Vyhláška č. 100/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky

Čiastka 25/1980
Platnosť od 14.08.1980
Účinnosť od 29.08.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VI dňom podpisu.

100

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 30. mája 1980

o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky


Dňa 4. apríla 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku VI dňom podpisu.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o vedecko-technickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou národnej obnovy Nicaragujskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda národnej obnovy Nicaragujskej republiky (ďalej nazývané strany) vedené prianím rozvíjať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami na základe rovnoprávnosti a zvrchovanosti, sa dohodli takto:

Článok I

Strany sa zaväzujú podporovať a umožňovať rozvoj vedecko-technickej spolupráce v súlade s touto Dohodou.

Dohodu budú vykonávať poverené orgány a organizácie oboch krajín na základe kontraktov, ktoré budú obsahovať podrobné podmienky spolupráce.

Článok II

Vedecko-technická spolupráca predpokladaná touto Dohodou bude zameraná najmä na oblasti plánovania, poľnohospodárstva, priemyslu (najmä textilného) a ťažby a bude spočívať:

1. vo výmene odborníkov a poradcov s cieľom poskytovať rady a pomoc vo veciach techniky a vedy;

2. vo vypracovaní hospodársko-technických štúdií a projektov, ktoré budú zaujímať obe strany, s cieľom ich neskoršej realizácie na základe osobitných dohôd alebo kontraktov;

3. v umožňovaní praktického a teoretického výcviku štátnych príslušníkov jednej strany na území druhej strany;

4. v akejkoľvek inej činnosti vedecko-technickej spolupráce, ktorá sa dohodne medzi stranami.

Článok III

Obe strany sa v rámci programu spolupráce predpokladanej touto Dohodou zaväzujú:

a) poskytnúť na území každej strany odborníkom, poradcom, inštruktorom a technikom druhej strany mimoriadne úľavy a výsady v rozsahu poskytovanom odborníkom z tretích krajín alebo Spojených národov;

b) oslobodiť od dovozných ciel, daní a iných poplatkov v súlade so zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými na svojich územiach predmety a pomôcky dovážané odborníkmi, poradcami, inštruktormi a technikmi za účelom plnenia tejto Dohody, vždy za predpokladu, že uvedené predmety a pomôcky sa znova vyvezú alebo darujú vláde druhej krajiny.

Článok IV

Obe strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej strany neumožnia tretím osobám prístup ku špeciálnym vedomostiam získaným na základe tejto Dohody.

Článok V

V záujme plnenia tejto Dohody sa obe strany rozhodli zriadiť zmiešanú komisiu zloženú zo zástupcov oboch strán alebo zástupcov nimi poverených orgánov a organizácií. Zmiešaná komisia sa bude zaoberať vypracovaním programov spolupráce predpokladanej touto Dohodou a bude predkladať obom stranám na schválenie všetky základné otázky týkajúce sa technickej spolupráce medzi oboma krajinami. Zmiešaná komisia bude zasadať pokiaľ možno súčasne so zmiešanou komisiou zriadenou podľa obchodnej dohody podpísanej dnes medzi oboma krajinami.

Článok VI

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

Článok VII

Táto Dohoda bude platiť päť (5) rokov a automaticky sa predĺži vždy o ďalší rok, pokiaľ jedna zo strán písomne neoznámi druhej strane šesť (6) mesiacov vopred svoje prianie zmeniť alebo skončiť platnosť tejto Dohody. V tom prípade sa zmena alebo ukončenie nedotkne jednotlivých uskutočňovaných kontraktov dohodnutých v priebehu platnosti tejto Dohody, pokiaľ sa obe strany nedohodnú na opaku.

Podpísané v Prahe štvrtého apríla 1980 vo dvoch vyhotoveniach v španielskom jazyku, oboch rovnako platných.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu

národnej obnovy Nicaragujskej republiky:

Moises Hassan v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.