Predpisy v roku 1951

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre jednotné oceňovanie v podnikovom počtovníctve 01.01.1951
2/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v odbore roľníckeho úveru 01.02.1951
3/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva sadzobník súdnych poplatkov a niektoré predpisy o nich 01.01.1951
4/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 30.01.1951
5/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o ubytovaní brannej moci a Sboru národnej bezpečnosti 05.02.1951
6/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o zdokonalení živočíšnej výroby 15.02.1951
7/1951 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti výberových komisií 15.02.1951
8/1951 Zb. Nariadenie o ochrane proti rozširovaniu alebo zavlečeniu škodcov rastlín pri dovoze, prevoze a vývoze 15.02.1951
9/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje vládne nariadenie o zaistení plnenia dodávok niektorých plánovaných investícií 15.02.1951
10/1951 Zb. Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej smluve medzi Československou republikou a Hospodárskou Úniou belgicko luxemburskou zo dňa 28. decembra 1925, podpísanej v Bruseli dňa 3. júla 1948 02.03.1951
11/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o premávke na verejných cestách 01.11.1951
12/1951 Zb. Nariadenie o náhrade škody príslušníkom hasičstva a iným osobám v odbore ochrany pred požiarmi a inými živelnými pohromami 21.02.1951
13/1951 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950 03.03.1951
14/1951 Zb. Nariadenie o odmenách funkcionárov národných výborov 01.01.1951
15/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie k colnému zákonu 06.03.1951
16/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa prenáša na národné výbory vykonávanie niektorých úloh Ústredia pracujúceho dorastu 01.01.1951
17/1951 Zb. Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby 13.03.1951
18/1951 Zb. Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov 17.03.1951
19/1951 Zb. Nariadenie o úprave pracovného času na zabezpečenie plynulej dopravy pracujúcich a zásobovania elektrinou, plynom a výhrevnou parou 17.03.1951
20/1951 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú ďalšie miestne národné výbory ako stavebný úrad prvej stolice 01.04.1951
21/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva organizačný štatút Sväzu československých novinárov 22.03.1951
22/1951 Zb. Nariadenie o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem 01.01.1951
23/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje sídlo Okresného súdu v Novom Měste nad Metují 01.04.1951
24/1951 Zb. Nariadenie o lekároch 01.01.1951
25/1951 Zb. Nariadenie o dentistoch 01.01.1951
26/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Riaditeľstvo pre cestovný ruch a oblastné a miestne sbory pre cestovný ruch 10.04.1951
27/1951 Zb. Nariadenie o vedení štátnej mzdovej politiky a zriadení štátnej mzdovej komisie 12.04.1951
28/1951 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku 13.04.1951
29/1951 Zb. Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) 01.01.1951
30/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce” 21.04.1951
31/1951 Zb. Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951
32/1951 Zb. Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru 24.04.1951
33/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu 24.04.1951
34/1951 Zb. Nariadenie o sberných surovinách 30.04.1951
35/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov 01.01.1951
36/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave podnikania v cestnej doprave 01.06.1951
37/1951 Zb. Nariadenie o vybudovaní a prevádzke dráh 01.06.1951
38/1951 Zb. Nariadenie o poctách spojených s cestnými titulmi v telesnej výchove a v športe 10.05.1951
39/1951 Zb. Nariadenie o ražbe a vydaní strieborných stokorunákov na pamäť 30. výročia založenia Komunistickej strany Československa 15.05.1951
40/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri 25.05.1951
41/1951 Zb. Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce” 25.05.1951
42/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951 01.01.1951
43/1951 Zb. Nariadenie o niektorých opatreniach v nábore a vo výchove pracujúceho dorastu 11.06.1951
44/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušujú Ústredňa a úradovne pre domácku prácu a ústredné a obvodné komisie domáckej práce 01.07.1951
45/1951 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii 11.06.1951
46/1951 Zb. Vládne nariadenie o zrušení knižničných rád 11.06.1951
47/1951 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.07.1951
48/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce 28.06.1951
49/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú niektoré nároky pracujúcich dôchodcov národného poistenia 01.07.1951
50/1951 Zb. Nariadenie o schvaľovaní a uverejňovaní taríf dráh 30.06.1951
51/1951 Zb. Vyhláška o predbežnom vykonávaní protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode zo dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Toruquay dňa 21. apríla 1951 09.07.1951
52/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe 01.08.1951
53/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Československej poisťovne, národného podniku 21.07.1951
55/1951 Zb. Nariadenie o rozšírení plochy ornej pôdy a zabezpečení pôdy pre poľnohospodársku výrobu 21.07.1951
56/1951 Zb. Nariadenie o plaveckých knižkách 21.07.1951
57/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravuje pôsobnosť v správe vysokých škôl 01.08.1951
58/1951 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o znárodnení v stavebníctve 28.07.1951
59/1951 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o znárodnení v stavebníctve 28.07.1951
60/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva stavebného priemyslu 28.07.1951
61/1951 Zb. Zákon, ktorým sa zrušujú oprávnenia civilných technikov a inžinierske komory 28.07.1951
62/1951 Zb. Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku 27.10.1945
63/1951 Zb. Zákon o zodpovednosti za škody spôsobené dopravnými prostriedkami 01.11.1951
64/1951 Zb. Zákon, ktorým sa menia a doplňujú predpisy o znárodnení obchodných podnikov 30.07.1951
65/1951 Zb. Zákon o prevodoch nehnuteľností a o prenájmoch poľnohospodárskej a lesnej pôdy 29.08.1951
66/1951 Zb. Zákon o odbornej správe lesov 29.08.1951
67/1951 Zb. Zákon o bezpečnosti pri práci 30.07.1951
68/1951 Zb. Zákon o dobrovoľných organizáciách a shromaždeniach 01.10.1951
69/1951 Zb. Zákon o ochrane štátnych hraníc 31.07.1951
70/1951 Zb. Nariadenie o práve príslušníka Pohraničnej stráže použiť zbraň 31.07.1951
71/1951 Zb. Vyhláška o Dodatkovej dohode k obchodnej dohode medzi Československou republikou a Nizozemskom zo dňa 20. januára 1923, podpísanej v Haagu dňa 24. júna 1948 02.09.1951
72/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových päťdesiatnikov 01.09.1951
73/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Ministerstvo štátnej kontroly 08.09.1951
74/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové ministerstva 08.09.1951
75/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďujú nové povereníctva 20.09.1951
76/1951 Zb. Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú 28.09.1951
77/1951 Zb. Nariadenie o stredných zdravotníckych pracovníkoch 10.10.1951
78/1951 Zb. Nariadenie o trestnej právomoci miestnych národných výborov 01.01.1952
79/1951 Zb. Vyhláška o ražbe a vydaní hliníkových dvadsiatnikov 22.10.1951
80/1951 Zb. Nariadenie o organizačných zmenách na vysokých školách 24.10.1951
81/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Dohoda o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MPS) a Dohoda o preprave tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku (MGS) 01.11.1951
82/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štátnych majetkov 01.10.1951
83/1951 Zb. Nariadenie o organizácii strojných a traktorových staníc 01.10.1951
84/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zastavuje činnosť Ústredia pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami a Veľkodistribučného podniku 01.10.1951
85/1951 Zb. Vyhláška o Smluve medzi Československou republikou a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, podpísanej v Budapešti dňa 6. marca 1951 17.11.1951
86/1951 Zb. Nariadenie o investičnom liste pre stavby na rok 1952 15.11.1951
87/1951 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o rozšírení platnosti protokolu k Všeobecnej dohode o clách a obchode ze dňa 30. októbra 1947 (č. 59/1948 Sb.), dojednaného v Torquay dňa 21. apríla 1951 30.11.1951
88/1951 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o oprave tlačovej chyby vo vyhláške ministra vnútra č. 13/1951 Sb., o zmenách úradných názvov miest v roku 1950 15.11.1951
90/1951 Zb. Nariadenie ministra stavebného priemyslu o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnení v stavebníctve 28.10.1951
91/1951 Zb. Nariadenie o zadovažovaní, rozdeľovaní a skúšaní vecných prostriedkov požiarnej ochrany 01.01.1952
92/1951 Zb. Zákon o brannej výchove 06.12.1951
93/1951 Zb. Zákon o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch 01.01.1952
94/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania 06.12.1951
95/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva Štatút Štátneho úradu plánovacieho 06.12.1951
96/1951 Zb. Vyhláška o druhom vydaní drobných peňazí papierových po 20 Kčs s dátom 1. mája 1949 a po 50 Kčs s dátom 29. augusta 1950 06.12.1951
97/1951 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb na dovoz tovaru 01.01.1952
98/1951 Zb. Nariadenie o zrušení štátnych záložní 01.01.1952
99/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa rozširuje platnosť zákona o národných podnikoch priemyslových na národné podniky v odbore Ministerstva národnej obrany 01.01.1952
100/1951 Zb. Nariadenie o registri trestov 01.01.1952
101/1951 Zb. Vyhláška o stiahnutí niektorých drobných mincí 26.12.1951
102/1951 Zb. Zákon o prebudovaní národného poistenia 01.01.1952
103/1951 Zb. Zákon o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti 01.01.1952
104/1951 Zb. Zákon o vianočnom prídavku za rok 1951 k dôchodkom z národného poistenia a k zaopatrovacím požitkom vojnových poškodencov 01.12.1951
105/1951 Zb. Zákon o správnych poplatkoch 01.05.1952
106/1951 Zb. Zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov 01.01.1952
107/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o úprave financovania národných a komunálnych podnikov 01.01.1952
108/1951 Zb. Zákon o organizácii národohospodárskej evidencie 27.12.1951
109/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štatistickej služby 27.12.1951
110/1951 Zb. Zákon o štátnych pracovných zálohách 27.12.1951
111/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vzájomné vzťahy medzi odbornými učilišťami alebo školami závodného výcviku a podnikmi 27.12.1951
112/1951 Zb. Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti 01.01.1952
113/1951 Zb. Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave 01.01.1952
114/1951 Zb. Zákon o advokácii 01.01.1952
115/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sadzby odmien za úkony právnej pomoci poskytovanej advokátskými poradňami (advokátska tarifa) 01.01.1952
116/1951 Zb. Zákon o štátnom notárstve 01.01.1952
117/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o štátnom notárstve 01.01.1952
118/1951 Zb. Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch 01.01.1952
119/1951 Zb. Nariadenie o tajomníkoch miestnych národných výborov 01.01.1952
120/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v organizácii okresných národných výborov 01.01.1952
121/1951 Zb. Nariadenie o zmenách v referátoch národných výborov 29.12.1951
122/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti a o iných zjednodušeniach verejnej správy 01.01.1952
123/1951 Zb. Nariadenie o drobných úpravách hraníc mestských obvodoch hlavného mesta Prahy 01.01.1952
124/1951 Zb. Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva 01.01.1952
125/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa pôsobnosť vo veciach cestovných pasov prenáša na Ministerstvo zahraničných vecí 01.01.1952
126/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa upravujú vysvetlivky k colnému sadzobníku 01.01.1952
127/1951 Zb. Nariadenie o presunoch pôsobnosti v osobných veciach štátnych zamestnancov z ústredných úradov na podriadené osobné úrady 01.01.1952
128/1951 Zb. Nariadenie o organizácii náboru pracovných síl 01.01.1952
129/1951 Zb. Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem 01.01.1952
Presunúť na začiatok