Vyhláška č. 78/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980 do11.03.2000
Účinnosť od 16.07.1980 do11.03.2000
Zrušený 67/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. marca 1980.

78

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. apríla 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 18. decembra 1979 bola v Kuvajte podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom 11. marca 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Štátu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Štátu Kuvajt,

prajúc si rozvíjať vzťahy a spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

dohodli sa nasledovne:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k ďalšiemu zlepšeniu zdravia ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané pri organizácii a riadení zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti prevencie, liečby, hygieny, proti epidemickej starostlivosti, zdravotníckej výchovy a používania lekárskych nástrojov a liekov.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať materiály a informácie o konferenciách a zhromaždeniach týkajúcich sa otázok zdravotníctva. Ak sa bude konať zhromaždenie medzinárodného charakteru v oblasti zdravotníctva alebo lekárskych vied na území jednej zo zmluvných strán, táto strana pozve druhú zmluvnú stranu, aby sa zúčastnila na tomto zhromaždení.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy odbornej literatúry a zdravotníckych filmov z oblasti zdravotníckej výchovy.

Článok 5

S cieľom spoločného boja proti infekčným chorobám si obe zmluvné strany budú periodicky vymieňať prehľady o epidemiologických situáciách, skúsenosti z prevencie, diagnostiky a liečenia takých chorôb.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, lekárskymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami výmenou skúseností.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov, najmä podporou:

1. výmen lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom doškoľovania alebo dosiahnutia špecializácie, ako aj za účelom štúdia určitých druhov chorôb,

2. výmen učebných pomôcok a pedagogických skúseností z oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Československá strana pomôže pri uskutočňovaní zdravotníckych programov Kuvajtu, najmä:

1. vysielaním špecialistov na zriaďovanie, organizovanie a riadenie zdravotníckych zariadení, ako aj iných zdravotníckych odborníkov na základe žiadosti príslušných kuvajtských orgánov a za podmienok vopred dohodnutých;

2. pomocou pri výchove kuvajtských zdravotníckych pracovníkov vysielaním československých odborníkov a lekárov - pedagógov do Kuvajtu za týmto účelom alebo ponúknutím ďalšieho vzdelávania kuvajtským zdravotníckym pracovníkom v Československej socialistickej republike.

Článok 9

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú prijímať občanov druhej strany na liečenie vo svojich lekárskych zariadeniach v rozsahu a za podmienok, ktoré sa dohodnú vo vykonávacích plánoch podľa článku 10 tejto Dohody.

Článok 10

Na vykonávanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vykonávacie plány spolupráce na určité časové obdobia.

Článok 11

Zmluvné strany si navzájom uhradia náklady vynaložené na spoluprácu podľa ustanovení tejto Dohody na základe nasledujúcich zásad:

1. zoznamy odbornej literatúry a zdravotníckych filmov, učebné pomôcky, názorné a iné pomôcky pre lekársku výchovu sa budú vymieňať bezplatne;

2. úhrada nákladov spojených so vzájomným vysielaním delegácií alebo účastníkov konferencií a zhromaždení sa dohodne v jednotlivých vykonávacích plánoch spolupráce uzavretých podľa článku 10 tejto Dohody;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iného zdravotníckeho personálu na území druhej zmluvnej strany bude znášať strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej sa tieto osoby vyslali;

4. náklady spojené s poskytovaním liečenia v súlade s článkom 9 tejto Dohody bude znášať strana vysielajúca osoby na liečenie;

5. nevyhnutné liečenie pri náhlom ochorení alebo úraze sa občanom druhej zmluvnej strany poskytne bezplatne.

Článok 12

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa bude predlžovať vždy na ďalšie päťročné obdobia, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred skončením prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Kuvajte 18. decembra 1979 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v českom, arabskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Emil Matejíček v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej socialistickej republiky

Za vládu Štátu Kuvajt:

Abdul Rahman A. Al-Awadi v. r.

minister verejného zdravotníctva Štátu Kuvajt

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.