Vyhláška č. 77/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie

Čiastka 20/1980
Platnosť od 01.07.1980
Účinnosť od 16.07.1980
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku IX odseku 3 dňom 5. októbra 1978; týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

77

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. apríla 1980

o Dohovore o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie


Dňa 18. mája 1977 bol v Ženeve podpísaný Dohovor o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie.

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ho ratifikoval. Ratifikačné listiny boli uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 12. mája 1978.

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku IX odseku 3 dňom 5. októbra 1978; týmto dňom nadobudol platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad textu Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVOR

o zákaze vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie

Zmluvné štáty tohto Dohovoru,

riadiac sa záujmami upevnenia mieru a prajúc si prispieť k zastaveniu pretekov v zbrojení a k dosiahnutiu všeobecného a úplného odzbrojenia pod prísnou a účinnou medzinárodnou kontrolou, k zbaveniu ľudstva nebezpečenstva použitia nových prostriedkov vedenia vojny,

plne odhodlané pokračovať v rokovaniach s cieľom dosiahnuť účinný pokrok v smere prijatia ďalších opatrení v oblasti odzbrojenia,

uznávajúc, že vedecko-technický pokrok môže otvoriť nové možnosti v oblasti pôsobenia na životné prostredie,

berúc do úvahy Deklaráciu Konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí prijatú v Stockholme 16. júna 1972,

uvedomujúc si, že použitie prostriedkov meniacich životné prostredie na mierové účely by mohlo zlepšiť vzájomný vzťah medzi človekom a prírodou a napomohlo by zachovanie a zlepšenie životného prostredia na prospech súčasného a budúceho pokolenia,

uvedomujúc si však, že vojenské alebo akékoľvek iné nepriateľské použitie takých prostriedkov by mohlo mať mimoriadne zhubné následky na blahobyt ľudí,

prajúc si účinne zakázať vojenské alebo akékoľvek iné nepriateľské použitie prostriedkov meniacich životné prostredie s cieľom zbaviť ľudstvo nebezpečenstva takého použitia a potvrdzujúc svoje prianie pôsobiť v smere dosiahnutia tohto cieľa,

usilujúc prispieť aj k prehĺbeniu dôvery medzi národmi a k ďalšiemu ozdraveniu medzinárodnej situácie v súlade s cieľmi a zásadami Charty Organizácie Spojených národov,

dohodli sa na tomto:

Článok I

1. Každý zmluvný štát tohto Dohovoru sa zaväzuje neuchyľovať sa k vojenskému alebo akémukoľvek inému nepriateľskému použitiu prostriedkov meniacich životné prostredie, ktoré majú rozsiahle, dlhodobé alebo vážne následky ako prostriedky ničenia, spôsobenia škody alebo ujmy ktorémukoľvek inému zmluvnému štátu.

2. Každý zmluvný štát tohto Dohovoru sa zaväzuje nenapomáhať, nepovzbudzovať a nepodnecovať akýkoľvek štát, skupinu štátov alebo medzinárodnú organizáciu k činnosti, ktorá by odporovala ustanoveniam odseku 1 tohto článku.

Článok II

Pojem „prostriedky meniace životné prostredie“ použitý v článku I sa vzťahuje na všetky prostriedky vyvolávania zmien - zámerným riadením prírodných procesov - dynamiky, zloženia alebo štruktúry Zeme včítane jej biota, litosféry, hydrosféry, atmosféry alebo kozmického priestoru.

Článok III

1. Ustanovenia tohto Dohovoru nebránia použitiu prostriedkov meniacich životné prostredie na mierové účely a nedotýkajú sa všeobecne uznávaných zásad a použiteľných pravidiel medzinárodného práva týkajúcich sa takého použitia.

2. Zmluvné štáty tohto Dohovoru sa zaväzujú napomáhať čo možno najširšiu výmenu vedeckých a technických informácií o využívaní prostriedkov meniacich životné prostredie na mierové účely a majú právo zúčastniť sa na takej výmene. Zmluvné štáty tohto Dohovoru, ktoré sú schopné to urobiť, budú prispievať jednotlivo alebo spoločne s inými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami k medzinárodnej hospodárskej a vedeckej spolupráci v oblasti zachovania, zlepšenia a mierového využívania životného prostredia s náležitým prihliadnutím na potreby rozvojových oblastí sveta.

Článok IV

Každý zmluvný štát tohto Dohovoru sa zaväzuje prijať v súlade so svojím ústavným postupom všetky opatrenia, ktoré bude považovať za nevyhnutné s cieľom zakázať a zabrániť akejkoľvek činnosti porušujúcej ustanovenia tohto Dohovoru kdekoľvek v rámci svojej jurisdikcie alebo kontroly.

Článok V

1. Zmluvné štáty tohto Dohovoru sa zaväzujú k vzájomným konzultáciám a spolupráci pri riešení akýchkoľvek otázok, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s cieľmi alebo v súvislosti s plnením ustanovení tohto Dohovoru. V súlade s týmto článkom sa môžu konzultácie a spolupráca uskutočňovať aj prostredníctvom príslušných medzinárodných procedúr v rámci Organizácie Spojených národov a v súlade s jej Chartou. Tieto medzinárodné procedúry môžu zahŕňať využívanie služieb príslušných medzinárodných organizácií a aj Poradného výboru znalcov, o ktorom sa hovorí v odseku 2 tohto článku.

2. Na účely uvedené v odseku 1 tohto článku zvoláva depozitár do jedného mesiaca po tom, čo dostal žiadosť ktoréhokoľvek zmluvného štátu zasadanie Poradného výboru znalcov. Každý zmluvný štát môže vymenovať svojho znalcu do výboru, ktorého funkcia a rokovací poriadok sú uvedené v Prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dohovoru. Výbor odovzdá depozitárovi zhrnujúci dokument o ním zistených skutočných okolnostiach a nevyhnutne zahŕňajúci všetky stanoviská a informácie predložené výboru počas jeho zasadania. Depozitár rozošle tento dokument všetkým zmluvným štátom.

3. Každý zmluvný štát tohto Dohovoru, ktorý má dôvod sa domnievať, že ktorýkoľvek iný zmluvný štát svojím počínaním porušuje záväzky vyplývajúce z ustanovení Dohovoru, môže podať sťažnosť Rade bezpečnosti Organizácie Spojených národov. Táto sťažnosť musí obsahovať všetky informácie vzťahujúce sa na taký prípad a aj všetky možné dôkazy potvrdzujúce jej oprávnenosť.

4. Každý zmluvný štát tohto Dohovoru sa zaväzuje spolupracovať pri akýchkoľvek vyšetrovaniach, ktoré môže Rada bezpečnosti podniknúť v súlade s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov na základe došlej sťažnosti. Rada bezpečnosti bude o výsledkoch vyšetrovania informovať zmluvné štáty Dohovoru.

5. Každý zmluvný štát tohto Dohovoru sa v súlade s ustanoveniami Charty Organizácie Spojených národov zaväzuje poskytovať alebo podporovať pomoc ktorémukoľvek účastníkovi Dohovoru, ktorý o pomoc požiada, ak Rada bezpečnosti príjme rozhodnutie o tom, že tento účastník bol alebo pravdepodobne bude porušením Dohovoru poškodený.

Článok VI

1. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže navrhnúť zmeny v tomto Dohovore. Znenie každej navrhovanej zmeny sa musí predložiť depozitárovi, ktorý ho bez meškania rozošle všetkým zmluvným štátom Dohovoru.

2. Zmena nadobudne platnosť pre každý zmluvný štát, ktorý ju prijal, len čo listiny o jej prijatí uloží u depozitára väčšina zmluvných štátov. Potom pre každý zostávajúci zmluvný štát nadobudne zmena platnosť dňom uloženia jeho listiny o jej prijatí.

Článok VII

Tento Dohovor bude mať neobmedzenú dobu platnosti.

Článok VIII

1. Po piatich rokoch od nadobudnutia platnosti tohto Dohovoru zvolá depozitár do Ženevy (Švajčiarsko) konferenciu zmluvných štátov Dohovoru. Konferencia posúdi pôsobenie tohto Dohovoru, aby sa ubezpečila, že sa plnia jej ciele a ustanovenia, a osobitne posúdi účinnosť ustanovenia článku I odseku 1 pri odstraňovaní nebezpečenstva vojenského alebo akéhokoľvek iného nepriateľského použitia prostriedkov meniacich životné prostredie.

2. S prestávkou najmenej piatich rokov môže väčšina zmluvných štátov tohto Dohovoru tým, že predloží návrh v tomto zmysle depozitárovi, dosiahnuť zvolanie konferencie s rovnakými cieľmi.

3. Ak nebude v súlade s odsekom 2 tohto článku konferencia zvolaná do desiatich rokov po ukončení prechádzajúcej hodnotiacej konferencie, požiada depozitár všetky zmluvné štáty tohto Dohovoru o ich názor na zvolanie takej konferencie. Pokiaľ sa jedna tretina alebo desať zmluvných štátov, podľa toho, ktorý počet je nižší, vysloví kladne, urobí depozitár bez meškania opatrenia na zvolanie konferencie.

Článok IX

1. Tento Dohovor bude otvorený na podpis všetkým štátom. Každý štát, ktorý Dohovor nepodpíše pred jej nadobudnutím platnosti v súlade s odsekom 3 tohto článku, môže k nej kedykoľvek pristúpiť.

2. Tento Dohovor podlieha ratifikácii štátmi, ktoré ju podpísali. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

3. Tento Dohovor nadobudne platnosť po tom, čo ratifikačné listiny u depozitára uloží v súlade s odsekom 2 tohto článku dvadsať vlád.

4. Pre štáty, ktorých ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe budú uložené po nadobudnutí platnosti tohto Dohovoru, nadobudne Dohovor platnosť dňom uloženia ich ratifikačných listín alebo listín o prístupe.

5. Depozitár bude bez meškania informovať všetky štáty, ktoré tento Dohovor podpísali a k nemu pristúpili, o dátume každého podpisu, dátume uloženia každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, dátume nadobudnutia platnosti Dohovoru, aj o všetkých jeho zmenách a o iných oznámeniach, ktoré dostal.

6. Tento Dohovor bude registrovaný depozitárom v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Článok X

Tento Dohovor, ktorej anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Riadne overené kópie tohto Dohovoru odovzdá depozitár vládam štátov, ktoré Dohovor podpísali a k nemu pristúpili.

Na dôkaz toho podpísaní, ktorí na to boli riadne splnomocnení, tento Dohovor podpísali.

Dané v šiestich vyhotoveniach v Ženeve osemnásteho mája roku tisíc deväťsto sedemdesiatsedem.

PRÍLOHA DOHOVORU

PORADNÝ VÝBOR ZNALCOV

1. Poradný výbor znalcov urobí príslušné opatrenia na zistenie skutočnosti a poskytne znalecký posudok k akémukoľvek problému vznesenému podľa článku V odseku 1 tohto Dohovoru zmluvným štátom žiadajúcim o zvolanie výboru.

2. Práca Poradného výboru znalcov sa bude organizovať takým spôsobom, aby mu umožňovala vykonávať funkcie určené v odseku 1 tejto Prílohy. Výbor rozhodne o procedurálnych otázkach vzťahujúcich sa na organizáciu jeho práce podľa možnosti zhodou názorov, a ak to nebude možné, väčšinou prítomných a hlasujúcich. O podstatných otázkach sa hlasovať nebude.

3. Výboru bude predsedať depozitár alebo jeho predstaviteľ.

4. Každého znalca môže na zasadaniach sprevádzať jeden alebo viacej poradcov.

5. Každý znalec bude mať právo vyžiadať si prostredníctvom predsedu od štátov a medzinárodných organizácií také informácie a pomoc, ktoré znalec považuje za žiadúce na to, aby výbor vykonal svoju prácu.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.