Nariadenie vlády č. 150/1980 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do30.06.1988
Účinnosť od 01.12.1980 do30.06.1988
Zrušený 111/1988 Zb.

OBSAH

150

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 13. októbra 1980

o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 26 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

(1) Povolenie na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím udieľa, mení a odníma československej právnickej osobe riadenej národným výborom (ďalej len „organizácia“) ústredný orgán štátnej správy republiky, v odvetví pôsobnosti ktorého vyvíja organizácia hospodársku činnosť.

(2) Návrh na udelenie, zmenu alebo odňatie povolenia podáva krajský národný výbor, v územnom obvode ktorého je sídlo organizácie.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembrom 1980.


Prof. JUDr. Colotka v. r.