Nariadenie vlády č. 45/1951 Zb.Nariadenie o technickej normalizácii

Čiastka 27/1951
Platnosť od 11.06.1951 do14.08.1957
Účinnosť od 11.06.1951 do14.08.1957
Zrušený 35/1957 Zb.

45.

Vládne nariadenie

zo dňa 22. mája 1951

o technickej normalizácii.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 2 a § 20 ods. 2 zákona č. 261/1949 Sb., o organizácii výskumníctva a technického rozvoja, v znení zákona č. 185/1950 Sb.:


Časť I.

Úvodné ustanovenia.

§ 1.

Účel normalizácie.

(1) Technická normalizácia vytvára technické normy, ktoré jednotne určujú najmä tvary, rozmery, druhy, akosť, triedenie, vyhotovenie, bezpečnosť, skúšanie a označovanie výrobkov, názvy, technické dodacie a preberacie podmienky pre materiál, výrobky, zariadenia, plodiny, ako i práce a služby technického rázu.

(2) Táto činnosť sa deje plánovite tak, aby vytvorené normy prispievaly ku zvýšeniu produktivity práce, akosti, hospodárnosti a bezpečnosti všetkej hospodárskej činnosti, a zabezpečovaly rozvoj stykov s krajinami s plánovaným hospodárstvom, predovšetkým so Sväzom sovietskych socialistických republík.

§ 2.

Normalizačná činnosť.

Normalizačná činnosť sa spravuje normalizačným plánom, ktorý je súčasťou jednotného hospodárskeho plánu.

§ 3.

Záväznosť noriem.

Vyhlásené normy je povinný zachovávať každý, koho sa normy týkajú.

§ 4.

Smerné normy.

Normy označené ako smerné nie sú záväzné; inak pre ne platia primerane ustanovenia tohto nariadenia.

§ 5.

Druhy noriem.

Technické normy sú

a) štátne,

b) úsekové,

c) podnikové.

Časť II.

Vedenie a kontrola.

Štátne normy.

§ 6.

(1) Návrh štátnej normy, návrh na jej zmenu alebo návrh na jej zrušenie vypracujú podniky, závody, ústavy alebo úrady a pod., určené normalizačným plánom.

(2) Kto je poverený vypracovaním návrhu, je povinný zistiť požiadavky výroby a spotreby a dbať na všeobecný záujem, súčasnú úroveň technického rozvoja i na vyhlásené normy.

§ 7.

(1) Vypracovaný návrh štátnej normy prejedná Úrad pre normalizáciu so všetkými zúčastnenými ústrednými úradmi; návrh môže sa prejednať aj s vysokými školami, výskumnými ústavmi a inými činiteľmi. Úrad pre normalizáciu môže poveriť toho, kto návrh vypracoval, predbežným prejednaním návrhu. Všetci, ktorí boli prizvaní na prejednanie návrhu, sú povinní spolupracovať.

(2) Prejednaný návrh poprípade i so spornými otázkami predloží Úrad pre normalizáciu Ústrediu výskumu a technického rozvoja (ďalej len „Ústredie“) na rozhodnutie.

§ 8.

Štátnu normu vyhlási Ústredie v úradnom liste; vo vyhláške uvedie

a) názov a stručný obsah normy, jej označenie složené zo značky „ČSN“ (československá štátna norma) a čísla,

b) deň, od ktorého norma platí,

c) výnimky alebo iné obmedzenia (územné, vecné a časové) rozsahu platnosti normy.

§ 9.

(1) Návrh na zmenu alebo zrušenie štátnej normy prejedná Úrad pre normalizáciu rovnakým spôsobom ako návrh novej normy.

(2) Štátne normy mení alebo zrušuje Ústredie; zmenu alebo zrušenie vyhlási tým istým spôsobom ako normu novú.

Úsekové a podnikové normy.

§ 10.

Úsekové a podnikové normy prejednávajú, schvaľujú, menia alebo zrušujú a výnimky povoľujú podľa smerníc Ústredia ústredné úrady, generálni riaditelia alebo orgány im obdobné, národné, komunálne a im na roveň postavené podniky, poprípade iné orgány spravujúce národný majetok, ľudové družstvá a masové a záujmové organizácie pracujúceho ľudu.

§ 11.

Normy úsekové alebo podnikové, ako aj ich zmenu alebo zrušenie, vyhlási schvaľujúci orgán vhodným spôsobom tak, aby sa staly známymi všetkým, ktorých sa týkajú.

Kontrola.

§ 12.

(1) Úrad pre normalizáciu dbá o to, aby sa normy zavádzaly a dodržiavaly; sleduje tiež, ako sa normy osvedčujú v praxi, a či nie sú zastaralé. Pritom môže Úrad pre normalizáciu a orgány ním poverené žiadať, aby im osoby, ktorým normy ukladajú povinnosti, podávaly vysvetlenia a môže svojimi orgánmi vykonávať v potrebnom rozsahu prehliadky prevádzkových miest a zariadení, nazerať do záznamov a dokladov podnikového počtovníctva, technických výkresov, výrobných návodov a predpisov.

(2) Pri vykonávaní ustanovení predchádzajúceho odseku treba dbať na predpisy o zachovaní štátneho a hospodárskeho tajomstva, poprípade na predpisy o prístupe do podnikov a iných objektov.

§ 13.

(1) Osoby, poverené vykonávaním úloh podľa tohto nariadenia alebo predpisov podľa neho vydaných alebo na ich vykonávaní zúčastnené, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedely pri svojej činnosti.

(2) Povinnosť mlčanlivosti nezaniká skončením činnosti alebo pracovného pomeru.

Časť III.

Úrad pre normalizáciu.

§ 14.

(1) Úrad pre normalizáciu organizuje a vedie predseda.

(2) Predsedu a jeho námestníka vymenúva vláda na návrh ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho. Predseda Úradu pre normalizáciu podlieha predsedovi Ústredia.

§ 15.

Úrad pre normalizáciu má najmä tieto úlohy:

a) dôsledne a sústavne prepracúva spôsoby a metódy prechodu na sovietske štátne normy,

b) sostavuje návrh normalizačného plánu,

c) prejednáva návrhy štátnych noriem podľa ustanovení časti II.,

d) vypracúva návrh smerníc pre všetku normalizačnú činnosť,

e) rediguje štátne normy,

f) stará sa o jednotnú formu noriem, ich triedenie a číslovanie,

g) povoľuje výnimky zo štátnych noriem,

h) spolupracuje pri zavádzaní noriem a pri školení kádrov,

ch) sleduje normalizačnú činnosť zahraničnú, najmä Sväzu sovietskych socialistických republík a ľudovodemokratických štátov,

i) vykonáva činnosť poradnú, dokumentačnú a evidenčnú,

j) plní iné úlohy, ktorými ho poverí Ústredie.

§ 16.

Pri výkone normalizačnej činnosti pomáha Úradu pre normalizáciu poradný sbor, na čele ktorého je predseda tohto úradu. Počet členov poradného sboru určí a členov vymenúva predseda Ústredia.

§ 17.

Organizačný štatút Úradu pre normalizáciu a jeho poradného sboru vydá predseda Ústredia.


Časť IV.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 18.

(1) Zákon č. 84/1948 Sb., o záväznosti hospodárskych a technických noriem, zrušuje sa dňom, keď toto nariadenie nadobudne účinnosť.

(2) Záväznosť noriem určená podľa zákona č. 84/1948 Sb. zostáva nedotknutá; zrušuje sa však záväznosť noriem vyhlásených pred 30. aprílom 1948.

§ 19.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.