86.

Vládne nariadenie

zo dňa 30. októbra 1951

o investičnom liste pre stavby na rok 1952.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 41 ods. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):


§ 1.

Základné ustanovenia.

(1) Pre každú novú i rozostavanú stavbu zaradenú ako stavebná práca vo vykonávacích plánoch investícií na rok 1952, t. j. v plánoch investičnej výstavby alebo bytovej výstavby alebo v pláne opráv investičnej povahy, je potrebný investičný list pre stavby na rok 1952 (ďalej len „investičný list“), potvrdený Investičnou bankou, národným podnikom. Investičný list je dokladom o tom, že stavba je zaradená do plánu a že stavebný náklad je krytý investičnou sumou určenou pre uskutočnenie stavebných prác.

(2) Pred vydaním investičného listu nie je dovolené začať stavebné práce. Konanie podľa stavebných alebo iných predpisov však možno vykonať a o prípustnosti stavby rozhodnúť už po schválení technického projektu. Podrobnosti o tom upraví Ministerstvo stavebného priemyslu po dohode so Štátnym úradom plánovacím.

(3) Investičný list nie je potrebný pre iné než v odseku 1 uvedené stavby a pre iné stavebné práce a dodávky (napr. práce stavebnemontážne, stavebnú údržbu, stavebné práce vykonávané na plnenie plánu zveľaďovania obcí a okresov).

§ 2.

Vyhotovenie investičného listu.

(1) Investičný list vypracováva a správcovi čiastkovej investičnej sumy na schválenie predkladá objednávateľ stavby (priamy investor).

(2) Podkladom pre vypracovanie investičného listu je hospodárska smluva o stavbe, ktorú uzavrel priamy investor s generálnym dodavateľom stavby (stavebným podnikom). V tejto smluve sa musí uviesť výpočet stavebného nákladu v cenách podľa príslušných cenových predpisov; ak neobsahuje pri rozostavanej stavbe hospodárska smluva taký výpočet, musí sa ním doplniť. Ak priamy investor uskutočňuje stavbu vo vlastnej režii (investícia vlastnej výroby), vypracováva investičný list na podklade potvrdenia svojho stavebného oddelenia, že prevezme stavbu do výrobného plánu; ustanovenie o výpočte stavebného nákladu platí i tu.

(3) Pre každú stavbu (objekt) zaradenú podľa druhu vo vykonávacích plánoch investícií na rok 1952, pokiaľ sa týkajú stavebných prác (ďalej len „plány stavebných prác“), je potrebný samostatný investičný list. Ak uskutočňuje však ten istý stavebný podnik viac stavieb jedného typu za jednotnú cenu na tom istom stavenisku tomu istému priamemu investorovi a ak ich začne v tom istom vykonávacom roku, vypracuje sa len jediný investičný list.

(4) Priamy investor vypracuje v súčinnosti s generálnym dodavateľom stavby (stavebným podnikom) investičný list podľa vzoru, ktorý vyhlási Štátny úrad plánovací v úradnom liste.

Konanie o investičnom liste.

§ 3.

(1) Priamy investor zašle správcovi čiastkovej investičnej sumy (ďalej len „správca“) päť vyhotovení investičného listu a jedno vyhotovenie hospodárskej smluvy o stavbe, poprípade potvrdenie svojho stavebného oddelenia o prevzatí stavby do výrobného plánu. Musí tak urobiť vždy pred začiatkom vykonávacieho štvrťročia, v ktorom sa má so stavebnými prácami začať, poprípade v nich pokračovať, a to najneskoršie: do 22. novembra 1951 pre prvé štvrťročie, do 22. februára 1952 pre druhé štvrťročie, do 15. mája 1952 pre tretie štvrťročie a do 15. júla 1952 pre štvrté štvrťročie roku 1952.

(2) Vykonávacím štvrťročím (rokom) sa rozumie hospodárske štvrťročie (rok), v ktorom sa má so stavebnými prácami začať, poprípade v nich pokračovať.

(3) Štátny úrad plánovací vyhlási soznam správcov v úradnom liste.

§ 4.

(1) Správca preskúma

a) správnosť a úplnosť údajov v investičnom liste podľa hospodárskej smluvy, najmä či stavba je zaradená v pláne stavebných prác a či stavebný náklad sa môže kryť z čiastkovej investičnej sumy, poprípade zariadi doplnenie údajov;

b) či je vypracovaný technický projekt stavby s výpočtom stavebného nákladu podľa príslušných cenových predpisov.

(2) Po tomto preskúmaní správca investičný list buď schváli alebo ho schváliť odoprie. Je povinný schválenie odoprieť, ak nie je splnená niektorá z podmienok uvedených v odseku 1.

(3) Sumy uvedené v investičnom liste nesmie správca sám meniť. Ak zistí, že stavba mala byť uskutočnená v menšom rozsahu alebo hospodárnejším spôsobom, vráti investičný list s prílohami priamemu investorovi, udelí mu pokyny pre zmenu hospodárskej smluvy a určí mu lehotu pre vypracovanie nového investičného listu.

§ 5.

(1) Ak správca schválil investičný list, zašle všetky jeho vyhotovenia najneskoršie do 14 dní po uplynutí lehôt uvedených v § 3 ods. 1 Investičnej banke, národnému podniku (ďalej len „Investičná banka“). Investičná banka prekontroluje, či stavba, pre ktorú je vypracovaný investičný list, je zaradená v pláne stavebných prác a či stavebný náklad môže sa kryť z čiastkovej investičnej sumy. Ak Investičná banka nenájde závady, potvrdí pripojením svojho evidenčného čísla a podpisu na všetkých vyhotoveniach investičného listu, že prevzala stavbu do evidencie. Jedno vyhotovenie investičného listu si Investičná banka ponechá a ostatné vráti správcovi do 10 dní odo dňa, keď ich dostala. Ak Investičná banka zistí závady, vráti investičný list správcovi s pokynmi pre jeho opravu.

(2) Správca si ponechá jedno vyhotovenie potvrdeného investičného listu a po jednom vyhotovení zašle

a) priamemu investorovi,

b) generálnemu dodavateľovi stavby (stavebnému podniku),

c) krajskému národnému výboru, v obvode ktorého sa má stavba uskutočňovať.

(3) Správca rozošle investičný list podľa odseku 2 najneskoršie v týchto lehotách: investičné listy pre stavby, ktoré majú byť zaradené do plánu stavebnej výroby na prvé vykonávacie štvrťročie roku 1952, do 22. decembra 1951, na druhé štvrťročie do 22. marca 1952, na tretie štvrťročie do 15. júna 1952 a na štvrté štvrťročie do 15. augusta 1952.

§ 6.

Zmena alebo zrušenie investičného listu.

(1) Ak sa zmení hospodárska smluva o stavbe v údajoch, ktoré investičný list obsahuje, vypracuje priamy investor nový investičný list a odošle ho v deň podpísania zmenenej hospodárskej smluvy; v jeho záhlaví poznamená, že ide o zmenu predošlého investičného listu, ktorého evidenčné číslo uvedie. To isté platí, ak sa zmení potvrdenie o prevzatí stavby do výrobného plánu. O konaní neplatí ustanovenie § 3 ods. 1 o lehotách. Zmeny investičného listu sa vykonávajú bežne, len čo sú potrebné, a to v lehote 7 dní, ktorá sa počíta odo dňa, keď správca dostal zmenený investičný list od priameho investora. Zmenený investičný list potvrdený Investičnou bankou rozošle správca najneskoršie nasledujúceho dňa potom, čo ho dostal od Investičnej banky. Ak sa zruší hospodárska smluva o stavbe, upovedomí o tom priamy investor správcu; správca potom investičný list zruší. To isté platí, ak sa zruší potvrdenie o prevzatí stavby do výrobného plánu. Po zrušení investičného listu sa stavba nesmie uskutočňovať.

(2) Zmeniť alebo zrušiť investičný list, pokiaľ sa tak nestalo vo shode s plánom stavebných prác, možno len za podmienok určených vládnym usnesením, ktorým bol tento plán určený.

(3) O zmene alebo zrušení investičného listu upovedomí správca Investičnú banku a všetky miesta, ktorým ho zaslal podľa § 5 ods. 2. S oznámením o zrušení investičného listu zašle správca Investičnej banke vyhlásenie investora, potvrdené stavebným podnikom, aké sumy sú potrebné na práce na stavbe už uskutočnené a na práce zabezpečovacie.

§ 7.

Stavby na osobitné účely.

Toto nariadenie neplatí pre stavby na osobitné účely; predpisy o investičnom liste pre tieto stavby sa vydajú osobitne.

§ 8.

Výnimky.

(1) Štátny úrad plánovací môže po dohode s Ministerstvom stavebného priemyslu povoliť alebo nariadiť výnimky z ustanovení tohto nariadenia.

(2) Výnimky z projektovej pripravenosti sa zásadne nepovoľujú; v celkom osobitných prípadoch môže povoliť výnimku minister stavebného priemyslu na návrh ministra, ktorému podlieha priamy investor. Pri stavbách, ktorých objednávateľom je vojenská správa, povoľuje výnimku minister národnej obrany.


§ 9.

Účinnosť.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykonajú ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho a ministri stavebného priemyslu a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Ing. Šlechta v. r.