Nariadenie vlády č. 124/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva

Čiastka 55/1951
Platnosť od 29.12.1951 do31.12.1955
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1955
Zrušený 2/1956 Zb.

124.

Vládne nariadenie

zo dňa 17. decembra 1951

o organizácii štátnych lesov a národných podnikov pre ťažbu dreva.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 42 ods. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákon o päťročnom pláne):

§ 1.

Aby lesné bohatstvo republiky bolo zabezpečené a rozširované a aby bol lepšie plnený lesný výrobný plán, treba v lesníctve a ťažbe dreva uplatniť pokrokové organizačné zásady a metódy hospodárenia, najmä oddeliť pestenie a ochranu lesov od ťažby dreva.

§ 2.

(1) Pestenie a ochranu lesov na všetkom lesnom národnom majetku, s výnimkou lesov vo vojenskej správe a lesov s osobitným určením, vykonáva Správa štátnych lesov ako zariadenie štátnej správy pri Ministerstve lesov a drevárskeho priemyslu, a to od 1. januára 1952, pri lesoch, ktoré sú vo správe národných výborov, potom postupne podľa dohody Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu s Ministerstvom vnútra. Správa štátnych lesov plní svoje úlohy prostredníctvom krajských správ lesov a správ lesného hospodárstva. Organizáciu a pôsobnosť Správy štátnych lesov upraví minister lesov a drevárskeho priemyslu vyhláškou.

(2) Na Správu štátnych lesov prechádza dňom 1. januára 1952 pôsobnosť Československých štátnych lesov, národného podniku, podľa zákona č. 66/1951 Sb., o odbornej správe lesov, a podľa zákona č. 65/1950 Sb., o hospodárení lesnými semenami a priesadami, a vykonávanie lesnícko-technických meliorácií - ohradzovanie bystrín.

§ 3.

(1) Pre ťažbu dreva v lesoch uvedených v § 2 ods. 1 a jeho odvoz, pre výkup a dodávky dreva a pre obstarávanie osobitných služieb lesnému hospodárstvu zriadi minister lesov a drevárskeho priemyslu dňom 1. januára 1952 národné podniky (ďalej len „podniky“) podľa ustanovení zákona č. 103/1950 Sb., o národných podnikoch priemyslových. Pre podniky platia primerane predpisy o národných podnikoch priemyslových, pokiaľ sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

(2) Ministerstvo lesov a drevárskeho priemyslu vydá organizačný poriadok (štatút) podnikov vyhláškou v úradnom liste.

§ 4.

(1) Lesný národný majetok, ktorý bol dosiaľ vo správe Československých štátnych lesov, národného podniku, a slúžil pesteniu a ochrane lesa, prechádza do správy Ministerstva lesov a drevárskeho priemyslu, ktoré ju bude vykonávať prostredníctvom Správy štátnych lesov.

(2) Majetok, ktorý bol dosiaľ vo správe Československých štátnych lesov, národného podniku, a slúžil ťažbe a dodávke dreva a na obstarávanie osobitných služieb lesnému hospodárstvu, ako aj záväzky zrušeného národného podniku Československé štátne lesy prechádzajú na podniky, ktoré sa zriadia podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia, pokiaľ niektoré časti tohto majetku a záväzky nebudú ministrom lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom financií prevedené na Správu štátnych lesov. Minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode s ministrom financií určí začiatočné kmeňové imanie podnikov.

§ 5.

Československé štátne lesy, národný podnik, sa zrušujú dňom 31. decembra 1951 bez likvidácie.

§ 6.

Národné výbory, najmä krajské a okresné, sledujú činnosť krajských správ lesov a správ lesného hospodárstva, ako aj podnikov, a dozerajú na ňu predovšetkým pokiaľ ide o plnenie výrobného plánu, napomáhajú im pri plnení ich úloh, upozorňujú ich na prípadné závady a nedostatky a pomáhajú ich odstraňovať.

§ 7.

Zrušujú sa doterajšie predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto vládnym nariadením, najmä ustanovenia zákona č. 312/1948 Sb., o organizácii štátnych lesov a majetkov.

§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister lesov a drevárskeho priemyslu po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

Smida v. r.