104

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 21. júla 1980

o prijímaní na štúdium na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

§ 1

Na štúdium na vysokej škole sa v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti prijímajú uchádzači podľa vedomostí, schopností, nadania, záujmu a zdravotného stavu so zreteľom na ich občianske a morálne vlastnosti. Prijať možno len uchádzača, ktorý získal úplné stredné vzdelanie a úspešne vykonal prijímaciu skúšku, ak mu nebola odpustená.

DRUHÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA RIADNE DENNÉ ŠTÚDIUM

§ 2

Prihlášky na štúdium

(1) Prihlášky na štúdium na vysokých školách (ďalej len „prihlášky“) sa podávajú na tlačivách vydaných Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“).

(2) Uchádzači zo stredných škôl, ktoré poskytujú úplné stredné vzdelanie (ďalej len „stredné školy“), podávajú prihlášky riaditeľom stredných škôl, na ktorých študujú; prihlášky na nasledujúci školský rok podávajú do 30. novembra bežného roku.

(3) Uchádzači, ktorí nie sú žiakmi strednej školy, podávajú prihlášky organizácii, s ktorou sú v pracovnom, členskom, služobnom pomere alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu (ďalej len „pracovný pomer“) do 30. novembra bežného roku; ak uchádzači nie sú v pracovnom pomere, podávajú prihlášky do 30. novembra bežného roku miestnemu (mestskému) národnému výboru v mieste svojho trvalého bydliska.

(4) Uchádzači, ktorí majú záujem o štúdium na zahraničných vysokých školách, podávajú prihlášky podľa odseku 2 alebo odseku 3 do 31. októbra bežného roku. Súčasne v prihláške uvedú krajinu, prípadne aj školu, na ktorú chcú byť vyslaní po prijatí na štúdium na vysokej škole v Československej socialistickej republike.

(5) Riaditelia stredných škôl, vedúci socialistických organizácií alebo národné výbory vypracujú osobnú charakteristiku uchádzača, potvrdia správnosť údajov uvedených v prihláške a zašlú ju so svojím vyjadrením na dekanát príslušnej fakulty do 28. februára roku, v ktorom sa má konať prijímacia skúška; na vysoké školy, na ktorých sa koná talentová skúška, do 31. decembra, u uchádzačov uvedených v odseku 4 do 30. novembra bežného roku.

(6) Súčasťou prihlášky uchádzačov je lekárske potvrdenie o ich zdravotnej spôsobilosti na štúdium na vysokej škole vo zvolenom študijnom odbore a na výkon povolania, na ktoré sa má štúdiom na vysokej škole pripravovať. Uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou predložia tiež posudok vydaný posudkovou komisiou sociálneho zabezpečenia okresného národného výboru.1)

(7) Uchádzači môžu podať len jednu prihlášku na štúdium na vysokej škole pre príslušný školský rok v Československej socialistickej republike.

Prijímacie konanie

§ 3

(1) Prijímacie konanie sa začína dňom, kedy prihláška uchádzača došla na fakultu (vysokú školu).

(2) Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne alebo úplné alebo riadne doložené, vyzve dekanát uchádzača, aby tieto nedostatky v primeranej lehote odstránil, prihlášku doplnil alebo údaje doložil. Ak uchádzač v určenej lehote neodstráni nedostatky, prihlášku nedoplní, alebo údaje nedoloží, dekan ho nezaradí do zoznamu uchádzačov a oznámi to uchádzačovi.

(3) Dekan si môže na objektívne zhodnotenie predpokladov uchádzača na štúdium na vysokej škole, najmä na overenie jeho schopností, nadania, záujmu o štúdium na vysokej škole a zdravotného stavu vyžiadať aj ďalšie údaje a podklady.

§ 4

Prijímacia skúška

(1) Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium zvoleného študijného odboru na vysokej škole, najmä posúdiť vedomosti a schopnosti potrebné na toto štúdium.

(2) Prijímacia skúška má písomnú a ústnu časť. Písomná časť skúšky je anonymná. Prijímacia skúška sa koná z predmetov určených ministerstvom školstva jednotne pre rovnaké študijné odbory. Obsah a rozsah prijímacej skúšky sa spravuje pokynmi ministerstva školstva. V prípadoch určených ministerstvom školstva sa koná aj talentová alebo praktická časť skúšky, ktorej obsah a rozsah určuje rektor. Talentová časť prijímacej skúšky sa koná pred maturitnými skúškami. Praktická časť prijímacej skúšky sa koná po písomnej časti prijímacej skúšky. Ak to dovoľuje charakter talentovej alebo praktickej časti prijímacej skúšky, sú aj tieto skúšky anonymné.

(3) Prijímacie skúšky na štúdium na vysokých školách sa konajú po skončení maturitných skúšok na stredných školách. Uchádzači uvedení v § 2 ods. 4 konajú tieto skúšky pred maturitnými skúškami.

(4) Prijímacie skúšky, vrátane talentovej alebo praktickej časti, sa konajú v termínoch určených ministerstvom školstva; dekan oznámi uchádzačom písomne dátum skúšky najneskôr tridsať dní pred jej konaním.

(5) Uchádzač vykoná ústnu, talentovú alebo praktickú časť prijímacej skúšky, ak nie je anonymná, pred skúšobnou komisiou na fakulte, na ktorú sa prihlásil. Skúšobná komisia má najmenej troch členov. Predsedu a členov skúšobnej komisie vymenúva dekan z učiteľov vysokej školy. Predseda skúšobnej komisie zodpovedá za objektívne posúdenie predpokladov uchádzačov uvedených v § 1.

(6) Uchádzač na prijímacej skúške predloží výročné vysvedčenie z posledného ročníka strednej školy a maturitné vysvedčenie, s výnimkou uchádzačov uvedených v § 2 ods. 4, občiansky preukaz, prípadne ďalšie doklady požadované vysokou školou.

(7) Výsledok skúšky z každého predmetu sa na prijímacej skúške klasifikuje známkami „výborne“, „veľmi dobre“, „dobre“ a „nevyhovel“.

(8) Skúšobná komisia v prihláške zaznamená priebeh, hodnotenie vedomostí a celkové zhodnotenie výsledkov prijímacej skúšky. Uchádzačom, ktorým bola prijímacia skúška odpustená (§ 5), sa táto skutočnosť zapíše do prihlášky namiesto hodnotenia.

(9) Ak uchádzač nemôže z vážnych dôvodov, najmä pre chorobu prísť na prijímaciu skúšku, určí mu dekan na jeho žiadosť náhradný termín konania prijímacej skúšky. Túto žiadosť treba podať spolu s dokladom o dôvode neúčasti najneskôr do piatich dní odo dňa, v ktorom uchádzač mal prísť na skúšku.

(10) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.

§ 5

Odpustenie prijímacej skúšky

(1) Uchádzačom o štúdium s dobrým morálnym a občianskym profilom, ktorý prejavujú svojimi postojmi a konaním, dekan odpustí ústnu a písomnú časť prijímacej skúšky,

a) ak študovali na strednej škole tak, že boli po celý čas štúdia na strednej škole zo všetkých predmetov vrátane predmetov maturitnej skúšky klasifikovaní stupňom prospechu „výborný“, alebo

b) ak sa umiestnili na prvom mieste v krajskom, národnom alebo v celoštátnom kole na jednej z olympiád, ktoré určí ministerstvo školstva, a maturitnú skúšku vykonali aspoň s veľmi dobrým prospechom a chcú študovať študijný odbor, ktorý zodpovedá charakteru olympiády, alebo

c) ak sa umiestnili ako športovci (reprezentanti) buď ako jednotlivci, alebo v kolektívnych športoch ako členovia družstiev počas štúdia na strednej škole na prvom mieste v národných, celoštátnych alebo medzinárodných športových súťažiach a maturitnú skúšku vykonali aspoň s veľmi dobrým prospechom, alebo

d) ak sú autormi objavov, vynálezov, priemyselných vzorov alebo zlepšovacích návrhov,2) maturitnú skúšku vykonali aspoň s veľmi dobrým prospechom a chcú študovať študijný odbor, ktorý zodpovedá zameraniu ich objavov, vynálezov, priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov.

(2) Pri študijných odboroch na fakultách alebo vysokých školách, na ktoré je nižší počet uchádzačov o štúdium, dekan odpustí ústnu a písomnú časť prijímacej skúšky okrem uchádzačov uvedených v odseku 1 aj uchádzačom s dobrým občianskym a morálnym profilom, ktorí prejavujú svojimi postojmi a konaním,

a) ak vykonali maturitnú skúšku s vyznamenaním a z profilujúcich predmetov študijného odboru dosahovali na strednej škole aspoň chválitebný prospech, alebo

b) ak sa umiestnili na prvom až treťom mieste v krajskej súťaži alebo sa úspešne zúčastnili aspoň z jedného predmetu na jednej z olympiád, ktoré určí ministerstvo školstva, a maturitnú skúšku vykonali aspoň s veľmi dobrým prospechom, alebo

c) ak sa umiestnili ako športovci (reprezentanti) buď ako jednotlivci, alebo v kolektívnych športoch ako členovia družstiev počas štúdia na strednej škole na druhom alebo treťom mieste v národných, celoštátnych alebo medzinárodných športových súťažiach a maturitnú skúšku vykonali aspoň s veľmi dobrým prospechom, alebo

d) ak vykonali maturitnú skúšku aspoň s veľmi dobrým prospechom a z profilujúcich predmetov študijného odboru dosahovali na strednej škole aspoň chválitebný prospech.

(3) Talentovú a praktickú časť skúšky nemožno odpustiť.

(4) Ministerstvo školstva určí do 30. septembra pre nasledujúci školský rok študijné odbory, fakulty a vysoké školy, na ktorých sa nemôže odpustiť prijímacia skúška podľa odseku 1 a na ktorých sa prijímacia skúška odpúšťa podľa odseku 2 písm. a) až c) alebo podľa odseku 2 písm. d).

(5) Uchádzači preukazujú skutočnosti uvedené v odseku 1 alebo 2 dokladmi, ktorými sú

a) overené odpisy vysvedčení zo všetkých ročníkov strednej školy a maturitné vysvedčenie alebo

b) diplom alebo jeho overený odpis o účasti a umiestnení na olympiáde alebo

c) v športových súťažiach doklad (diplom), ktorý vydal Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy alebo Slovenský ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy alebo Český ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy, alebo potvrdenie Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy, ak sa doklad (diplom) nevydal alebo

d) oznámenie alebo potvrdenie Úradu pre vynálezy a objavy o vynáleze, patente, priemyselnom vzore2) alebo

e) u zlepšovacích návrhov oznámenie alebo potvrdenie organizácie.2)

(6) Doklady pre posúdenie skutočností uvedených v odseku 1 alebo 2 predkladajú uchádzači spolu s prihláškou na štúdium. Doklady, ktoré uchádzač ku dňu podania prihlášky nemá, predloží v lehote určenej dekanom.

§ 6

Hodnotenie uchádzača

(1) Dekan komplexne zhodnotí uchádzača o štúdium na vysokých školách podľa výsledkov štúdia dosiahnutých na strednej škole, osobnej charakteristiky a prijímacieho konania vrátane výsledkov prijímacej skúšky, ak sa jej konanie neodpustilo (§ 5).

(2) Na posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium zriaďuje dekan komisie ako svoj poradný orgán.

§ 7

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzačov

(1) O prijatí alebo neprijatí uchádzačov na riadne štúdium rozhodne dekan na základe ich komplexného zhodnotenia tak, aby boli na štúdium prijatí najlepší uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku, alebo ktorým bola prijímacia skúška odpustená podľa § 5.

(2) Rozhodnutie dekana musí obsahovať okrem výroku tiež odôvodnenie a poučenie o možnosti odvolania sa; v prípade neprijatia môže dekan tiež informovať o možnosti postúpenia prihlášky na fakultu, na ktorej sa budú ešte konať prijímacie skúšky.

TRETIA ČASŤ

PRIJÍMANIE NA ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ

§ 8

Na prijímanie uchádzačov na štúdium popri zamestnaní platia ustanovenia § 1, 3 až 7 a ustanovenia § 2 primerane.

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRIJÍMANIE NA MIMORIADNE ŠTÚDIUM

§ 9

(1) Na mimoriadne štúdium jednotlivých študijných predmetov na jednej fakulte alebo vysokej škole alebo na viacerých fakultách alebo vysokých školách môžu byť prijatí študenti riadneho štúdia a absolventi stredných a vysokých škôl.

(2) Uchádzači o mimoriadne štúdium podávajú prihlášky dekanovi fakulty, na ktorej chcú študovať, a to do konca marca bežného roku, ak neurčil dekan iný termín.

(3) Uchádzači uvedú v prihláške osobné údaje, študijné predmety, ktoré chcú študovať, dôvod prečo chcú študovať a preukážu nadobudnuté vzdelanie. Dekan si môže v prípade potreby vyžiadať i ďalšie doklady.

(4) Na prijatie na mimoriadne štúdium sa nevyžaduje konanie prijímacej skúšky. Dekan môže vo výnimočných prípadoch nariadiť overenie základných vedomostí zo študijného predmetu, ktorý chce uchádzač študovať.

(5) Pri rozhodovaní o prijatí uchádzača na mimoriadne štúdium vychádza dekan aj z možností fakulty alebo vysokej školy.

PIATA ČASŤ

PRIJÍMANIE CUDZINCOV NA ŠTÚDIUM NA VYSOKÉ ŠKOLY

§ 10

Na štúdium na vysoké školy môžu byť prijatí cudzinci len so súhlasom ministerstva školstva.

ŠIESTA ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM NA ZAHRANIČNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

§ 11

(1) Ministerstvo školstva určuje každoročne študijné odbory, na štúdium ktorých bude vysielať československých študentov na zahraničné vysoké školy.

(2) Na štúdium na zahraničných vysokých školách sa vysielajú študenti prijatí na štúdium rovnakého alebo príbuzného študijného odboru na vysokých školách v Československej socialistickej republike.

(3) Na uchádzačov o štúdium na zahraničných vysokých školách sa nevzťahuje ustanovenie § 5.

SIEDMA ČASŤ

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV, KTORÍ UŽ ŠTUDOVALI NA VYSOKEJ ŠKOLE

§ 12

(1) Ak sa uchádzajú o riadne štúdium na vysokej škole uchádzači, ktorí už študovali na vysokej škole v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, alebo ktorí úspešne skončili vysokoškolské štúdium, môže dekan prijať ich prihlášku aj mimo určených termínov a môže im úplne alebo čiastočne odpustiť prijímaciu skúšku.

(2) Na prijímanie uchádzačov uvedených v odseku 1 neplatia ustanovenia § 5, ustanovenia § 2 až 4 a § 6 až 8 platia primerane.


ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy dekanátu rektorát.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

2) § 120 ods. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.