Vyhláška č. 41/1951 Zb.Vyhláška o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce”

Čiastka 25/1951
Platnosť od 25.05.1951 do14.10.1990
Účinnosť od 25.05.1951 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

41.

Vyhláška Ministerstva vnútra

zo dňa 11. mája 1951

o oprave tlačových chýb v úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyznamenania a upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina práce".


V úradnom slovenskom znení prílohy k vládnemu nariadeniu č. 30/1951 Sb. sa opravujú tieto tlačové chyby:

1. V čl. II ods. 4 znejú vety siedma a ôsma správne takto: „Zlatým závesom vytvoreným lipovými ratolesťami a stužkou s písmenami ČSR je zavesený na stuhe 38 mm širokej a 55 mm dlhej; stuha je tmavočervená s 15 mm širokým silne tmavočerveným pruhom uprostred. Vyobrazenie je pripojené.“

2. V čl. II ods. 5 vete prvej sa opravuje slovo „vyznameniami“ na slovo „vyznamenaniami“.


Dr. Palečková v. r.