Vyhláška č. 17/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)

Čiastka 4/1980
Platnosť od 21.02.1980 do05.07.1989
Účinnosť od 07.03.1980 do05.07.1989
Zrušený 101/1989 Zb.
Redakčná poznámka

Zmeny a doplnenie Všeobecných podmienok nadobudli platnosť 1. januára 1980.

17

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. januára 1980

o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)

Na 54. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný obchod v Moskve boli 13. apríla 1979 prijaté zmeny a doplnenie Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975). Znenie Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktoré zahŕňa uvedené zmeny a doplnenie, sa označuje skrátene „VDP RVHP 1968/1975 v redakcii r. 1979“.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky vyslovilo so zmenami a doplnením Všeobecných podmienok súhlas a prezident Československej socialistickej republiky ich ratifikoval.

Zmeny a doplnenie Všeobecných podmienok nadobudli platnosť 1. januárom 1980.

Všeobecnými podmienkami a týmito zmenami a doplnením sú od 1. januára 1980 okrem ČSSR viazané Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

Český preklad textu zmien a doplnenia Všeobecných podmienok sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMENY A DOPLNENIE
Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968/1975)

Všeobecné podmienky pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v znení z roku 1968 a 1975 (VDP RVHP 1968/1975) sa menia a dopĺňajú takto:

1. § 58 znie:

㤠58

Ak bola kupujúcemu na základe jeho neodôvodnenej žiadosti vrátená zaplatená suma, je kupujúci povinný popri uvedenej sume zaplatiť predávajúcemu penále vo výške 0,1 % z tejto sumy za každý deň omeškania počítajúc odo dňa vrátenia sumy do dňa konečného zaplatenia, najviac však 5 % z neodôvodnene vrátenej sumy.“.

2. V § 67 sa vypúšťa odsek 6.

3. V § 67a sa odsek 2 označuje ako odsek 4.

4. V § 67a sa za odsek 1 vkladajú odseky 2 a 3, ktoré znejú:

2. Formami hmotnej zodpovednosti sú:

a) zaplatenie penále stranou, ktorá nesplnila alebo nenáležite splnila záväzok (dlžníkom) druhej strane (veriteľovi);

b) náhrada škody veriteľovi dlžníkom.

3. Príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok a dvojstranných dohôd ustanovujú, v ktorých prípadoch platia formy hmotnej zodpovednosti uvedené v odseku 1 tohto paragrafu.“.

5. Do § 67c sa vkladá odsek 1, ktorý znie:

1. Strana nemá právo na náhradu škody v dolu uvedených prípadoch, keď tieto Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú právo na penále

- za omeškanie pri dodávke (§ 83);

- za omeškanie pri dodaní technickej dokumentácie (§ 84);

- za nedodanie certifikátu o analýze (§ 84a);

- pri zastavení zásielok pre opakujúce sa vady (§ 80 ods. 3);

- za nemožnosť použiť tovar podľa jeho určenia (§ 31 ods. 5 a § 75 ods. 4);

- za neodôvodnené vrátenie platby (§ 58);

- za neotvorenie akreditívu v ustanovenej lehote (§ 67 ods. 1 a 3).“.

6. Doterajší text § 67c sa označuje ako odsek 2.

7. V § 67d sa vypúšťajú odseky 4, 5 a 6.

8. Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý znie:

㤠67e

1. Škodou sa rozumejú výdavky vynaložené veriteľom, strata alebo poškodenie jeho majetku, ako aj ušlý zisk.

2. Ako škoda sa podľa týchto Všeobecných dodacích podmienok nahrádzajú výdavky vynaložené veriteľom a strata alebo poškodenie jeho majetku. Ušlý zisk sa nahrádza iba vtedy, ak je to ustanovené vo dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

3. Dlžník nie je povinný nahrádzať škodu, ktorú mohol veriteľ odvrátiť, keby prejavil starostlivosť obvyklú vo vzťahoch daného druhu.

4. Zmluvné strany nemôžu uplatňovať ako náhradu škody sumy penále zaplatené svojim kontrohentom v štáte podľa národného zákonodarstva alebo podľa hospodárskych zmlúv.

5. Nenahrádza sa nepriama škoda.“.

9. V § 84 sa vypúšťa odsek 2.

10. Za § 84 sa vkladá § 84a, ktorý znie:

㤠84a

1. Strany sa môžu dohodnúť, že predávajúci predloží kupujúcemu na tovar určený na prepracovanie (napríklad suroviny, odliatky a valcovaný materiál) certifikát o analýze, bez ktorého sa tovar nemôže použiť podľa svojho určenia. V zmluve sa uvedú údaje, ktoré musí certifikát o analýze obsahovať.

2. Ak predávajúci, ktorý podľa odseku 1 tohto paragrafu prevzal záväzok predložiť kupujúcemu certifikát o analýze, bez ktorého sa nemôže tovar použiť podľa svojho určenia, sa oneskorí s predložením takého certifikátu, zaplatí penále vypočítané z ceny tovaru, ktorého sa certifikát týka, spôsobom a vo výške ustanovenej v § 83.“.

11. V § 85 sa odseky 4 a 5 označujú ako odseky 5 a 6.

12. V § 85 sa za odsek 3 vkladá odsek 4, ktorý znie:

4. Pri odstúpení od zmluvy podľa tohto paragrafu môže kupujúci podľa svojho výberu v okamihu oznámenia o odstúpení od zmluvy žiadať od predávajúceho namiesto penále za omeškanie ustanoveného v § 83

- buď penále za nedodanie vo výške 8 % z ceny tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstupuje od zmluvy;

- alebo náhradu škody; ak kupujúci nepreukáže vznik škody alebo vyššiu škodu, tvorí náhrada škody 4 % z ceny tovaru, ohľadne ktorého kupujúci odstúpil od zmluvy.“.

13. Za § 86 sa vkladá § 86a, ktorý znie:

㤠86a

Ak kupujúci poruší ustanovenie § 78 ods. 1 vrátením tovaru, ohľadne ktorého bola ohlásená reklamácia, má predávajúci právo žiadať od kupujúceho buď zaplatenie penále vo výške 2 % z ceny vráteného tovaru, alebo náhradu škody.“.

14. V § 88 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

15. V § 88 sa za odsek 1 vkladajú odseky 2 a 3, ktoré znejú:

2. Prejav uplatnenia nároku na zaplatenie penále musí obsahovať údaje, ktoré umožňujú strane, u ktorej sa nárok uplatňuje, prerokovať ho a dať vecnú odpoveď v lehote ustanovenej v § 89.

Ak nie je v zmluve ustanovené inak, musí sa v prejave uplatnenia nároku uviesť:

a) číslo zmluvy a v zodpovedajúcich prípadoch aj položky zmluvy (podľa prílohy zmluvy), ktorých sa nárok týka;

b) názov tovaru podľa zmluvy;

c) odkaz na príslušné ustanovenia týchto Všeobecných dodacích podmienok alebo dvojstrannej dohody alebo na zmluvné podmienky, podľa ktorých sa uplatňuje nárok;

d) porušenie zmluvy, pre ktoré sa uplatňuje nárok (meškanie v dodávke, vrátenie zaplatenej sumy na neodôvodnenú žiadosť, meškanie v otvorení akreditívu atď.);

e) suma nároku;

f) výpočet penále.

Ak sa nárok týka dvoch alebo viacerých položiek zmluvy (prílohy zmluvy), penále sa musí vypočítať pre každú položku osobitne.

3. Ak v prejave uplatnenia nároku chýbajú ktorékoľvek údaje uvedené pod písmenami a) až f) odseku 2 tohto paragrafu, použije sa ustanovenie § 74 ods. 2 až 4.“.

16. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:

§ 89a

Ustanovenia § 88 a 89 sa vzťahujú na všetky nároky na platenie penále ustanoveného týmito Všeobecnými dodacími podmienkami, dvojstrannou dohodou alebo zmluvou.".

17. § 94 ods. 2 písm. b) znie:

b) pri žalobách založených na nárokoch na zaplatenie penále - dňom nasledujúcim po dni, keď strana uplatnivšia nárok dostala odpoveď vo veci nároku, a ak vecná odpoveď nebola daná v lehote ustanovenej v § 89 - dňom nasledujúcim po dni, v ktorom uplynula lehota na odpoveď za uplatnený nárok.".

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.