121.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o zmenách v referátoch národných výborov.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 19 ods. 3 a § 43 ods. 1 zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, § 5 ods. 5 zákona č. 142/1949 Sb., o výkone ľudovej správy v sídlach krajov a § 24 ods. 1 zákona č. 76/1949 Sb., o organizácii správy v hlavnom meste Prahe:


§ 1.

Posilnenie postavenia predsedu.

(1) Referát I sa prebudováva tak, aby ako výkonný aparát predsedov mohol dobre plniť úlohy ľudovej správy, o ktoré sa má starať predseda národného výboru.

(2) Preto referát I zameria svoju činnosť predovšetkým na práce spojené:

so starostlivosťou o rozvoj masovej organizačnej práce národných výborov;

s plánmi úloh ľudovej správy;

s koordináciou činnosti celého národného výboru, najmä s koordináciou kontrol;

so sledovaním a kontrolou činnosti a inštruktážami podriadených národných výborov;

s vybavovaním vecí kádrových a učebných;

s vybavovaním vecí volených členov národných výborov, vecí bezpečnostných, cirkevných, tlačových, ako i vecí úsporného referenta.

(3) Ostatná agenda doterajšieho referátu I, vyplývajúca z povinností predsedu ako referenta, prenáša sa do iných referátov, najmä do referátu III.

(4) Referát I sa označuje „Referát pre organizáciu činnosti ľudovej správy“.

§ 2.

Pretvorenie referátu V na referát pracovných síl.

(1) Referát V mobilizuje a správne rozmiesťuje pracovné sily predovšetkým na splnenie hlavných úloh jednotného hospodárskeho plánu. Aby referát V mohol lepšie než dosiaľ plniť túto dôležitú úlohu, zbavuje sa od ostatnej agendy, najmä od agendy tzv. sociálnej starostlivosti, hospodárenia s bytmi a od agendy družstevnej, ktoré agendy podľa svojej povahy prechádzajú do iných referátov (III., IV., VI., a VIII.).

(2) Referát V sa označuje „Referát pracovných síl“.

§ 3.

Dôsledky novej organizácie a zmien v pôsobnosti ostatných ústredných úradov.

(1) Vzhľadom na novú organizáciu a na zmeny v pôsobnosti ústredných úradov upraví sa účelne aj rozsah činnosti jednotlivých referátov.

(2) Referát III sa označuje „Referát pre vnútorné veci“ a referát X „Referát pre vnútorný obchod“.

§ 4.

Sústredenie príbuzných agend na jednom pracovisku.

Agendy rovnaké či podobné alebo agendy, ktoré spolu tesne súvisia, sa v záujme účelnosti a hospodárnosti sústredia vždy do jedného referátu.

§ 5.

Hospodárska kontrola.

Kontrolnú službu hospodársku, ktorá bola dosiaľ sústredená v referáte X, budú v budúcnosti vykonávať vo svojich úsekoch kompetentné referáty. Koordináciu kontrol bude vykonávať referát I.

§ 6.

Podrobnejšia úprava.

Podrobnejšie vymedzenie rozsahu činnosti jednotlivých referátov vykoná podľa zásad ustanovených v §§ 1 až 5 Ministerstvo vnútra po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi.

§ 7.

Odchýlky u niektorých národných výborov.

Vzhľadom na odlišnú organizačnú štruktúru Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy a Krajského národného výboru v Prahe môže Ministerstvo vnútra po dohode s kompetentnými ústrednými úradmi určiť u nich odchýlky od všeobecnej úpravy určenej v §§ 1 až 5.

§ 8.

Rozšírenie platnosti na ostatné národné výbory.

Ustanovenia tohto nariadenia platia primerane aj pre ústredné, jednotné, okresné a miestne národné výbory.


Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 9.

Zmeny v referátoch národných výborov, vykonané vo zhode s ustanoveniami tohto nariadenia pred jeho účinnosťou, platia ako opatrenia urobené na jeho vykonanie.

§ 10.

Ustanovenia vládnych nariadení o referátoch krajských národných výborov, pokiaľ sú v rozpore s týmto nariadením alebo s predpismi podľa neho vydanými, strácajú platnosť.

§ 11.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.