška č. 7/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb.

Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980 do30.06.1991
Účinnosť od 01.03.1980 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.

OBSAH

7

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra a Federálneho ministerstva zahraničných vecí

z 28. decembra 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Československej socialistickej republiky a Ministerstva zahraničných vecí č. 44/1970 Zb.

Federálne ministerstvo vnútra a Federálne ministerstvo zahraničných vecí ustanovuje podľa § 7 zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch:


Čl. I

Vyhláška č. 44/1970 Zb. v znení vyhlášky č. 142/1971 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.

2. § 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Na cesty a na pobyt v Bulharskej ľudovej republike, Maďarskej ľudovej republike, Mongolskej ľudovej republike, Nemeckej demokratickej republike, Poľskej ľudovej republike, Rumunskej socialistickej republike a Zväze sovietskych socialistických republík nemusí byť pas vybavený vycestovacou doložkou.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1980.


Minister zahraničných vecí ČSSR:

Ing. Chňoupek v. r.

Minister vnútra ČSSR:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.