Nariadenie vlády č. 168/1980 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily

Čiastka 43/1980
Platnosť od 22.12.1980 do31.01.1991
Účinnosť od 22.12.1980 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

OBSAH

168

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 9. decembra 1980

o zmene vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 13 zákona č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily:


Čl. I

Ustanovenie § 28 vládneho nariadenia č. 92/1958 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 70/1958 Zb. o úlohách podnikov a národných výborov na úseku starostlivosti o pracovné sily, sa zrušuje.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.