Zákon č. 180/1980 Zb.Zákon o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie

Čiastka 45/1980
Platnosť od 31.12.1980 do09.05.1990
Účinnosť od 01.01.1981 do09.05.1990
Zrušený 166/1990 Zb.

180

ZÁKON

zo 16. decembra 1980

o zriadení Federálneho úradu pre tlač a informácie

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Zriaďuje sa Federálny úrad pre tlač a informácie.

§ 2

Federálny úrad pre tlač a informácie je federálnym ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť tlače a iných informačných prostriedkov.

§ 3

Federálny úrad pre tlač a informácie

a) navrhuje vláde Československej socialistickej republiky zásady štátnej politiky vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov a zabezpečuje jej jednotné uskutočňovanie a koordináciu;

b) vykonáva registráciu periodickej tlače celospoločenského významu;

c) zabezpečuje ochranu dôležitých štátnych záujmov v tlači a iných informačných prostriedkoch celospoločenského významu;

d) rozhoduje o dovoze a rozširovaní zahraničnej periodickej tlače vytlačenej alebo rozmnoženej v cudzine, o rozširovaní zahraničnej periodickej tlače vytlačenej alebo rozmnoženej v Československej socialistickej republike zahraničným vydavateľom alebo na jeho príkaz, ako aj o rozširovaní spravodajstva zahraničných spravodajských agentúr;

e) rozhoduje o udieľaní súhlasu na výkon funkcie šéfredaktora osobami, ktoré nie sú československými občanmi;

f) udieľa oprávnenie organizáciám, ktoré môžu rozširovať vydavateľom periodickú tlač.1)

§ 4

Na pôsobnosť Federálneho úradu pre tlač a informácie sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 2 až 9, § 85 ods. 1 a § 86 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev.

§ 5

Predsedu Federálneho úradu pre tlač a informácie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.


§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb.