Vyhláška č. 126/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohoto konania československými občanmi

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980 do09.03.1992
Účinnosť od 25.09.1980 do09.03.1992
Zrušený 80/1992 Zb.

OBSAH

126

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 11. augusta 1980,

ktorou sa určuje príslušnosť Obvodného súdu Bratislava 1 na konanie podľa čl. 10, 13, 14 a 15 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, a povinnosť nahradiť trovy tohoto konania československými občanmi

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky určuje podľa § 33 ods. 4 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších predpisov a podľa § 152 ods. 3 Tr. por.


§ 1

(1) Trestné veci z obvodov okresných súdov Slovenskej socialistickej republiky, Mestského súdu v Košiciach a obvodných súdov v Bratislave, v ktorých ide o konanie podľa čl. 10 Dohovoru o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, ktorého sú štátnymi občanmi, podpísaného v Berlíne 19. mája 1978 a vyhláseného pod č. 123/1980 Zb., vybavuje Obvodný súd Bratislava 1.

(2) Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je účastná amnestie osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest a ktorá bola podľa Dohovoru uvedeného v odseku 1 odovzdaná na výkon trestu odňatia slobody v štáte, ktorého je štátnym občanom, robí Obvodný súd Bratislava 1 aj v prípadoch, v ktorých by na to bol príslušný podľa miesta výkonu trestu odňatia slobody (§ 368 Tr. por.) niektorý okresný súd Slovenskej socialistickej republiky, Mestský súd v Košiciach alebo iný obvodný súd v Bratislave.

§ 2

Odsúdení československí štátni občania odovzdaní do ČSSR na výkon trestu podľa Dohovoru sú povinní za konanie vykonané československými súdmi nahradiť trovy tohto trestného konania (§ 152 Tr. por.).


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. septembrom 1980.


Námestník ministra:

JUDr. Kubek v. r.