Vyhláška č. 85/1980 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.

Čiastka 21/1980
Platnosť od 15.07.1980 do31.12.1984
Účinnosť od 15.07.1980 do31.12.1984
Zrušený 103/1984 Zb.

OBSAH

85

VYHLÁŠKA

ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 5. júna 1980,

ktorou sa mení vyhláška č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu a podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám v znení vyhlášok č. 21/1973 Zb. a č. 20/1978 Zb. sa mení takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) a b) sa vypúšťa slovo „kiahňam“.

2. § 10 sa vypúšťa.

3. V § 12 sa v prvej vete vypúšťa slovo „kiahňami“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „proti kiahňam v trojročných lehotách“.

4. V § 13 sa vypúšťajú ustanovenia odseku 1 začínajúce slovom „kiahňam“ a končiace slovami „osobami prichádzajúcimi zo zahraničia,“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister spravodlivosti SSR:

JUDr. Király v. r.

Minister zdravotníctva SSR:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.