Vyhláška č. 47/1980 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o lietaní so závesnými klzákmi

Čiastka 13/1980
Platnosť od 30.04.1980 do30.06.1998
Účinnosť od 01.04.1981 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 24. marca 1980

o lietaní so závesnými klzákmi

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 67 ods. 2 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení vyhlásenom pod č. 127/1976 Zb.:


§ 1

(1) Vo vzdušnom priestore Československej socialistickej republiky môžu lietať so závesnými klzákmi len československí štátni občania s výnimkou uvedenou v § 6, ktorí sú členmi Zväzu pre spoluprácu s armádou (ďalej len „Zväzarm“) a získali preukaz spôsobilosti pilota závesného klzáka, alebo sa na získanie tohto preukazu pripravujú.

(2) Lietanie so závesným klzákom je povolené iba v priestoroch, ktoré určí Zväzarm po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy, Federálnym ministerstvom národnej obrany a Federálnym ministerstvom vnútra.

(3) Na lietanie so závesným klzákom sa nesmie použiť pomocný motor; výnimku môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

§ 2

(1) Pilotom závesného klzáka môže byť len osoba na túto činnosť dostatočne telesne i duševne schopná, ktorá dosiahla vek 18 rokov a na základe úspešnej skúšky získala preukaz spôsobilosti pilota závesného klzáka. Výnimočne so súhlasom zákonného zástupcu sa môže pilotom závesného klzáka stať aj osoba, ktorá dosiahla vek aspoň 15 rokov.

(2) Bez preukazu spôsobilosti pilota závesného klzáka môže pod dohľadom oprávneného inštruktora Zväzarmu lietať iba ten, kto sa závesný klzák učí viesť, alebo kto skladá skúšku na získanie tohto preukazu.

(3) Závesný klzák je spôsobilý na lietanie, ak má preukaz letovej spôsobilosti a ak je označený evidenčným znakom.

§ 3

Preukaz spôsobilosti pilota závesného klzáka a preukaz letovej spôsobilosti závesného klzáka vydáva Zväzarm, ktorý aj prideľuje závesným klzákom evidenčné znaky.

§ 4

(1) Pilot závesného klzáka je povinný najmä

a) nenarušiť alebo neohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky,

b) nenarušiť alebo neohroziť verejný poriadok, bezpečnosť života a zdravia osôb, ako aj majetku,

c) lietať so závesným klzákom len ak jeho technický stav zodpovedá podmienkam, na základe ktorých bol vydaný preukaz jeho letovej spôsobilosti,

d) na požiadanie predložiť orgánom uvedeným v § 5 svoj občiansky preukaz, preukaz spôsobilosti pilota závesného klzáka a preukaz letovej spôsobilosti závesného klzáka,

e) dodržiavať predpisy a pokyny orgánov Zväzarmu.

(2) Pri lete so závesným klzákom nie je dovolené prepravovať veci ohrozujúce bezpečnosť, najmä zbrane, výbušniny, strelivo, žieraviny a ľahko zápalné predmety.

§ 5

(1) Orgány Zboru národnej bezpečnosti odoberú preukaz spôsobilosti pilota závesného klzáka a preukaz letovej spôsobilosti závesného klzáka, ak pilot závesného klzáka nesplní povinnosti ustanovené v § 4 ods. 1 písm. b) a ods. 2. To isté urobia orgány Štátnej leteckej inšpekcie a Zväzarmu, ak pilot závesného klzáka neplní povinnosti ustanovené touto vyhláškou.

(2) Odobraný preukaz odovzdajú orgány uvedené v odseku 2 výboru Zväzarmu, ktorý ho vydal.

§ 6

Vo vzdušnom priestore Československej socialistickej republiky môžu so závesným klzákom lietať za podmienok ustanovených v § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 aj cudzí štátni príslušníci, ale iba na pozvanie Zväzarmu, ako účastníci súťaží usporadúvaných touto organizáciou.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.aprílom 1981.


Minister:

Ing. Blažek v. r.