Vyhláška č. 112/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 28/1980
Platnosť od 27.08.1980
Účinnosť od 11.09.1980
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 28. apríla 1980.

112

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 3. júla 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva


Dňa 28. decembra 1979 bola vo Vientiane podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom 28. apríla 1980.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Laoskej ľudovodemokratickej republiky, v snahe upevňovať priateľské vzťahy a spoluprácu v oblasti zdravotníctva medzi oboma krajinami,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si okrem všeobecnej výmeny skúseností v oblasti verejného zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb budú vymieňať najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liečiv a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa zdravotníckych otázok, konaných na svojom území.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, ako aj materiály z oblasti zdravotníckej výchovy.

Článok 5

Za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám si budú zmluvné strany vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojej krajine.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku školenia a doškoľovania zdravotníckych pracovníkov najmä tým, že

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

3. jedna zmluvná strana bude na žiadosť druhej zmluvnej strany vysielať svojich odborníkov do druhej krajiny na základe osobitných dohôd;

4. budú si vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú navzájom umožňovať chorým druhej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach. Podmienky prijímania na ústavné liečenie a ďalšie podrobnosti sa určia v plánoch spolupráce dojednaných podľa článku 8 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana zabezpečí nevyhnutné liečenie občanom druhej strany, ktorí sa prechodne zdržiavajú na jej území, v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu.

Článok 8

Na vykonanie tejto Dohody dojednajú zmluvné strany plány spolupráce na určité časové obdobie.

Článok 9

Výdavky, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto Dohody, sa budú uhrádzať podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a zdravotníckych filmov, názorné učebné a iné pomôcky a zdravotníckovýchovný materiál sa budú vymieňať bezplatne;

2. podmienky úhrady nákladov spojených s vyslaním a pobytom lekárov a zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany sa určia v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 8 alebo v osobitných dohodách dojednávaných podľa článku 6;

3. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov zdržiavajúcich sa prechodne na území druhej zmluvnej strany sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 10

Táto Dohoda sa môže doplniť alebo zmeniť písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie.

Článok 12

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej tri mesiace pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané vo Vientiane 28. decembra 1979 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a laoskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

František Kán v. r.

Za vládu Laoskej ľudovodemokratickej republiky:

Khamlieng Pholsena v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.