Vyhláška č. 167/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu

Čiastka 42/1980
Platnosť od 18.12.1980 do30.06.1988
Účinnosť od 01.01.1981 do30.06.1988
Zrušený 102/1988 Zb.

167

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 27. novembra 1980

o postupe pri likvidácii podnikov zahraničného obchodu

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Štátnou bankou československou podľa § 14 ods. 5 a § 15 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím:


§ 1

Začatie likvidácie

(1) Podnik zahraničného obchodu zrušovaný likvidáciou (ďalej len „podnik“) ohlási svoju likvidáciu a likvidátora, ktorého vymenuje Federálne ministerstvo zahraničného obchodu (ďalej len „ministerstvo“), na zápis do podnikového registra. Po čas likvidácie používa podnik názov s dodatkom „v likvidácii“.

(2) Ku dňu začatia likvidácie vykoná podnik účtovnú uzávierku, zostaví účtovnú závierku a účtovné výkazy a odovzdá ich likvidátorovi a príslušným orgánom.1)

§ 2

Povinnosti likvidátora

(1) Likvidátor zostaví do 30 dní po svojom zápise do podnikového registra otváraciu súvahu1) a odovzdá ju ministerstvu spolu s likvidačným plánom, rozpočtom likvidácie a s inventarizačným zápisom z mimoriadnej inventarizácie hospodárskych prostriedkov vykonanej ku dňu začatia likvidácie.2)

(2) Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä:

a) sústrediť peňažné prostriedky podniku na jednom bežnom účte v jednom peňažnom ústave;

b) dokončiť bežné rokovania a podľa likvidačného plánu likvidovať pohľadávky, najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom speňažiť majetok podniku alebo inak s ním naložiť a vyrovnať záväzky podniku na daniach, dávkach, poplatkoch a ostatné jeho záväzky;

c) viesť účtovníctvo podniku;1)

d) podávať ministerstvu štvrťročné a ročné hlásenie o priebehu likvidácie doložené štvrťročnou a ročnou účtovnou závierkou;

e) účinne pomáhať uvoľneným pracovníkom podniku pri získaní nového vhodného zamestnania.3)

§ 3

Likvidačný plán a rozpočet likvidácie

(1) V likvidačnom pláne uvedie likvidátor časový postup a spôsob speňaženia alebo iného naloženia s jednotlivými druhmi majetku, postupné znižovanie počtu pracovníkov a uvedie lehotu, do ktorej sa má likvidácia skončiť.

(2) Rozpočet likvidácie obsahuje predpokladané príjmy z pohľadávok a zo speňaženia iného majetku, predpokladané výdavky na vyrovnanie záväzkov a ostatné predpokladané príjmy a výdavky za celý čas likvidácie, ako aj plánovaný konečný zostatok likvidácie.

§ 4

Predĺženie lehoty na skončenie likvidácie

Ak skončeniu likvidácie bráni okolnosť, pre ktorú nemožno očakávať v dohľadnom čase uspokojenie pohľadávok podniku alebo vyrovnanie jeho záväzkov, oznámi to likvidátor ministerstvu, ktoré môže rozhodnúť o predĺžení lehoty na skončenie likvidácie určenej v likvidačnom pláne, prípadne o zmene rozpočtu likvidácie.

§ 5

Skončenie likvidácie

Likvidátor po splnení povinností uvedených v § 2:

a) urobí účtovnú uzávierku a zostaví účtovnú závierku ku dňu skončenia likvidácie1) a predloží ju ministerstvu na schválenie spolu s konečnou správou o celom priebehu likvidácie, v ktorej uvedie, ako sa naložilo s jednotlivými druhmi majetku, dosiahnutý výsledok za predaný majetok, došlé úhrady na pohľadávky, hodnotu odpísaných a prevedených pohľadávok, výdavky na vyrovnanie záväzkov a iné náklady likvidácie, konečný zostatok likvidácie a ako sa umiestnili pracovníci podniku;

b) po preverení a schválení účtovnej závierky ministerstvom4)

1. odvedie konečný zostatok likvidácie podľa pokynov ministerstva,

2. postará sa o bezpečné uloženie spisového materiálu a účtovných písomností,

3. oznámi skončenie likvidácie súdu s návrhom na výmaz podniku z podnikového registra.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Námestník ministra:

Bursa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1971 Zb. o účtovníctve.

2) § 9 ods. 1 písm. a) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 155/1971 Zb. o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov.

3) § 47 Zákonníka práce č. 55/1975 Zb.

4) § 17 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 88/1972 Zb. o preverovaní a schvaľovaní ročných účtovných závierok štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.