Zákon č. 185/1980 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do31.12.1982
Zrušený 169/1982 Zb.

185

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 18. decembra 1980

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 70 450 658 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 70 450 658 000 Kčs
(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 9 202 500 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 9 663 100 000 Kčs
(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom vo veľkoobchodných cenách platných k 1. januáru 1981; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky a rozpočtov národných výborov.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 4

Zákon Slovenskej národnej rady č. 122/1971 Zb. o rozpočtovom určení výnosu odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie a o ich správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 148/1975 Zb. sa mení takto:

Ustanovenie § 1 písm. c) znie:

c) výnos príspevku na sociálne zabezpečenie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o príspevok na sociálne zabezpečenie od organizácií riadených národnými výbormi, ako aj od výrobných a spotrebných družstiev a ich riadiacich orgánov, príjmom rozpočtov národných výborov.“.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 185/1980 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Príloha 01

Príloha č. 2 zákona SNR č. 185/1980 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1981

Príloha 02