Vyhláška č. 176/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra

Čiastka 44/1980
Platnosť od 24.12.1980 do29.09.2000
Účinnosť od 19.01.1981 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

176

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 21. novembra 1980

o vydaní pamätných strieborných päťstokorunákov k 125. výročiu smrti Ľudovíta Štúra

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach vyhlasuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 125. výročia smrti slovenského národného buditeľa Ľudovíta Štúra sa vydávajú pamätné strieborné päťstokorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťstokorunáky sa razia zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Hmotnosť päťstokorunáka je 24 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťstokorunáka je 40 mm. Na jeho hrane je text „125 ROKOV OD SMRTI Ľ. ŠTÚRA“ vyhotovený vlysom.

§ 2

(1) Na líci pamätného strieborného päťstokorunáka je uprostred hore štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v štyroch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „500 Kčs“. Vľavo od štátneho znaku v úrovni jeho základne je štylizovaný lipový list.

(2) Na rube pamätného strieborného päťstokorunáka je portrét Ľudovíta Štúra. Pod portrétom je v troch riadkoch meno „Ľudovít Štúr“ a letopočty „1856 1981“. Vľavo od portrétu v úrovni jeho základne je štylizovaný lipový list. Autorom návrhu na mincu je národný umelec Ján Kulich, ktorého meno „KULICH“ je dole pod letopočtami.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. januárom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.