Vyhláška č. 151/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

151

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 27. októbra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 16 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 36/1965 Zb. o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti v znení zákona č. 160/1968 Zb. a podľa článku I zákona č. 90/1968 Zb. o niektorých opatreniach na úseku daní platených obyvateľstvom:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 184/1968 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa doterajšie znenie označuje ako odsek 1 a pripájajú sa nové odseky 2, 3 a 4, ktoré znejú:

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na príjmy za použitie autorského práva k literárnym, umeleckým alebo vedeckým dielam a z práv výkonných umelcov za využívanie umeleckých výkonov (s výnimkou príjmov za výkon), ak tieto príjmy pochádzajú zo štátov, s ktorými Československá socialistická republika dojednala zmluvu o zamedzení dvojakého zdanenia.

(3) Ak sa príjmy uvedené v odseku 2 môžu zdaniť podľa zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia aj v druhom zmluvnom štáte, v ktorom je ich zdroj, odpočíta sa na žiadosť daňovníka od dane vypočítanej v tuzemsku daň zaplatená v cudzine.

(4) Suma dane, ktorá sa podľa odseku 3 odpočíta, nemôže však prekročiť sumu dane, ktorú môže podľa zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia vybrať štát, z ktorého sa príjem poberal, ani pomernú časť československej dane vypočítanej z ročného úhrnu všetkých príjmov podrobených dani, pripadajúcu na celkový príjem prijatý z cudziny.“.

2. V § 6 ods. 1 sa v prvej vete slová „doterajšie výplatné miesta*)“ nahrádzajú slovami „zúčtovacie strediská“ a poznámka pod čiarou „*) § 6 ods. 3 vyhlášky č. 37/1965 Zb. na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.“ sa vypúšťa.

3. V § 6 ods. 6 sa slová „prípadne adresu jeho zamestnávateľa“ nahrádzajú slovami „rodné číslo z občianskeho preukazu“.

4. § 6 sa dopĺňa odsekmi 8, 9 a 10, ktoré znejú:

(8) Okrem prípadov uvedených v § 5 ods. 1 písm. a) zákona zráža platiteľ daň priamo pri výplate odmeny bez toho, aby vyžadoval od daňovníka predloženie potvrdenia zúčtovacieho strediska, ak odmena za dielo alebo výkon neprevyšuje 100 Kčs a ak nejde o prevádzkový honorár alebo odmenu za činnosť podliehajúcu povinnému sprostredkovaniu.

(9) Cudzie meny sa na účely tejto vyhlášky prepočítajú na československé koruny podľa osobitného predpisu.

(10) Z odmien uvedených v § 3 ods. 2, z ktorých bola do výšky určenej medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojakého zdanenia vybratá daň v cudzine, tuzemská organizácia daň nezráža v prípadoch podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona.“.

5. § 9 ods. 1 písm. a) znie: „a) deti za podmienok uvedených v § 7 vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy,“.

6. V § 9 ods. 1 písm. b) a c) sa hranica vlastného príjmu, ktorá je rozhodná pre uznanie osoby za vyživovanú daňovníkom, ustanovuje na 7800 Kčs.

7. V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri ustanovení výšky vlastného príjmu osôb, ktoré možno uznať za vyživované daňovníkom, sa neprihliada na príjmy uvedené v § 7 ods. 8 písm. a) až g) vyhlášky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.“.

8. § 9 ods. 6 znie:

(6) Nárok na zľavu z dôvodov vyživovania osôb uplatní a preukáže daňovník v lehote podľa § 9 ods. 3 zákona obdobným spôsobom ako pri dani zo mzdy.*) V prípadoch, keď na preukázanie nároku je potrebné potvrdenie príslušnej finančnej správy, je daňovník povinný si ho zaobstarať v priebehu roka, v ktorom sa daň zráža.".

9. § 10 ods. 2 znie:

(2) Odmeny devízovým cudzozemcom vypláca organizácia, ak nejde o činnosť podliehajúcu povinnému sprostredkovaniu (§ 6 ods. 3 vyhlášky), priamo daňovníkom. Ak medzinárodná zmluva neustanovuje o zamedzení dvojakého zdanenia inak, zrazí sa z odmeny daň vo výške 25 % bez prihliadnutia na odmeny už vyplatené a na odpočítateľné položky podľa § 7 zákona. Obdobne sa postupuje pri vyplácaní odmien devízovým cudzozemcom sprostredkujúcou organizáciou.".

10. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Nárok na odpočet zahraničnej dane v prípadoch podľa § 3 ods. 3 uplatní daňovník v oznámení o výške celkového ročného príjmu podávaného podľa § 9 ods. 3 zákona zúčtovaciemu stredisku, ktorému preukáže skutočnosti rozhodné pre odpočet zahraničnej dane vybratej v cudzine.".

11. V § 11 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3 a v jeho prvej vete sa za slová „s vypočítanou daňou" vkladajú slová „ako aj odpočet dane vybratej v cudzine (§ 3 ods. 3)".

12. V § 12 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta, ktorá znie:

„Záznam musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko daňovníka, adresu jeho bydliska, rodné číslo, druh a výšku hrubých odmien, ktoré sa mu v priebehu roka vyplatili včítane ich ročného súhrnu, sumu zrazenej dane, sumu zrazeného príspevku kultúrnym fondom a pri odmenách z odboru výtvarného umenia aj výšku odpočítateľných položiek.".


Čl. II

Zrušuje sa vyhláška č. 110/1971 Zb. o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodná pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri niektorých daniach platených obyvateľstvom, pokiaľ sa vzťahuje na daň z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981; použije sa po prvý raz pre zdanenie príjmov z literárnej a umeleckej činnosti dosiahnutých po 1. januári 1981.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.