Vyhláška č. 36/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci

Čiastka 9/1980
Platnosť od 04.04.1980
Účinnosť od 19.04.1980
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 6 nadobudla platnosť 5. aprílom 1977.

36

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. februára 1980

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci


Dňa 10. februára 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci. Dohoda na základe svojho článku 6 nadobudla platnosť 5. aprílom 1977.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o kultúrnej spolupráci

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Gréckej republiky,

vedené snahou rozvíjať a upevňovať priateľské vzťahy medzi oboma krajinami a

prajúc si podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva, oznamovacích prostriedkov a športu,

rozhodli sa uzavrieť kultúrnu dohodu a dohodli sa na tomto:

I. ŠKOLSTVO A VEDA

Článok 1

S cieľom posilniť zväzky medzi svojimi krajinami zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti vedy a školstva.

Na to, aby dosiahli tento cieľ, zmluvné strany budú:

1. podporovať a rozširovať spoluprácu medzi vysokými školami a štátnymi vedeckými inštitúciami;

2. usilovať sa o rozšírenie spolupráce a výmeny vedcov a učiteľov vysokých škôl a napomáhať ich výskumnú prácu;

3. pozývať, pokiaľ to bude možné, zástupcov druhej strany na účasť na vedeckých kongresoch, konferenciách a iných stretnutiach usporadúvaných druhou stranou;

4. poskytovať štipendiá a uskutočňovať výmeny študentov a postgraduantov vysokých škôl;

5. uľahčovať výmenu skúseností na všetkých stupňoch školstva a v rôznych vedeckých a technických oblastiach;

6. uskutočňovať opatrenia na preskúmanie a potom na vykonanie zmien v učebniciach najmä v častiach týkajúcich sa dejín a zemepisu druhej krajiny;

7. vymieňať si školské osnovy, vedeckú, pedagogickú a metodickú literatúru a iné materiály týkajúce sa všetkých stupňov školstva.

II. KULTÚRA

Článok 2

Zmluvné strany budú rozvíjať za účelom lepšieho vzájomného poznania spoluprácu v rôznych oblastiach kultúry, o ktoré obe strany prejavia záujem, a najmä budú podporovať:

1. iniciatívu zameranú na šírenie literatúry druhej krajiny prostredníctvom prekladov literárnych diel;

2. uvádzanie umeleckých diel druhej krajiny v divadlách, koncertných sieňach, výstavných strediskách, kinách, televízii a rozhlase;

3. výmeny kníh a iných publikácií v oblasti kultúry a umenia;

4. prednášky a výstavy, ako aj umelecké akcie a filmové týždne prostredníctvom príslušných orgánov oboch strán;

5. účasť svojich zástupcov na medzinárodných konferenciách, súťažiach a stretnutiach, na ktorých sa rokuje o problémoch v oblasti kultúry, ako aj na medzinárodných festivaloch konaných druhou stranou;

6. spoluprácu umeleckých škôl, múzeí, knižníc, divadiel a iných kultúrnych inštitúcií;

7. kontakty zväzov spisovateľov, skladateľov, maliarov, sochárov, grafikov, architektov, hercov a hudobníkov, ako aj medzi predstaviteľmi divadelných, filmových a hudobných zväzov;

8. výmenu skúseností a výmenu návštev špecialistov v odbore muzeálnych zbierok a konzervácie architektonického a kultúrneho majetku;

9. uskutočňovanie výskumu tým, že v rámci predpisov každej krajiny umožnia prístup do archívov, verejných a univerzitných knižníc;

10. výmeny umelcov a umeleckých skupín.

III. ROZHLAS, TELEVÍZIA, KINO

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu svojich hromadných oznamovacích prostriedkov a medzi iným budú:

1. uľahčovať spoluprácu tlačových agentúr, novín, rozhlasových a televíznych spoločností;

2. podporovať výmeny predstaviteľov svojich tlačových, rozhlasových a televíznych organizácií;

3. vymieňať si tlačové materiály, rozhlasové a televízne programy;

4. uľahčovať spoluprácu medzi svojimi filmovými spoločnosťami.

IV. ŠPORT

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať:

1. účasť svojich zástupcov na medzinárodných športových akciách, súťažiach a stretnutiach usporadúvaných druhou stranou;

2. spoluprácu medzi športovými zväzmi vo svojich krajinách.

V. VŠEOBECNÉ

Článok 5

1. S cieľom plniť túto Dohodu utvorí sa Spoločný československo-grécky výbor, ktorý sa bude schádzať na plenárne zasadania raz za dva roky, striedavo v Československej socialistickej republike a Gréckej republike, aby vypracoval podrobnosti v programoch spolupráce včítane finančných podmienok.

2. Programy, ktoré vypracoval Spoločný výbor, sa budú zabezpečovať medzi zmluvnými stranami diplomatickou cestou.

3. Všetky výmeny predpokladané v tejto Dohode, najmä výmeny umelcov a skupín umelcov, sa budú uskutočňovať na základe vzájomnosti.

Článok 6

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 7

Táto Dohoda zostáva v platnosti po neobmedzený čas. Môže ju ktorákoľvek strana vypovedať oznámením o výpovedi. V tomto prípade sa platnosť Dohody skončí uplynutím 3 mesiacov odo dňa, keď druhá strana dostala toto oznámenie.

Na dôkaz toho poverení predstavitelia oboch strán túto Dohodu podpísali a opatrili ju príslušnými pečaťami.

Dané v Prahe 10. februára 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu

Gréckej republiky:

D. Bitsios v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.