Vyhláška č. 102/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.

Čiastka 25/1980
Platnosť od 14.08.1980 do30.09.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.09.1990
Zrušený 372/1990 Zb.

102

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. júla 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými orgánmi podľa § 29 ods. 1 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška ministra vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 ods. 1 znie:

(1) Na ukladanie pokút sa používajú bloky vydané Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky na sumy 10, 20, 50 a 100 Kčs.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Ing. Lazar v. r.