Nariadenie č. 28/1951 Zb.Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku

Čiastka 17/1951
Platnosť od 13.04.1951 do22.12.1954
Účinnosť od 13.04.1951 do22.12.1954
Zrušený 58/1954 Zb.

28.

Nariadenie ministra-predsedu Štátneho úradu plánovacieho

zo dňa 4. apríla 1951

o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku.

Minister-predseda Štátneho úradu plánovacieho nariaďuje po dohode s ministrom ľahkého priemyslu podľa § 41 ods. 4 zákona č. 241/1948 Sb., o prvom päťročnom hospodárskom pláne rozvoja Československej republiky (zákona o päťročnom pláne):


§ 1.

(1) V záujme hospodárneho využitia materiálu z motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku sa vykoná ich výkup podľa tohto nariadenia.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na motorové vozidlá ozbrojených sborov.

§ 2.

(1) Motorovými vozidlami trvalo nespôsobilými na premávku sú podľa tohto nariadenia vraky motorových vozidiel a motorové vozidlá, ktoré boly alebo budú pri technickej prehliadke technickým orgánom krajského národného výboru uznané trvalo nespôsobilými na premávku.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre prívesné vozy motorových vozidiel.

§ 3.

(1) Vlastníci vrakov motorových vozidiel, poprípade užívatelia miestností, budov alebo iných nehnuteľností, v ktorých alebo na ktorých sú vraky uložené, sú povinní ich hlásiť Sberným surovinám, národnému podniku, a to príslušnému krajskému závodu, do 14 dní odo dňa, keď toto nariadenie nadobúda účinnosť.

(2) V hlásení podľa odseku 1 sa uvedie

a) opis vraku motorového vozidla, obsahujúci pokiaľ možno hlavné technické údaje (značku, typ), stav a približnú váhu,

b) miesto, kde je vrak uložený,

c) dátum hlásenia, meno a bydlisko ohlasovateľovo a jeho podpis.

(3) Hlásenie motorových vozidiel, ktoré boly alebo budú pri technickej prehliadke uznané trvalo nespôsobilými na premávku, sa robí spôsobom, ktorý určí Ministerstvo dopravy po dohode s Ministerstvom ľahkého priemyslu.

§ 4.

Vlastníci motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku (§ 2) sú povinní ich prenechať Sberným surovinám, národnému podniku, za ceny a za podmienok, ktoré určí Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu.

§ 5.

Sberné suroviny, národný podnik, prevezmú motorové vozidlá trvalo nespôsobilé na premávku v mieste, kde sú uložené, a zabezpečia, aby pri rozoberaní neboly poškodené tie diely, ktoré označí odborný zástupca Mototechny, národného podniku, a pokiaľ ide o traktory, odborný zástupca Ústredia pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národného podniku, za upotrebiteľné; tieto diely označia Sberné suroviny, národný podnik, značkou a typom vozidla, z ktorého boly odobrané, a prenechajú ich Mototechne, národnému podniku, poprípade Ústrediu pre mechanizáciu pôdohospodárstva, národnému podniku, za ceny, ktoré určí Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s Ministerstvom vnútorného obchodu.

§ 6.

Podrobnosti o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku a ich rozoberaní určí Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s ministerstvami vnútorného obchodu, dopravy a pôdohospodárstva.

§ 7.

Úlohy národných výborov pri vykonávaní tohto nariadenia určí Ministerstvo ľahkého priemyslu po dohode s Ministerstvom vnútra a ostatnými zúčastnenými ministerstvami.


§ 8.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.