Vyhláška č. 156/1980 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov

Čiastka 38/1980
Platnosť od 27.11.1980
Účinnosť od 01.01.1981

156

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 24. októbra 1980,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


Čl. I

Vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 znie:

㤠2

(1) Užívatelia základných prostriedkov sú povinní použiť na označenie základných prostriedkov kódy uvedené v dokumentácii dodávateľov (na faktúrach, dodacích listoch a pod.).

(2) Pre súbor predmetov alebo kombinovaný technologický a stavebný celok, ktorý sa považuje za jediný základný prostriedok, 5) je užívateľ povinný určiť kód takého základného prostriedku, a to podľa účelu, na ktorý je súbor alebo technologický a stavebný celok určený.

(3) Ak sa zmení charakter alebo použitie základného prostriedku (napríklad pri rekonštrukcii alebo modernizácii), a ak v dôsledku toho treba preradiť základný prostriedok do iného odboru, urobí užívateľ zmenu v evidencii základných prostriedkov ku dňu opätovného uvedenia základného prostriedku do používania. Ak sa vynaložené náklady financujú z investičných prostriedkov, musí sa zmena v zatriedení základných prostriedkov urobiť najneskoršie v časovej zhode s účtovným zápisom prevodu investičných nákladov do obstarávacej ceny základných prostriedkov.“.

2. § 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ak sa vplyvom rekonštrukcie alebo modernizácie základného prostriedku zvýši jeho technická úroveň, zmení organizácia vo svojej evidencii dopĺňací kód stupňa technickej úrovne podľa odseku 1, a to odo dňa opätovného uvedenia základného prostriedku do prevádzky.“.

3. § 4 znie:

㤠4

(1) Dodávatelia základných prostriedkov uvedených v § 3 ods. 1 sú povinní označovať v dodávkových hospodárskych zmluvách, v dodacích listoch a na faktúrach (pri etapovej fakturácii na poslednej faktúre) popri kódoch jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 7) aj kódy ustanovené touto vyhláškou včítane dopĺňacieho kódu technickej úrovne základných prostriedkov.

(2) Rovnakú povinnosť majú dodávatelia rekonštrukcií a modernizácií základných prostriedkov v prípadoch, keď sa dodávkou zmení stupeň technickej úrovne rekonštruovaného alebo modernizovaného základného prostriedku.“.

4. § 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Prípady dodatočného zatriedenia predmetov (§ 5) do jednotného triedenia základných prostriedkov bežne vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami publikovanými v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a oznamovanými v Zbierke zákonov.“.

Čl. II

Príloha 1 vyhlášky č. 95/1976 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Menia sa názvy odborov:

a) v triede 3 Energetické a hnacie stroje a zariadenia a v triede 6 Dopravné prostriedky znie názov odboru 429 Vzduchotechnické zariadenia;

b) v triede 4 Pracovné stroje a zariadenia a v triede 6 Dopravné prostriedky znie názov odboru 463 Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí);

c) v triede 5 Prístroje a zvláštne technické zariadenia znie názov odboru 383 Zariadenia pre rádiokomunikácie, názov odboru 397 Zdravotnícka technika včítane prístrojov a názov odboru 404 Návestné a zabezpečovacie zariadenia;

d) v triede 6 Dopravné prostriedky znie názov odboru 464 Námorné lode a lode zmiešanej plavby.

2. Kódy a názvy odborov v triede 1 Budovy (včítane príslušenstva) znie:

„KódyNázov odboru
triedyodboru
1801Budovy občianskej výstavby
1802Haly občianskej výstavby
1803Budovy na bývanie
1811Haly pre výrobu a služby
1812Budovy pre výrobu a služby".

3. Kódy a názvy odborov v triede 2 Stavby (včítane rozvodných stavieb) znie:

„KódyNázov odboru
triedyodboru
2813Veže, stožiare, komíny
2814Nádrže a záchytky čistiarní vôd a ostatné pozemné nádrže, zásobníky, jamy
2815Zvláštne pozemné objekty
2821Mosty
2822Pozemné komunikácie a letiská
2823Plochy a úpravy územia
2824Koľajové dráhy
2825Podzemné objekty (okrem banských)
2826Podzemné banské objekty
2827Diaľkové a prípojné rúrové vedenia
2828Elektrické vedenia a visuté dráhy
2831Hydromeliorácie
2832Hrádze a objekty na tokoch
2833Nádrže na tokoch, úpravy tokov a kanály".

4. V jednotnom triedení základných prostriedkov sa dopĺňajú tieto položky:

KódyNázov odboru
triedyodboru
3336Agregáty a hydraulické prvky z tohto odboru sa zatrieďujú len hydraulické agregáty v skupine 336 7 a náradie s motorovým pohonom hydraulicky ovládané v podskupine 336 89
4479Priemyselné roboty a manipulátory
5545Lovecké a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
z tohto odboru sa zatrieďujú len expanzné prístroje v skupine 545 4; zbrane v skupinách 545 2 a 545 3 sa zatrieďujú do triedy 7
5566Stavebnicové bloky, stavebnotechnologických komplexov
okrem blokových zariadení pre automatickú reguláciu potrubnej dopravy ropy a iných kvapalných substrátov v skupine 566 5
5632Technické laboratórne sklo
z tohto odboru sa zatrieďujú celosklené prístroje, prípadne iné predmety zo všetkých skupín, ak spĺňajú znaky základného prostriedku, najmä výrobky z taveného a spekaného čadiča a kremeňa v skupine 632 3 a technické sklo pre priemyselnú potrebu v skupine 632 6
6543Drobné dopravné prostriedky
7545Lovecké a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
z tohto odboru sa zatrieďujú len zbrane v skupinách 545 2 a 545 3, expanzné prístroje v skupine 545 4 sa zatrieďujú do triedy 5
7612Prvky pre montované stavby z dreva a z ostatných ľahkých materiálov
z tohto odboru sa zatrieďujú len mobilné bunky, stánky, maringotky, garáže, telefónne kabíny a i. uvedené v podskupine 612 54
7697Bytové textílie
z tohto odboru sa nezatrieďujú skupiny 697 1 - poťahové tkaniny, 697 2 - závesové a pokrývkové tkaniny, 697 3 - netkané poťahové a závesové textílie a 697 7 - bytové dvojplyšové textílie
7738Školské a kancelárske potreby
z tohto odboru sa zatrieďujú len výučbové pomôcky a zariadenia, ako sú vyučovacie stroje, trenažéry a pod. zo skupiny 738 8 a špeciálne geodetické a kartografické pomôcky zo skupiny 738 9, pokiaľ spĺňajú znaky základného prostriedku

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Predseda:

Ing. Kazimour CSc. v. r.