Nariadenie č. 118/1951 Zb.Nariadenie ministra financií o notárskych poplatkoch

(v znení č. 4/1955 Zb.)

Čiastka 53/1951
Platnosť od 28.12.1951 do30.06.1957
Účinnosť od 01.01.1955 do30.06.1957
Zrušený 26/1957 Zb.

118

Nariadenie ministra financií

zo dňa 28. decembra 1951

o notárskych poplatkoch.

Minister financií nariaďuje po dohode s ministrom spravodlivosti podľa § 26 ods. 3 zákona č. 116/1951 Sb., o štátnom notárstve:


§ 1.

Predmety poplatkov a sadzobník.

(1) Za činnosť štátnych notárov sa vyberajú notárske poplatky (ďalej len „poplatky“).

(2) Predmety a sadzby poplatkov sú uvedené v pripojenom sadzobníku, ktorý je súčasťou tohto nariadenia.

§ 2.

Náhrada výdavkov.

Za vykonanie úkonu mimo úradovne štátneho notárstva (ďalej len „notárstvo“) je poplatník povinný zaplatiť okrem poplatkov aj náhradu skutočne vzniknutých výdavkov.

§ 3.

Základ poplatkov.

(1) Ak je poplatok určený podľa ceny predmetu úkonu, vyrubí sa z ceny uvedenej poplatníkom.

(2) Ak neuvedie poplatník cenu predmetu úkonu alebo ak uvádza cenu zrejme nízku, určí štátny notár (ďalej len „notár“) cenu predmetu úkonu podľa obsahu notárskej zápisnice alebo podľa obsahu spisovaného podania alebo inej listiny, ak je úhrnná cena predmetu úkonu z obsahu zrejmá, alebo určí cenu podľa predošlých rozpočtov, návrhov, svedectiev a iných dokladov vyžiadaných od poplatníka.

(3) Cena budov sa zpravidla neurčí menšou sumou, než je ich poistná cena.

(4) Ak je predmetom úkonu opakujúce sa plnenie, určí sa jeho cena, ak ide o plnenie na dobu neurčitú, na dobu života alebo na dobu dlhšiu než tri roky, trojnásobkom ceny ročného plnenia. Rovnakým spôsobom sa určí cena práv zodpovedajúcich vecným bremenám, najmä práva požívania, užívania pre vlastnú potrebu a výmenku.

(5) Ak je cena predmetu úkonu určená najnižšou a najvyššou sumou, je základom poplatku najvyššia suma.

(6) Pri smluvách zámenných je základom poplatku cena zamieňovaného majetku vyššej ceny.

(7) Ak nemožno cenu predmetu úkonu určiť, predpokladá sa cena 15.000 Kčs.

(8) Základ percentového poplatku sa zaokruhľuje nadol na sumu deliteľnú stom; základ neprevyšujúci 100 Kčs sa nezaokruhľuje. Poplatky i s náhradami podľa § 2 sa zaokruhľujú nadol na celé Kčs.

(9) Určením základu poplatku podľa tohto nariadenia nie sú dotknuté predpisy o určení základu iných poplatkov.

§ 4.

Poplatník.

(1) Poplatok je povinný zaplatiť, kto o úkon žiada, alebo ak ide o úkon vykonávaný z poverenia súdu, ten, v záujme ktorého sa úkon vykoná. Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok rukou spoločnou a nerozdielnou; odkazovník, ktorý nezodpovedá za záväzky zostaviteľove (§ 537 obč. zák.), je však povinný zaplatiť poplatok za prejednanie dedičstva len podľa pomeru ceny veci jemu zostavenej k cene celého zanechaného majetku.

(2) Ak je niektorý z účastníkov alebo žiadateľov od poplatku celkom alebo zčasti oslobodený (§ 5), sú ostatní povinní zaplatiť celý poplatok alebo jeho zvyšok. Ak však je dedičom alebo odkazovníkom osoba oslobodená od poplatku alebo ak pripadne časť dedičstva štátu, najmä ako odúmrť, sú ostatní dediči a odkazovníci povinní zaplatiť poplatok za prejednanie dedičstva len podľa ceny dedičstva, ktoré nadobudli.

§ 5.

Oslobodenie od poplatkov.

(1) Československý štát zastúpený národnými výbormi a inými orgánmi verejnej správy, ďalej zariadenia štátnej správy, štátne ústavy a štátne fondy sú od poplatkov a náhrady výdavkov podľa § 2 oslobodené celkom. Oslobodenie pre jednotné roľnícke družstvá a jeho rozsah určí Ministerstvo financií.

(2) Ministerstvo financií môže z osobitných dôvodov, najmä z dôvodu všeobecného záujmu, oslobodiť od poplatkov alebo poplatky snížiť alebo poskytnúť iné úľavy skupinám osôb alebo jednotlivým osobám. Z tých istých dôvodov a v tom istom rozsahu môže Ministerstvo financií určiť dočasné oslobodenie od poplatkov alebo iné úľavy alebo urobiť vhodné opatrenia na zmiernenie tvrdostí.

§ 6.

Čas vyrubenia poplatkov.

(1) Poplatok určený pevnou sumou vyrubí notár pred vykonaním úkonu, ostatné poplatky bez meškania po vykonaní úkonu.

(2) Ak súvisí vzájomne niekoľko úkonov, vyrubí z nich notár po skončení posledného úkonu úhrnný poplatok, a to i vtedy, keď niektorý zo súvisiacich úkonov podlieha poplatku určenému pevnou sumou; úhrnný poplatok sa rovná súčtu poplatkov za jednotlivé úkony.

(3) Náhradu výdavkov podľa § 2 vyrubí notár zpravidla s poplatkom.

§ 7.

Spôsob vyrubenia poplatkov.

(1) Poplatok určený pevnou sumou do 1.000 Kčs vyrubí notár ústne, a ak to nie je možné, písomnou výzvou na zaplatenie poplatku; poplatok určený pevnou sumou prevyšujúcou 1.000 Kčs, poplatok určený podľa ceny predmetu úkonu a úhrnný poplatok (§ 6 ods. 2) vyrubí notár platobným výmerom.

(2) Náhradu výdavkov podľa § 2 vyrubí notár vždy platobným výmerom.

(3) Výnimočne vydá notár platobný výmer na poplatok určený pevnou sumou do 1.000 Kčs, ak vykoná úkon z dôvodu všeobecného záujmu alebo pre nebezpečenstvo v omeškaní pred zaplatením poplatku.

§ 8.

Sročnosť a spôsob platenia poplatkov.

(1) Poplatky vyrubené ústne alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku sú sročné pred vykonaním úkonu. Poplatky a náhrada skutočne vzniknutých výdavkov vyrubené platobným výmerom sú sročné do 15 dní po doručení výmeru.

(2) Poplatky vyrubené ústne alebo písomnou výzvou sa platia kolkovými známkami. Poplatky a náhrada skutočne vzniknutých výdavkov vyrubené platobným výmerom sa platia na šekový účet okresného súdu, v obvode ktorého je sídlo notárstva; ak zaplatí prítomný poplatník vyrubenú sumu ihneď na notárstve, potvrdí to notár na platobnom výmere.

(3) Kolkové známky sa nalepia na notársku zápisnicu alebo na doklad, ktorý zostane na notárstve. Na rovnopise notárskej zápisnice, na notárskom osvedčení alebo na inej vydanej písomnosti vyznačí notár, že poplatok bol zaplatený a akou sumou. Len pri overení odpisu (fotokópie) listiny alebo overení súhlasu niekoľkých prvopisov sa kolkové známky nalepia na overený odpis alebo na jednotlivé prvopisy. Kolkové známky sa znehodnotia odtlačkom notárskej pečiatky.

(4) Ak ide o úhrnný poplatok (§ 6 ods. 2) alebo ak bol poplatok zaplatený na písomnú výzvu, vyznačí notár túto skutočnosť poznámkou na vydanej písomnosti; ak je touto písomnosťou overený odpis (fotokópia) listiny, pripojí sa na nej táto poznámka namiesto kolkovej známky.

§ 9.

Následky nesplnenia poplatkovej povinnosti.

Ak nebol zaplatený poplatok určený pevnou sumou, nevykoná notár úkon, okrem prípadu, že by tak vyžadoval všeobecný záujem alebo bolo nebezpečenstvo v omeškaní.

§ 10.

Premlčanie.

(1) Právo štátu vyrubiť poplatok sa premlčí uplynutím troch rokov počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom mal byť poplatok vyrubený.

(2) Právo štátu vyrubiť dodatok na poplatku, ktorý bol nesprávne vyrubený nižšou sumou, premlčí sa uplynutím troch rokov počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol vyrubený pôvodný poplatok.

(3) Právo štátu vymáhať vyrubený poplatok (jeho dodatok) premlčí sa uplynutím troch rokov počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol poplatok (jeho dodatok) sročný.

(4) Ak vykoná okresný súd úkon na vymáhanie poplatku (jeho dodatku) a ak upovedomí o tom poplatníka, začína plynúť nová premlčacia lehota od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom bol taký úkon vykonaný.

§ 11.

Vrátenie poplatkov.

(1) Okresný súd vráti platiacemu z úradnej povinnosti

1. celý zaplatený poplatok,

a) ak odmietne notár vykonať notársky úkon,

b) ak bol poplatok v dôsledku rozhodnutia súdu na žiadosť podľa § 26 ods. 2 zákona o štátnom notárstve odpísaný,

c) ak bolo poplatníkovi dodatočne priznané oslobodenie;

2. časť zaplateného poplatku, ak bol poplatok rozhodnutím súdu alebo na žiadosť dodatočne snížený.

(2) Ak zaplatil poplatník viac, než je sadzobníkom určené, alebo ak zaplatil poplatok, bez toho že by bol na to povinný, vráti sa mu preplatok na jeho žiadosť, ak prevyšuje 20 Kčs.

(3) Vrátené sumy sa zaokruhľujú nadol na celé Kčs.

(4) Nárok na vrátenie poplatku (preplatku) zaniká uplynutím troch rokov, počítaných od začiatku kalendárneho roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom nastaly skutočnosti uvedené v odsekoch 1 a 2.

§ 12.

Povinnosti notárov a dohľad.

(1) Notári sú povinní starať sa, aby poplatky boly správne a včas vyrubované a platené.

(2) Súdne orgány sú povinné starať sa, aby poplatky boly včas vymáhané.

(3) Orgány justičnej správy kontrolujú pravidelnými dohliadkami, či sa poplatky vyberajú a vymáhajú podľa platných predpisov; Ministerstvo financií a podľa jeho smerníc orgány ním poverené sa presvedčujú občasnými dohliadkami o spôsobe vykonávania tohto nariadenia.

Prechodné a záverečné ustanovenia.

§ 13.

(1) Na nároky na odmenu za činnosť doterajšieho notára a na náhradu za premeškaný čas, ktoré podľa § 29 ods. 2 zákona o štátnom notárstve prešly na štát, vydá notár, ktorý nastúpi na miesto doterajšieho notára, platobný výmer.

(2) Ak vykoná notár po 31. decembri 1951 ďalší vzájomne súvisiaci úkon, vydá po skončení posledného úkonu pre nároky uvedené v odseku 1 a pre poplatky za úkony vykonané po tomto dni jediný platobný výmer.

(3) Ustanovenia odseku 1 a 2 sa nepoužijú, ak ide o prejednanie dedičstva, v ktorom notár pokračuje po 31. decembri 1951.


§ 14.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.


Sadzobník notárskych poplatkov.

Pol. Predmet Poplatky
Pevné Kčs Poplatky percentové
%
AZa spísanie notárskej zápisnice (včítane potrebných prípravných úkonov a vydania prvého rovnopisu notárskej zápisnice účastníkom a prvého notárskeho osvedčenia žiadateľom),
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu1 najmenej 200 Kčs
2. ak ide o smluvu, z ceny predmetu 1.5
najmenej 300 Kčs
3. ak ide o osvedčenie pravosti podpisu na listine alebo o osvedčenie, že podpis niekoho, kto nevie alebo nemôže písať, bol nahradený na listine samej potvrdením dvoch svedkov o jeho súhlase, od každej osoby20
4. ak ide o osvedčenie, že je niekto nažive alebo na určitom mieste, a o osvedčenie, že listina bola predložená a v ktorom čase 40
5. ak ide o osvedčenie, že bolo odoslané alebo oznámené vyhlásenie a že malo určitý obsah, alebo o osvedčenie, aký bol priebeh a výsledkyrokovania na schôdzke, alebo o osvedčenie, že sa v prítomnosti notára staly iné skutočnosti alebo že ich sám zistil, z ceny predmetu
a) v jednoduchých prípadoch 0.5najmenej 200 Kčs
b) v složitých prípadoch 1najmenej 400 Kčs
6. ak ide o osvedčenie, že notár niekoho vyslúchol, a to i pod prísahou, ak je to potrebné pre uplatnenie alebo zachovanie nároku v cudzine,
a) v jednoduchých prípadoch 200
b) v složitých prípadoch 400
7. za zistenie totožnosti pri predchádzajúcich úkonoch, vyjmúc úkony uvedené pod č. 3, za každý osobu, totožnosť ktorej sa zisťuje20
Poznámka k č. 1 a 2: Za spísanie notárskych zápisníc podľa § 39 obč. zák. sa platia poplatky polovicou sadzby pod č. 1 anebo 2.
BZa úhrn úkonov, potrebných na vydanie notárskeho potvrdenia, že odpis alebo fotokópia súhlasí s predloženou listinou alebo že spolu súhlasí niekoľko prvopisov, za každú stranu predloženej listiny alebo prvopisu
a) pri textoch a kópiách v českom alebo slovenskom jazyku10
b) pri cudzojazyčných listinách 20
CZa úhrn úkonov potrebných na protestáciu zmenky alebo iného rubopisom prevoditeľného cenného papieru, za každý protestovaný papier 100
DZa prejednanie dedičstva
a) ak náleží doň poľnohospodárska pôda, ktorej nadobúdateľ je členom jednotného roľníckeho družstva, ktoré prijalo vzorové stanovy, z ceny celého dedičstva 0,5 %
b) v iných prípadoch
aa) z ceny predmetov osobného vlastníctva, pokiaľ cena aktív prevyšuje 1.000 Kčs 2,5 %
bb) z ceny predmetov súkromného vlastníctva 5 %
Poznámky:1. Pre posúdenie, o aký druh vlastníctva ide, je rozhodujúca osoba nadobúdateľa.2. Poplatok sa zníži podľa písm. a), ak nadobúdateľ poľnohospodárskej pôdy sa stane členom jednotného roľníckeho družstva, ktoré prijalo vzorové stanovy, najneskoršie do jedného roku odo dňa doručenia platobného výmeru.
EZa prijatie do úschovy
a) ak sa prijímajú hnuteľné veci do úschovy preto, že podľa vyhlásenia zložiteľa nemožno záväzok, ktorého predmetom sú tieto veci, splniť z dôležitého dôvodu (§ 3 zákona č. 52/1954 Zb.), z ceny vecí 1 %
najmenej 10 Kčs
b) v iných prípadoch, ak ide o
aa) listinu10 Kčs
ak sa dá do úschovy súčasne niekoľko listín, za každú ďalšiu listinu 2 Kčs
bb) hotové peniaze, cenné papiere a iné cenné hodnoty, z ich všeobecnej ceny (nominálnej hodnoty)
najmenej10 Kčs
najviacej100 Kčs
FZa spísanie podania, osnovy zmluvy, plnomocenstva, vyhlásenia alebo inej listiny o právnom úkone, ktorá nemá povahu verejnej listiny, z ceny predmetu 0,5 %
najmenej 25 Kčs
najviacej 400 Kčs
GZa vydanie ďalších rovnopisov notárskych zápisníc alebo ďalších notárskych osvedčení, za každú i len začatú stranu 20
HZa vyhotovenie vyžiadaného čistopisu (odpisu) listiny, za každú i len začatú stranu 10
CHZa spísanie notárskeho protokolu (§ 7 zákona č. 52/1954 Zb.)
1. ak ide o jednostranný právny úkon (vyhlásenie), z ceny predmetu 0,75 % najmenej 30 Kčs
2. ak ide o zmluvu, z ceny predmetu 1 % najmenej 40 Kčs