Vyhláška č. 65/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou

Čiastka 17/1980
Platnosť od 12.06.1980 do31.01.1991
Účinnosť od 01.07.1980 do31.01.1991
Zrušený 28/1991 Zb.

OBSAH

65

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 29. mája 1980

o zákaze hospodárskych stykov s Juhoafrickou republikou

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje podľa § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

Československé osoby, ktoré majú povolenie na vykonávanie zahraničnohospodárskej činnosti alebo môžu túto činnosť vykonávať bez povolenia, nesmú nadväzovať a udržiavať hospodárske styky s osobami majúcimi sídlo (bydlisko) na území Juhoafrickej republiky pri prerokúvaní, uzavieraní a plnení zmlúv týkajúcich sa zahraničnohospodárskej činnosti.


§ 2

Zrušuje sa úprava ministra zahraničného obchodu č. 24 z 20. júna 1964 Vestníka Ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodu s osobami a podnikmi v Juhoafrickej republike.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1980.


Minister:

Ing. Barčák v. r.