94

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 17. júna 1980

o odpisovaní základných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. ustanovuje:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška upravuje odpisovanie základných prostriedkov a ustanovuje sadzby odpisov uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

Odpisovacia povinnosť

(1) Základné prostriedky1) odpisujú tieto organizácie:

a) štátne hospodárske organizácie; v koncernoch odpisujú aj koncernové podniky a koncernové účelové organizácie,

b) príspevkové organizácie,

c) jednotné roľnícke družstvá, spoločné poľnohospodárske podniky a melioračné družstvá,

d) organizácie zahraničného obchodu s výnimkou družstevných podnikov zahraničného obchodu,

e) podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií, ako aj organizačné zložky spoločenských organizácií určené ich ústredným orgánom, pokiaľ tieto zložky trvale vykonávajú hospodársku činnosť a oddelene evidujú základné prostriedky pre túto činnosť,

f) iné socialistické organizácie, pokiaľ to ustanoví príslušné ministerstvo financií.

(2) Odpisovanie základných prostriedkov družstevných organizácií, pokiaľ nejde o organizácie uvedené v odseku 1 písm. c), sa spravuje touto vyhláškou, ak to ustanoví ich ústredný orgán; prípadné odchýlky v odpisovaní základných prostriedkov týchto organizácií ustanoví príslušný ústredný orgán družstevných organizácií po dohode s príslušným ministerstvom financií.

(3) Základné prostriedky odpisuje organizácia, ktorá ich má v správe alebo vo vlastníctve, alebo koncernový podnik, prípadne koncernová účelová organizácia, ktorá vykonáva ich správu. Základné prostriedky odovzdané do trvalého používania2) alebo dlhodobého používania3) však odpisuje trvalý používateľ alebo dlhodobý používateľ.

§ 3

Spôsob odpisovania

(1) Základné prostriedky sa odpisujú z obstarávacej ceny4) záväznými ročnými odpisovými sadzbami určenými v prílohe tejto vyhlášky bez prerušenia do výšky obstarávacej ceny.

(2) Ak vznikne povinnosť odpisovať základné prostriedky, na ktoré sa táto povinnosť predtým nevzťahovala, odpisujú sa základné prostriedky z obstarávacej ceny, ale do výšky zostatkovej ceny.

(3) V prípade zmeny obstarávacej ceny sa základné prostriedky odpisujú zo zmenenej obstarávacej ceny, a to od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po nadobudnutí platnosti zmeny obstarávacej ceny.

(4) Základné prostriedky sa odpisujú podľa ich zatriedenia do odborov jednotného triedenia základných prostriedkov určeného osobitnými predpismi;5) v prípade, že základné prostriedky sú zatriedené v odboroch triedy 3 až 7, ale príslušné odbory nie sú v prílohe tejto vyhlášky uvedené, odpisujú sa záväznou ročnou odpisovou sadzbou 12 %.

(5) Zostatkovou cenou základného prostriedku sa rozumie rozdiel medzi jeho obstarávacou cenou a oprávkami4) ku koncu mesiaca, ku ktorému sa zostatková cena zisťuje.

§ 4

Začatie a ukončenie odpisovania

(1) Základné prostriedky sa odpisujú od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po ich vyúčtovaní na účet základných prostriedkov,6) do konca mesiaca, v ktorom dôjde k úplnému odpísaniu ich obstarávacej ceny, pokiaľ sa ďalej neustanoví inak; pokiaľ sa základné prostriedky začnú používať skôr, odpisujú sa od začiatku mesiaca, ktorý bezprostredne nasleduje po ich uvedení do používania.

(2) Základné prostriedky, ktoré nie sú úplne odpísané, prestane organizácia odpisovať koncom mesiaca, v ktorom dôjde

a) k ich preradeniu do konzervácie1) alebo zásob,

b) k ich prevedeniu do správy alebo vlastníctva inej organizácie,

c) k ich prevzatiu do predaja organizáciou, ktorá obstaráva sprostredkovaciu službu,

d) k ich odovzdaniu do trvalého alebo dlhodobého používania,

e) k zániku práva ich trvalého alebo dlhodobého používania,

f) k začatiu ich fyzickej likvidácie,

g) k ich vyradeniu v dôsledku škody alebo manka.7)

(3) V prípadoch, keď sú štátne organizácie povinné rozhodnúť o nadbytočnosti alebo neupotrebiteľnosti národného majetku,8) môžu prestať odpisovať základné prostriedky, ktoré nie sú úplne odpísané, len na základe tohto rozhodnutia.

§ 5

Vyrovnanie zostatkových cien základných prostriedkov

(1) V prípade, že základné prostriedky nie sú úplne odpísané a vyradia sa v dôsledku fyzickej likvidácie, škody alebo manka, zahrnie organizácia ich zostatkovú cenu do svojich nákladov.

(2) Pri odplatnom prevode správy alebo vlastníctva základných prostriedkov upraví odovzdávajúca organizácia svoje náklady o rozdiel medzi ich predajnou cenou a zostatkovou cenou.

(3) Zahrnutie zostatkovej ceny základných prostriedkov plánovaných na fyzickú likvidáciu do nákladov je organizácia povinná riadne a včas vyjadriť vo svojom finančnom pláne.

§ 6

Základné prostriedky nepodliehajúce odpisovaniu

Povinnosť odpisovať sa nevzťahuje

a) na základné prostriedky v konzervácii,1)

b) na základné prostriedky výlučne určené na účely civilnej obrany a na osobitné úlohy, pokiaľ sú vedené ako samostatné inventárne predmety,

c) na pozemky,

d) na lesné porasty,

e) na porasty chmeľníc a viníc, ako aj ovocné stromy a kry, ktoré nedosiahli plodonosného veku alebo ktorých počet nepresahuje určenú hranicu pestiteľského celku,9)

f) na objekty prehradenia bystrín a lesnícko-technické meliorácie,

g) na ostatné meliorácie do dvoch rokov po ich dokončení,

h) na rekreačné zariadenia organizácií v zahraničí.10)

§ 7

Výnimky

(1) Federálne ministerstvo financií môže na žiadosť federálneho orgánu povoliť pre organizácie ním riadené výnimku z ustanovení § 2, 3, 5 a 6 alebo upraviť záväznú ročnú odpisovú sadzbu (ďalej len „výnimka z odpisovania“) najmä v prípade, že základné prostriedky sú

a) trvale po celý čas používania vystavené mimoriadnym vplyvom prostredia alebo podmienkam prevádzky,

b) účelovo použité na splnenie jednej dodávky, výkonu alebo prác a týmto splnením sa stávajú nadbytočnými alebo neupotrebiteľnými.

(2) Výnimku z odpisovania možno povoliť najmä za podmienok, že

a) pri základných prostriedkoch nejde o konštrukčné, projekčné, technologické, funkčné a iné nedostatky alebo závady,

b) základné prostriedky sa používajú, udržiavajú, opravujú a chránia pred vplyvmi prostredia v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a návodmi výrobcu alebo dovozcu.

(3) Výnimku z odpisovania možno povoliť len s platnosťou od 1. januára nasledujúceho roka, pokiaľ žiadosť o výnimku z odpisovania bola predložená Federálnemu ministerstvu financií najneskoršie do 1. júla bežného roka. Žiadosť o výnimku musí byť riadne zdôvodnená a doložená v zmysle odsekov 1 a 2 a musí vyjadrovať aj dôsledky požadovaného opatrenia podľa osobitných predpisov.11)

(4) Ministerstvá financií republík môžu obdobne povoliť výnimku z odpisovania podľa odsekov 1, 2 a 3 pre organizácie riadené orgánmi republík, národnými výbormi a poľnohospodárskymi správami; ak nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupujú pri tom ministerstvá financií republík po dohode s Federálnym ministerstvom financií.


§ 8

Zrušovacie a prechodné ustanovenia

(1) Zrušuje sa vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášok č. 103/1970 Zb. a č. 97/1976 Zb.

(2) Pokiaľ boli podľa zrušovanej vyhlášky povolené výnimky, strácajú k 1. januáru 1982 platnosť; nadriadené ústredné orgány však môžu po preverení opodstatnenosti doterajších výnimiek podľa § 7 tejto vyhlášky požiadať príslušné ministerstvo financií o ich opätovné prerokovanie a povolenie.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 94/1980 Zb.

Sadzby odpisov

Kód odboru5)Stručný názov odboruZáväzná ročná odpisová sadzba v %Orientačná doba odpisovania v rokoch
Trieda 1. Budovy (včítane príslušenstva)
801Budovy občianskej výstavby1,377
802Haly občianskej výstavby1,377
803Budovy na bývanie1,377
811Haly pre výrobu a služby2,050
812Budovy pre výrobu a služby2,050
V odbore 812 budovy pre
- ťažbu palív a rúd2,540
- energetiku4,025
- vodné hospodárstvo1,567
- dopravu a spoje1,377
- skladovanie1,567
V triede 1. budovy
- drevené a podobné4,025
- dočasné12)10,010
Trieda 2. Stavby (včítane rozvodných stavieb)
813Veže, stožiare, komíny3,330
814Pozemné nádrže, ohrádzky, zásobníky, jamy1,567
V odbore 814 čistiarne priemyselných odpadových vôd4,025
815Osobitné pozemné objekty2,050
821Mosty1,377
822Pozemné komunikace a letiská1,377
823Plochy a úpravy územia1,377
824Koľajové dráhy1,0100
V odbore 824 železničný zvršok3,330
825Podzemné objekty (okrem banských)1,377
V odbore 825 štôlne1,0100
826Podzemné banské objekty2,540
V odbore 826 dočasné vrty20,05
827Rúrové diaľkové a prípojné vedenia1,377
V odbore 827
- vodovody1,567
- kanalizácia z cementových rúr5,020
- parovody, teplovody, ropovody, plynovody a vzduchovody3,330
- oznamovacie káblové vedenia5,020
- ostatné káblové vedenia3,330
828Elektrické vedenia a visuté dráhy3,330
831Hydromeliorácie2,540
832Hrádze a objekty na tokoch1,0100
833Nádrže na tokoch, úprava tokov a kanále2,050
V triede 2. dočasné stavby12)10,010
Trieda 3. Energetické a hnacie stroje a zariadenia
346Elektrochemické zdroje prúdu20,05
354Silové kondenzátory, súčasti montážnych rozvodov a hromozvodov5,020
356Výkonové meniče (usmerňovače) nad 0,1 kW5,020
357Rozvádzače5,020
359Elektromotory8,012
361Rotačné zdroje prúdu4,025
362Výkonové transformátory a tlmivky5,020
364Meniarenské jednotky5,020
365Blokové a sožiarové transformovne a blokové rozvodne5,020
366Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy5,020
426Čerpadlá8,012
427Kompresory a objemové vývevy6,017
428Turbokompresory5,020
429Vzduchotechnické zariadenia7,014
432Chladiace a mraziace zariadenia7,014
436Zariadenia na úpravu vody7,014
482Piestové motory6,017
483Priemyselné a lodné kotly5,020
484Zariadenia na ústredné vykurovanie3,330
485Parné turbíny4,025
486Plynové turbíny a turboagregáty5,020
487Vodné turbíny4,025
488Jadrové reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne5,020
V triede 3. prenosné a pojazdné stroje a zariadenia10,010
Trieda 4. Pracovné stroje a zariadenia
363Elektrotepelné priemyselné zariadenia7,014
414Ručné mechanizované náradie25,04
431Sušiarne7,012
433Plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov8,012
434Palivové priemyselné pece (bez keramických)5,020
435Zariadenia na čerpanie a meranie kvapalných palív7,014
463Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia8,012
492Stroje a zariadenia na hlbinné dobývanie17,06
V odbore 492 dopravníky25,04
493Ťažné zariadenia hlbinných baní4,025
494Stroje a zariadenia na úpravu uhlia a rúd7,014
495Kolesové rýpadlá a zakladače5,020
496Stroje a zariadenia pre geologický prieskum12,08
497Zariadenia na ťažbu a spracovanie rašeliny6,017
498Stroje a zariadenia na prípravu vysokopecnej vsádzky a pre výrobu surového železa5,020
499Stroje a zariadenia koksární5,020
501Stroje a zariadenia oceliarní5,020
502Valcovacie zariadenia5,020
503Stroje a zariadenia zlievární6,017
506Spoločné zariadenia prevažne pre chemický a potravinársky priemysel6,017
V odbore 506 plynojemy3,330
507Stroje a zariadenia pre chemický priemysel7,014
V odbore 507 plynárne5,020
508Stroje a zariadenia pre výrobu a na spracovanie celulózy, papiera a lepenky6,017
509Stroje a zariadenia na spracovanie gumy a plastických látok7,014
512Obrábacie stroje (okrem drevoobrábacích strojov)7,014
513Tvárniace stroje na kovy a plastické látky7,014
V odboroch 512 a 513 numericky riadené stroje10,010
514Stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a rezanie kovov8,012
515Zariadenia na povrchovú úpravu8,012
516Osobitné stroje a zariadenia pre strojársku výrobu a hutnícku druhovýrobu10,010
519Stroje a zariadenia pre drevospracúvací priemysel10,010
521Stroje a zariadenia pre sklársky priemysel7,010
522Stroje a zariadenia pre textilný a konfekčný priemysel6,017
V odbore 522 šijacie stroje pre priemysel14,07
524Stroje a zariadenia pre kožiarsky priemysel6,017
525Stroje a zariadenia pre polygrafický a knihársky priemysel7,014
526Stroje a zariadenia pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, pálenice, likérky, na spracovanie vína, na výrobu droždia, plesní, octa, kyselín, enzýmov, tukov, pre škrobárne a sušiarne zemiakov7,014
527Stroje na spracovanie mlieka, vajec, obilia a krmív, múky, mäsa, rýb, tabaku, na výrobu čokolády, cukroviniek a na konzervovanie potravín6,017
533Stroje a zariadenia na zemné, stavebné a cestné práce14,07
534Lopatové a korčekové rýpadlá10,010
535Stroje a zariadenia na spracovanie nerastných látok7,014
536Poľnohospodárske stroje a zariadenia10,010
V odbore 536 stroje a zariadenia pre hnojenie a ochranu rastlín20,05
538Stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj7,014
539Čistiace, pracie, hladiace, upratovacie, holičské a kadernícke zariadenia a prístroje10,010
541Vykurovacie a varné zariadenia10,010
544Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť7,014
Trieda 5. Prístroje a osobitné technické zariadenia
348Svietidlá20,05
382Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu5,020
383Zariadenia pre rádiokomunikáciu a televíziu12,08
388Mechanické meracie prístroje (okrem váh a časomerných prístrojov)7,014
389Elektrické meracie prístroje (okrem prístrojov časomerných)8,012
391Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy17,06
392Opticko-mechanické prístroje (včítane zariadení na spracovanie filmového a fotografického materiálu)10,010
393Váhy (bez laboratórnych váh a váh pre domácnosť)7,014
394Časomerné prístroje7,014
395Stroje a prístroje na zisťovanie vlastností a vád materiálu7,014
396Vedecké a laboratórne prístroje a vákuové zariadenia10,010
397Zdravotnícka technika včítane prístrojov8,012
401Reprografické zariadenia20,05
402Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia10,010
403Stroje na spracovanie dát12,08
404Návestné a zabezpečovacie zariadenia5,020
405Prístroje na automatickú reguláciu a riadenie8,012
409Meradlá a zariadenia na meranie geometrických veličín8,012
425Mastiace priemyselné zariadenia12,08
Trieda 6. Dopravné prostriedky
429Vzduchotechnické zariadenia7,014
444Osobné a dodávkové automobily12,08
445Nákladné automobily a ich účelové modifikácie12,08
446Prívesy a návesy12,08
447Autobusy17,06
448Trolejbusy a elektrobusy9,011
449Protipožiarne automobily a hsiace zariadenia (prostriedky požiarnej ochrany)6,017
451Motorové jednostopové vozidlá a ich úžitkové modifikácie a návesy17,06
454Zariadenia pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov7,014
456Elektrické lokomotívy4,025
457Motorové a parné lokomotívy (okrem elektrických)4,025
V odboroch 456 a 457 banské lokomotívy10,010
458Koľajové vozidlá na osobnú dopravu5,020
459Koľajové vozidlá na nákladnú dopravu3,035
V odbore 459
- banské vozíky17,06
- veľkopriestorové banské vozy5,020
463Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia3,330
464Námorné lode a lode zmiešanej plavby5,020
465Lietadlá14,07
V odbore 465 lietadlové pohonné jednotky25,04
468Žeriavy6,017
469Zdvíhacie mechanizmy6,017
471Výťahy6,017
472Transportné zariadenia na prepravu sypkých materiálov6,017
473Zariadenia na dopravu po lane6,017
474Zariadenia na ložné operácie6,017
V odboroch 468 až 474 zariadenia na stavebnomontážne práce14,07
475Dopravné vozíky17,06
476Transportné zariadenia na prepravu kusových materiálov7,014
477Kovové prepravné prostriedky pre paletizáciu a kontejnerizáciu17,06
531Kolesové a pásové traktory8,012
V odbore 531 špeciálne lesnícke traktory17,06
Trieda 7. Inventár
384Rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje12,08
478Zariadenia pre sklady kusového tovaru6,017
537Technické prostriedky hromadnej zábavy12,08
542Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť (bez vykurovacích zariadení, zdrojov svetla a svietidiel)10,010
557Kovový nábytok4,025
615Nábytok z dreva a ostatných látok (okrem kovového)6,017
739Javiskové zariadenia a divadelné potreby6,017
742Hudobné nástroje10,010
744Športové potreby10,010
Trieda 9. Pozemky a trvalé porasty
094Trvalé porasty (okrem lesných)7,014

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

2) § 70 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 350 Hospodárskeho zákonníka.

4) § 34 nariadenia vlády ČSSR č. 153/1971 Zb. o informačnej sústave organizácií.

5) Vyhláška č. 95/1976 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov, v znení neskorších predpisov.

6) Smernice Federálneho ministerstva financií k účtovnej osnove.

7) Vyhláška č. 155/1971 Zb. o inventarizáciách hospodárskych prostriedkov.

8) Vyhláška č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

9) Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení vyhlášky č. 133/1965 Zb.

10) Vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

11) § 18 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

12) Vyhláška č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.