Vyhláška č. 10/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 2/1980
Platnosť od 04.02.1980
Účinnosť od 19.02.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 5. júla 1979.

10

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. novembra 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci


Dňa 3. júla 1979 bola v Mapute podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku X dňom 5. júla 1979.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mozambickej ľudovej republiky (ďalej uvádzané ako zmluvné strany), prajúc si ďalej rozvíjať vzájomnú vedeckú a technickú spoluprácu s cieľom upevniť priateľské vzťahy a podporovať hospodárske styky medzi oboma krajinami, sa dohodli takto:

Článok I

Obe zmluvné strany budú spolupracovať vo vedeckých a technických veciach s cieľom čo najúčinnejšie využívať najnovšie výsledky vedy a techniky pre hospodársky rozvoj oboch krajín.

Článok II

Spolupráca medzi zmluvnými stranami, ako je uvedené v článku I tejto Dohody, bude spočívať:

a) v poskytovaní odborníkov, poradcov, zdravotníckeho personálu, ako aj zariadení a dodávok v rámci tejto Dohody;

b) v organizovaní teoretického a praktického výcviku príslušníkov oboch zmluvných strán. Prijímajúca krajina poskytne odborný výcvik alebo špecializáciu rovnakej úrovne, ako poskytuje stážistom a odborníkom ktorejkoľvek tretej krajiny, pričom vezme do úvahy stupeň kvalifikácie stážistov a odborníkov;

c) v spolupráci v akejkoľvek inej forme vedecko-technickej činnosti, ktorá bude navzájom dohodnutá.

Článok III

Rozsah a podmienky vedeckej a technickej spolupráce včítane úrovne, ako aj spôsobu odmeny, sa dohodnú medzi príslušnými československými organizáciami oprávnenými podľa československého práva a oprávnenými vládnymi organizáciami Mozambickej ľudovej republiky.

Článok IV

Každá zmluvná strana poskytne občanom druhej zmluvnej strany vyslaným na jej územie na základe tejto Dohody všetku potrebnú pomoc v súlade so zákonmi a predpismi platnými v každej krajine.

Článok V

Každá zmluvná strana zabezpečí expertom druhej zmluvnej strany vykonávajúcim svoje povinnosti podľa tejto Dohody na jej území rovnaké zaobchádzanie ako expertom z ktorejkoľvek tretej krajiny.

Článok VI

Všetky osoby plniace svoje povinnosti na území druhej zmluvnej strany podľa tejto Dohody sa budú vo svojej činnosti riadiť podmienkami určenými na plnenie ich úloh a zdržia sa akéhokoľvek zásahu do iných záležitostí.

Článok VII

Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že mimoriadne vedomosti získané v spojitosti s plnením tejto Dohody nebudú oznámené tretej strane bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok VIII

Ustanovenia tejto Dohody sa nebudú vzťahovať na odborníkov, technikov, úradníkov a ďalšie osoby vykonávajúce svoje povinnosti na území jednej zo zmluvných strán na základe jednotlivých kontraktov na dodávku tovaru alebo poskytovanie služieb spojených s týmito dodávkami tovaru.

Článok IX

Obe zmluvné strany budú na výslovnú žiadosť jednej z nich konzultovať s druhou v akejkoľvek záležitosti súvisiacej s plnením tejto Dohody.

Článok X

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade so zákonnou úpravou každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Táto Dohoda zostane v platnosti tri roky a bude sa potom mlčky predlžovať vždy na obdobie jedného roka, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán neukončí výpoveďou predloženou tri mesiace pred vypršaním uvedenej platnosti.

Vyhotovené a podpísané v Mapute 3. júla 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Mozambickej ľudovej republiky:

Salomäo Munguambe v. r.

minister zahraničného obchodu

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.