Nariadenie č. 40/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri

Čiastka 25/1951
Platnosť od 25.05.1951 do30.06.1964
Účinnosť od 25.05.1951 do30.06.1964
Zrušený 109/1964 Zb.

OBSAH

40.

Nariadenie ministra spravodlivosti

zo dňa 18. mája 1951,

ktorým sa obmedzuje vyhlasovanie zápisov vykonaných v podnikovom registri.

Minister spravodlivosti nariaďuje podľa § 14 písm. c) zákona č. 100/1950 Sb., o podnikovom registri:


§ 1.

(1) V úradnom liste sa vyhlasujú iba tie zápisy vykonané v podnikovom registri, ktoré sa týkajú zriadenia podniku, jeho vstupu do likvidácie alebo jeho výmazu.

(2) Vo vyhláške sa uvedie iba názov podniku, jeho sídlo a skutočnosť, že bol podnik zriadený, vstúpil do likvidácie alebo bol vymazaný.

§ 2.

Ani zápisy uvedené v § 1 sa nevyhlásia, ak rozhodne tak kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom spravodlivosti.


§ 3.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Rais v. r.