Nariadenie vlády č. 31/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene začiatku letného času v roku 1980

Čiastka 8/1980
Platnosť od 26.03.1980 do31.12.1980
Účinnosť od 30.03.1980 do31.12.1980

OBSAH

31

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 6. marca 1980

o zmene začiatku letného času v roku 1980

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase, podľa § 15 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


Čl. I

§ 2 ods. 1 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 36/1979 Zb. o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980 sa mení a znie takto:

(1) Dňom 6. apríla 1980 sa zavádza letný čas; toho dňa sa o 0.00 hodine stredoeurópskeho času posunú hodiny na jednu hodinu rannú letného času.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. marcom 1980


Dr. Štrougal v. r.