Vyhláška č. 117/1980 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách

Čiastka 28/1980
Platnosť od 27.08.1980
Účinnosť od 01.09.1980

117

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 23. júla 1980

o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich študujú na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Úvodné ustanovenie

Vysoké školy poskytujú študentom, ktorí po absolvovaní internátnych stredných škôl pre pracujúcich1) študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), štipendiá a príspevky.

§ 2

Druhy a výška štipendií a príspevkov

(1) Výška štipendia je 1200 Kčs mesačne.

(2) Študentom, ktorí sa starajú o vlastné alebo osvojené nezaopatrené deti,2) zvýši vysoká škola na ich žiadosť štipendium uvedené v odseku 1 o sumu 800 Kčs mesačne na jedno dieťa a o sumu 600 Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa. Ak študujú na vysokých školách obidvaja manželia - absolventi internátnych stredných škôl pre pracujúcich, zvýši sa štipendium len jednému z nich.

(3) Ak platí študent na nezaopatrené dieťa výživné, zvýši sa mu štipendium o sumu výživného určeného súdom, najviac však do sumy uvedenej v odseku 2; zvýšenie sa nevykoná, ak platí študent výživné študentke, absolventke internátnej strednej školy pre pracujúcich, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa.

(4) Ak manžel študenta nemá vlastný príjem z dôvodov prípravy na budúce povolanie alebo starostlivosti o nezaopatrené dieťa alebo zo zdravotných dôvodov, zvýši sa štipendium študenta uvedené v odseku 1 o sumu 400 Kčs mesačne. Štipendium sa nezvýši, ak obidvaja manželia poberajú štipendium podľa odseku 1.

(5) Okrem štipendia podľa odseku 1 sa poskytne študentom začiatkom každého ročníka štúdia príspevok na učebnice a učebné pomôcky vo výške 400 Kčs a sociálny príspevok vo výške 1000 Kčs. Študentom, ktorí majú podmienečný zápis do vyššieho ročníka povolený dekanom,3) sa tieto príspevky poskytnú až po splnení podmienok pre postup do vyššieho ročníka. V opakovanom ročníku sa príspevku neposkytujú.

(6) Študentom sa pri splnení podmienok poskytuje aj prospechové štipendium a preferenčné štipendium podľa osobitných predpisov.4)

(7) Po skončení štúdia na vysokej škole sa poskytne študentom jednorazové štipendium vo výške 2000 Kčs, ak skončili štúdium na vysokej škole do troch mesiacov po uplynutí prvého termínu určeného na vykonanie štátnej záverečnej skúšky alebo štátnej rigoróznej skúšky.

§ 3

Základné podmienky pre poskytovanie štipendií a príspevkov

(1) Štipendium a jeho zvýšenie podľa § 2 ods. 1 až 4 sa poskytuje 12 mesiacov v školskom roku počas celého štúdia vrátane opakovaných ročníkov.

(2) Zvýšenie štipendia podľa § 2 ods. 2 až 4 sa poskytne študentom na ich žiadosť, a to od prvého dňa mesiaca, v ktorom podali žiadosť.

(3) Štipendium a jeho zvýšenie sa poskytne ešte za mesiac, v ktorom študent prestal byť študentom, ak v tomto čase ešte nemá príjem z pracovného, členského alebo služobného pomeru.

(4) Študenti sú povinní oznámiť dekanátu ihneď všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie zvýšeného štipendia podľa § 2 ods. 2 až 4.

(5) Ak sa zvýšenie k štipendiu podľa § 2 ods. 2 až 4 poskytlo v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov neoprávnene, alebo ak študent neoznámil zmenu o skutočnostiach rozhodujúcich pre jeho poskytovanie, čas vyplácania alebo výšku, je povinný neoprávnene prijaté sumy vrátiť.

§ 4

Výplata štipendií a príspevkov

Štipendium a príspevky podľa § 2 ods. 1 až 6 vypláca dekanát v termínoch určených dekanom po vyjadrení fakultnej organizácie Socialistického zväzu mládeže.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 5

(1) Štipendiá a príspevky podľa tejto vyhlášky nepodliehajú dani zo mzdy.5)

(2) Ak je študent pre chorobu alebo úraz práceneschopný alebo ak mu bola nariadená karanténa, poskytujú sa mu štipendiá vrátane zvýšenia na manželku a na každé nezaopatrené dieťa ešte po čas dvoch mesiacov, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje od začiatku práceneschopnosti, Ak choroba trvá dlhšie, vypláca sa mu prospechové štipendium, ak pre jeho poskytnutie spĺňa podmienky. Študent je povinný ihneď hlásiť dekanátu začiatok a ukončenie práceneschopnosti, študentka aj nástup a ukončenie materskej dovolenky.

(3) Študentom vyslaným na štúdium na vysokej škole v zahraničí sa štipendium podľa § 2 ods. 1 a 6 neposkytuje; zvýšenie štipendia podľa § 2 ods. 2 až 4 sa poskytuje ich rodinným príslušníkom.

(4) Študentom, ktorí boli na základe nového prijímacieho konania opäť prijatí na štúdium na vysokú školu, neposkytuje sa štipendium a príspevky podľa tejto vyhlášky; ich sociálne pomery sa posudzujú podľa osobitných prepisov.4)

(5) Štipendiá a príspevky podľa tejto vyhlášky sa poskytnú i absolventom internátnych stredných škôl pre pracujúcich, ktorí sú po prvý raz prijatí na štúdium na vysokej škole v školskom roku 1980/81.

(6) Právomoc, ktorá v tejto vyhláške patrí dekanovi, patrí na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, rektorovi; pôsobnosť dekanátu na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, vykonáva rektorát.

§ 6

Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 6301/1978 z 15. septembra 1978.6)

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1980.

Minister:


Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava č. 6711/1973-II z 18. júna 1973 o zriaďovaní a organizácii internátnych stredných škôl pre pracujúcich a o štúdiu na nich (Zvesti MŠ a MK SSR 1973 str. 79, reg. v čiastke 28/1973 Zb.).

2) § 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška č. 105/1980 Zb. o štúdiu na vysokých školách (študijné predpisy).

4) Vyhláška č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl.

5) Vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy.

6) Uverejnená vo Zvestiach MŠ a MK SSR 1978 str. 159; reg. v čiastke 31/1978 Zb.