Rozhodnutie č. 52/1980 Zb.Rozhodnutie Prezidenta Československej socialistickej republiky o amnestii

Čiastka 15/1980
Platnosť od 08.05.1980

52

ROZHODNUTIE PREZIDENTA ČESKOSLOVENSKEJ SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY O AMNESTII

V dňoch 35. výročia vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia Československa Sovietskou armádou hodnotia naše národy výsledky dosiahnuté pri výstavbe vyspelej socialistickej spoločnosti. Je to hrdá bilancia úspechov našich pracujúcich, ktorí iniciatívne a obetavo uskutočňujú politiku Komunistickej strany Československa.

Skutočnosť, že sa v našej vlasti ďalej rozvinula socialistická demokracia, prehĺbila sa socialistická zákonnosť a upevnila sa politicko-morálna jednota ľudu, tvorí záruku, že u niektorých osôb, aj keď porušili zákon, môže byť dosiahnutá prevýchova aj bez uloženia trestu a výkonu trestu.

Preto na návrh Predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky používam svoje ústavné právo a udieľam túto

amnestiu:

Čl. I

Odpúšťam

a) tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli uložené za prečin alebo úmyselný trestný čin vo výmere neprevyšujúcej 1 rok,

b) tresty odňatia slobody alebo ich zvyšky, pokiaľ boli uložené za nedbalostný trestný čin vo výmere neprevyšujúcej 3 roky,

c) tresty nápravného opatrenia alebo jeho zvyšky,

ktoré boli právoplatne uložené predo dňom tohto rozhodnutia.

Čl. II

Nepodmienečné tresty odňatia slobody [článok I písm. a), b)] odpúšťam odsúdeným, ktorí trest odpykávajú alebo majú odpykať v prvej nápravno-výchovnej skupine, vo vojenskom nápravnom útvare alebo v nápravno-výchovnom ústave pre mladistvých.

Čl. III

Tresty odňatia slobody podmienečne odložené a tresty nápravného opatrenia odpustené podľa článku I, odpúšťam s účinkom, že sa dňom tohto rozhodnutia na páchateľa hľadí, ako by nebol odsúdený.

Čl. IV

Nariaďujem , aby sa nezačínalo, a ak sa už začalo, aby sa zastavilo trestné stíhanie

a) za prečiny a za úmyselné trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci 1 rok,

b) za nedbalostné trestné činy spáchané predo dňom tohto rozhodnutia, pokiaľ je na ne ustanovený trest odňatia slobody neprevyšujúci 3 roky.

Čl. V

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje

a) na osoby, ktoré boli v posledných desiatich rokoch predo dňom tohto rozhodnutia právoplatne odsúdené za úmyselný trestný čin k nepodmienečnému trestu odňatia slobody, alebo ktoré boli v posledných desiatich rokoch prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, ktorý im bol uložený za úmyselný trestný čin, ledaže sa na ne hľadí, ako by neboli odsúdené,

b) na trestný čin opustenia republiky podľa § 109 Tr. zák., ako aj na obdobný trestný čin podľa zákonov prv platných,

c) na tresty úhrnné a súhrnné, ak jedným zo zbiehajúcich sa trestných činov je trestný čin uvedený v písm. b).

Čl. VI

Ukladám ministrom spravodlivosti Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky a ministrovi národnej obrany Československej socialistickej republiky, aby mi na základe preskúmania predložili na rozhodnutie návrhy na odpustenie alebo zmiernenie trestu, ak ide

a) o ťarchavé ženy,

b) o matky, ktoré sa starajú o dve alebo viacej detí,

c) o mužov starších ako 65 a ženy staršie ako 60 rokov,

d) o osoby, ktoré trpia nevyliečiteľnou chorobou.

V Prahe dňa 8. mája 1980

Husák v. r.