Vyhláška č. 122/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou

(v znení č. 69/1982 Zb.)

Čiastka 30/1980
Platnosť od 19.09.1980 do31.08.1993
Účinnosť od 01.07.1982 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

122

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. augusta 1980

o jednorazovom príspevku na opatrenie náhradného bývania občanom, ktorí uvoľnia byt v objekte spravovanom štátnou socialistickou organizáciou

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 26 ods. 2 písm. c) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva ustanovujú:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Na podporu intenzívnejšieho využitia bytového fondu možno občanom starším ako 50 rokov, ktorí majú v osobnom užívaní1) byty I. alebo II. kategórie v objektoch spravovaných štátnymi socialistickými organizáciami v miestach s nedostatkom bytov, poskytnúť jednorazový príspevok na opatrenie náhradného bývania (ďalej len „príspevok“), ak dobrovoľne uvoľnia tieto byty a presťahujú sa do svojho rodinného domčeka (rekreačnej chalupy) v mieste, kde nie je nedostatok bytov, prípadne sa v takom mieste nasťahujú ku svojim príbuzným alebo známym, prípadne do bytu, ktorý podľa potvrdenia národného výboru nie je určený na uspokojenie bytovej potreby uchádzačov o byt zapísaných v miestnom poradníku2) ani uchádzačov o byt, ktorých bytová potreba sa má riešiť pridelením náhradného bytu, a nepodlieha prideleniu ani podľa osobitných ustanovení zákona o hospodárení s bytmi.3)

(2) Bez ohľadu na vek možno poskytovať príspevok obdobne podľa odseku 1 pri bytoch uvoľnených od 1. júla 1982

a) pracovníkom zamestnaným v baníctve pod zemou v hlbinných baniach, ktorí sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav trvale nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku výkonu tejto práce,7)

b) vdovám po užívateľoch8) podnikových bytov,

c) občanom plne invalidným.

(3) Za miesta s nedostatkom bytov sa na účely tejto vyhlášky považujú Praha, Bratislava, mestá, ktoré sú sídlom krajských národných výborov, a miesta, ktoré s prihliadnutím na bytové potreby štátnych socialistických organizácií určia krajské národné výbory.

§ 2

Výška príspevku a podmienky jeho poskytnutia

(1) Na uvoľnení bytu a výške príspevku sa užívateľ bytu dohodne s národným výborom, ak ide o byt, ktorý po uvoľnení sa pridelí uchádzačovi zapísanému v miestnom poradníku4) alebo s príslušnou organizáciou, ak ide o byt, na pridelenie ktorého sa vzťahujú osobitné ustanovenia zákona o hospodárení s bytmi.5) Dohoda musí mať formu písomnej zmluvy. Vzor tejto zmluvy je uvedený v prílohe.

(2) Príspevok so zreteľom na veľkosť a kvalitu uvoľneného bytu môže byť:

Veľkosť bytu
(m2 obytnej plochy)
Kategória bytu6)
I. II.
oddooddo
do 20 m29 00013 0007 00010 000
nad 20 m2 do 30 m213 00018 00010 00014 000
nad 30 m2 do 40 m218 00026 00014 00020 000
nad 40 m226 00032 00020 00024 000

(3) Príspevok nemožno poskytnúť občanovi, ktorý dostal nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu do bytového družstva alebo na individuálnu bytovú výstavbu.

(4) Ak sa nasťahuje občan, ktorému sa príspevok poskytol, do samostatného bytu v mieste s nedostatkom bytov prv než za 10 rokov odo dňa, keď mu príspevok vyplatil, je povinný vrátiť tento príspevok národnému výboru alebo organizácii, ktorá mu ho vyplatila.

(5) Podmienkou poskytnutia príspevku je, že sa občan v zmluve uzavretej podľa odseku 1 zaviaže predkladať platiteľovi príspevku po čas 10 rokov po poskytnutí príspevku vždy po uplynutí 2 rokov písomné vyhlásenie potvrdené miestnym národným výborom v novom bydlisku, že tam trvalo býva.

§ 3

Úhrada príspevku

(1) Príspevok uhradí občanovi pri splnení podmienok uvedených v § 1 národný výbor alebo organizácia, ktorá s ním uzavrela zmluvu (§ 2 ods. 1) po prevzatí uvoľneného bytu a po predložení preukazu o tom, že právo užívať uvoľnený byt zaniklo, že jeho bývalý užívateľ sa v novom bydlisku prihlásil na trvalý pobyt a že tam býva. Úhrada príspevku sa vykoná prostredníctvom štátnej sporiteľne v mieste, ktoré si občan určí.

(2) Príspevky uhrádzajú štátne hospodárske organizácie v rámci ostatného použitia zisku, rozpočtové organizácie a národné výbory v rámci schváleného rozpočtu, príspevkové organizácie z príspevku na prevádzku, ktorý sa im poskytol z príslušného rozpočtu.

§ 4

Oslobodenie od dane z príjmu obyvateľstva

Poskytnuté príspevky sa oslobodzujú od dane z príjmu obyvateľstva.

§ 5

Výnimky

Federálne ministerstvo financií môže na návrh Federálneho ministerstva národnej obrany alebo Federálneho ministerstva vnútra povoliť na uvoľňovanie vojenských bytov a bytov ministerstiev vnútra výnimky z § 1 a § 2 ods. 2. Pri povoľovaní výnimiek z § 1 ods. 3 a § 2 ods. 2 postupuje po dohode s ministerstvom financií príslušnej republiky.


§ 6

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1980.


Prvý námestník ministra financií ČSSR:

Ing. Zámečník v. r.

Námestník ministra financií SSR:

Ing. Hromý v. r.

Prvý námestník ministra financií ČSR:

Ing. Stratílek v. r.


Príloha vyhlášky č. 122/1980 Zb.

Vzor

Zmluva o poskytnutí príspevku pri uvoľnení bytu bez nároku na náhradný byt

Vzor 01

Poznámky pod čiarou

1) § 153 až 155 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

2) Ide napríklad o byty menšie, prípadne byty nižších kategórií, o ktoré uchádzači zapísaní v miestnom poradníku nemajú záujem.

3) § 24 až 26 zákona č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

4) Ide o byty prideľované podľa § 18 zákona č. 41/1964 Zb.

5) Ide o byty podnikové a byty ozbrojených zložiek prideľované podľa § 24 až 26 zákona č. 41/1964 Zb.

6) § 4 vyhlášky č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu.

7) § 1 ods. 1 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 129/1979 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu v podzemí hlbinných baní.

8) § 153 až 155 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.