Vyhláška č. 106/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl

Čiastka 26/1980
Platnosť od 22.08.1980 do30.06.1990
Účinnosť od 01.09.1980 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 21. júla 1980

o postupe pri vymenúvaní profesorov a docentov a pri obsadzovaní voľných miest učiteľov vysokých škôl

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 98 ods. 1 písm. g) zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

VYMENÚVANIE PROFESOROV A DOCENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 1

Podmienky vymenúvania

(1) Za profesora pre určitý odbor možno vymenovať docenta, vedeckého alebo umeleckého pracovníka alebo významného odborníka z praxe, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 74 ods. 2 zákona; za docenta pre určitý odbor odborného asistenta, vedeckého alebo umeleckého pracovníka alebo odborníka z praxe, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v § 75 ods. 2 zákona.

(2) Pedagogickú spôsobilosť má docent, odborný asistent, vedecký alebo umelecký pracovník alebo významný odborník z praxe (ďalej len „navrhovaný pracovník“), ktorý pôsobí vo výchovno-vzdelávacej činnosti na vysokej škole v odbore, pre ktorý má byť vymenovaný, alebo v obdobnom odbore a dosahuje v tejto práci dobré výsledky.

(3) Vedecká (odborná) alebo umelecká spôsobilosť sa preukazuje najmä

a) prácami, na základe ktorých bola udelená vedecká hodnosť doktora vied alebo kandidáta vied, alebo

b) umeleckými dielami alebo umeleckými výkonmi alebo

c) monografickými, najmä dizertačnými alebo inými vedeckými alebo odbornými prácami vrátane vysokoškolských učebníc, učebných textov a iných študijných pomôcok, ktoré majú celospoločenský význam, alebo

d) výsledkami riešenia úspešne oponovaných výskumných úloh alebo

e) objavmi a významnými vynálezmi1) a projektmi.

(4) Ak ide o vymenovanie za profesora a navrhovaný pracovník je z vysokej školy alebo z vedeckého alebo výskumného pracoviska, požaduje sa na preukázanie vedeckej (odbornej) alebo umeleckej spôsobilosti okrem predpokladov uvedených v odseku 3 tiež výchova vedeckých pracovníkov alebo umeleckých pracovníkov.

(5) Potrebnou praxou sa rozumie pri vymenúvaní za profesorov najmenej osemročné pôsobenie, v odôvodnených prípadoch najmenej štvorročné, pri vymenúvaní docentov najmenej päťročné, v odôvodnených prípadoch najmenej trojročné pôsobenie

a) vo výchovno-vzdelávacej činnosti na vysokej škole alebo

b) vo vedeckej a výskumnej činnosti na vysokej škole, v ústavoch a iných pracoviskách Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied, ústredných orgánov a socialistických organizácií a vo výskumných a vývojových zariadeniach alebo

c) v odbornej alebo spoločenskej činnosti súvisiacej s príslušným odborom v orgánoch alebo socialistických organizáciách.

§ 2

Postup pri vymenúvaní

(1) Vymenúvacie konanie sa začína na návrh rektora alebo dekana, ak ho na to splnomocnil rektor.

(2) Vymenúvacie konanie sa uskutočňuje predovšetkým na fakulte alebo vysokej škole, na ktorej sa vyučuje v danom odbore, na ktorej navrhovaný pracovník pôsobí, a ak v danom odbore pôsobí aspoň jeden profesor. Ak tieto podmienky nie sú splnené, vymenúvacie konanie sa uskutočňuje na fakulte alebo vysokej škole určenej Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) na návrh rektora.

(3) Na prípravu návrhu na vymenovanie za profesora alebo za docenta zriadi rektor alebo dekan trojčlennú komisiu z odborníkov z rovnakého alebo príbuzného odboru ako poradný orgán. Predsedom a jedným ďalším členom komisie sú profesori alebo doktori vied. Ďalším členom komisie je profesor, významný vedecký pracovník alebo významný odborník z praxe. Aspoň jeden z členov komisie musí byť z inej vysokej školy. Na prípravu návrhu na vymenovanie za docenta je profesorom alebo doktorom vied aspoň predseda komisie. Ak sa vymenúvacie konanie uskutočňuje na inej fakulte alebo vysokej škole, než na tej, na ktorej navrhovaný pracovník má pôsobiť, komisia sa rozšíri o zástupcu tejto fakulty alebo vysokej školy.

(4) K vymenúvaciemu konaniu treba predložiť

a) doklad o získaní vysokoškolského vzdelania,

b) doklady o pedagogickej spôsobilosti, odbornej alebo spoločensko-politickej činnosti, doklad o praxi,

c) doklad o vedeckej hodnosti doktora vied alebo kandidáta vied,

d) zoznam vedeckých, odborných alebo umeleckých prác,

e) najvýznamnejšie vedecké, odborné práce alebo umelecké diela alebo doklady o umeleckých výkonoch.

(5) Komisia na základe predložených dokladov zhodnotí občianske a morálne vlastnosti navrhovaného pracovníka, jeho vedeckú (odbornú) alebo umeleckú a pedagogickú spôsobilosť a prax. Podľa potreby si komisia môže vyžiadať ďalšie odborné posudky o vedeckej a odbornej práci alebo umeleckom diele alebo umeleckom výkone; v umeleckých odboroch si komisia vyžiada aj stanovisko príslušného umeleckého zväzu.

(6) Ak rektor alebo dekan z predložených dokladov alebo z hodnotenia komisie zistí, že návrh na vymenovanie za profesora alebo docenta nezodpovedá požadovaným podmienkam, konanie zastaví.

(7) Návrh na vymenovanie za profesora alebo docenta sa predkladá na vyjadrenie vedeckej (umeleckej) rade fakulty a vedeckej (umeleckej) rade vysokej školy.

(8) Ak rektor súhlasí s návrhom, predloží ho po prípadnom doplnení ministrovi školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister školstva“); v opačnom prípade vymenúvacie konanie zastaví.

§ 3

Minister školstva môže vymenovať za docenta a navrhnúť vymenovanie za profesora aj bez návrhu a prerokovania podľa § 2.

DRUHÁ ČASŤ

OBSADZOVANIE VOĽNÝCH PRACOVNÝCH MIEST UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL

§ 4

Obsadzovanie voľných pracovných miest profesorov a docentov

(1) Voľné pracovné miesta profesorov a docentov na vysokých školách pre určitý odbor sa obsadzujú spravidla konkurzom; konkurz vypisuje rektor. Minister školstva môže povoliť obsadenie voľného pracovného miesta aj bez konkurzu.

(2) Vypísanie konkurzu obsahuje

a) označenie voľného pracovného miesta a príslušný odbor,

b) predpoklady na jeho obsadenie (vedecko-pedagogické, umelecko-pedagogické, vedecké alebo odborné, požadovaná dĺžka praxe a i.),

c) dátum predpokladaného nástupu,

d) termín na podanie prihlášky,

e) miesto podávania prihlášky,

f) zoznam požadovaných dokladov podľa odseku 4.

(3) Lehota podávania prihlášky nemôže byť kratšia ako štyri týždne od uverejnenia konkurzu v celoštátnej dennej tlači. Vypísanie konkurzu sa uverejňuje vo Zvestiach Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky.

(4) Prihlášku do konkurzu treba doložiť dokladmi

a) o vedecko-pedagogickom alebo umelecko-pedagogickom titule,

b) o vedeckej (odbornej) alebo umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti,

c) o doterajšej praxi a jej dĺžke,

d) o vedeckej hodnosti, ak ju uchádzač získal.

(5) Na vykonanie konkurzu zriadi rektor najviac päťčlennú konkurznú komisiu. Rektor určí za predsedu konkurznej komisie prorektora; za ďalších členov komisie vymenúva vedúceho pracoviska, pre ktoré sa konkurz vypísal, pracovníka útvaru kádrovej a personálnej práce a ďalších pracovníkov vysokej školy. Komisia spracuje najneskôr do štyroch týždňov po skončení lehoty na podanie prihlášok celkové zhodnotenie uchádzačov a navrhne ich poradie.

(6) Na konkurz možno prijať aj prihlášku uchádzača, ktorý ešte nezískal vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul „profesor“ alebo „docent“.

(7) Rektor požiada ministra školstva o súhlas na obsadenie voľného pracovného miesta. Rektor po udelení súhlasu uzavrie s profesorom alebo docentom pracovnú zmluvu a oznámi to dekanovi.

§ 5

Obsadzovanie voľných pracovných miest ostatných učiteľov

(1) Voľné pracovné miesta odborných asistentov, asistentov a lektorov sa obsadzujú spravidla konkurzom; konkurz vypisuje rektor. Ministerstvo školstva môže povoliť obsadenie voľného pracovného miesta aj bez konkurzu. Pre konanie konkurzu zriadi rektor najviac päťčlennú komisiu a vymenuje jej predsedu z funkcionárov vysokej školy a ďalších členov. Na obsadzovanie voľných pracovných miest týchto učiteľov sa vzťahujú ustanovenia § 4 ods. 2 a 3 a primerane ods. 4.

(2) Na voľné pracovné miesto odborného asistenta alebo lektora možno prijať pracovníka s vysokoškolským vzdelaním, ktorý vyhovuje podmienkam uvedeným v § 69 zákona a má najmenej trojročnú odbornú prax v príslušnom odbore vykonanú po skončení štúdia na vysokej škole. Výnimku z dĺžky praxe môže povoliť rektor.

(3) Na voľné pracovné miesto asistenta možno prijať pracovníka s vysokoškolským vzdelaním, ktorý vyhovuje podmienkam uvedeným v § 69 zákona. Prednostne sa prijme pracovník, ktorý už počas štúdia úspešne pôsobil vo vedeckej (odbornej) alebo umeleckej činnosti. Pre pôsobenie v študijných odboroch, v ktorých je potrebná predchádzajúca odborná prax, určí jej dĺžku individuálne dekan v rozsahu jedného až dvoch rokov.


TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch.