Nariadenie vlády č. 42/1951 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951

Čiastka 26/1951
Platnosť od 01.06.1951 do31.12.1951
Účinnosť od 01.01.1951 do31.12.1951

OBSAH

42.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. mája 1951,

ktorým sa vykonáva rozpočtový zákon na rok 1951.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa zákona č. 29/1951 Sb., ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951):


§ 1.

Hospodárne použitie úverov.

Prostriedky, ktorými štát uhradzuje svoje výdavky, sú výsledkami práce pracujúceho ľudu. Preto je povinnosťou tých, ktorí s nimi hospodária, dbať na to, aby boly vydávané len na nutné potreby štátu. Tieto potreby možno uspokojovať iba v nevyhnutnom rozsahu, účelne a hospodárne. Nutnosť potreby sa predovšetkým posudzuje s hľadiska záujmu celého štátu, nie však len s hľadiska záujmu niektorých jeho oblastí alebo niektorého odboru štátnej správy.

§ 2.

Použitie úverov na určené účely a do určenej výšky.

(1) Výška prostriedkov určených štátnym rozpočtom (ďalej len „úvery“) na úhradu výdavkov určitého druhu je hranicou pre uhradzovanie výdavkov. Túto hranicu možno prekročiť iba v prípadoch §§ 8 až 12 rozpočtového zákona na rok 1951 (ďalej len „zákon“).

(2) Zásadou hospodárnosti ustanovenou v § 2 zákona treba sa spravovať aj pri uvoľňovaní zúčtovateľných preddavkov; tieto preddavky môžu sa povoliť len v prípadoch, kde to platné predpisy pripúšťajú.

(3) Úrady a orgány hospodáriace s úvermi sú povinné starať sa o rovnomerné čerpanie rozpočtových prostriedkov priebehom roku, sledovať ich najmä pomocou výkazov predpokladaných výdavkov a príjmov a pomocou výkazov o výsledkoch finančného hospodárenia (§ 17 zákona) a urobiť opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

(4) Úrady a orgány hospodáriace s úvermi sú povinné dbať, aby sa dosiahly rozpočtované príjmy.

§ 3.

Odborné technické prejednanie niektorých úverov.

(1) Investičné úvery na zadováženie a obnovu budov ústredných úradov a zariadení štátnej správy ústredne spravovaných, ďalej úvery, z ktorých štát prostredníctvom ústredného úradu podporuje stavby a kúpy nehnuteľností vykonávané subjektami stojacimi mimo odboru štátnej správy, možno použiť len po predchádzajúcom prejednaní so stránky odbornej (technickej a technicko-hospodárskej) s Ministerstvom stavebného priemyslu.

(2) Úvery, ktoré sú zaradené v rozpočtoch národných výborov na stavebné investície a na príspevky na také investície, možno taktiež použiť len po predchádzajúcom technickom preskúšaní. Rovnako treba postupovať pri používaní obdobných úverov, ktoré boly národným výborom prikázané.

§ 4.

Časové použitie úverov.

(1) Pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, môžu sa použiť úvery iba do konca roku 1951 a len na úhradu výdavkov sročných do konca tohto roku. Táto zásada sa nevzťahuje na použitie úverov určených na úhradu výdavkov za práce a dodávky vykonané do 31. decembra 1951; pre použitie týchto úverov sa lehota predlžuje do 31. januára 1952. Do tej istej lehoty možno použiť úvery určené na prídely podľa zákona (účtová skupina 42) a na príspevky na plánované investície (príslušné účty účtových skupín 43 a 44), pokiaľ sa použijú na úhradu nákladov spojených s úlohami splnenými do 31. decembra 1951. Úvery určené na prídely zariadeniam štátnej správy (účtová trieda 5) možno použiť až do sostavenia záverečného účtu týchto zariadení.

(2) Za dodávky vykonané do 31. decembra 1951 treba považovať i dodávky odovzdané do tohto dňa doprave.

(3) Zúčtovateľné preddavky môžu sa použiť do 31. januára 1952 iba v prípade, kde ide o úlohy uhradzované z úverov, ktoré možno použiť podľa odseku 1 do 31. januára 1952.

(4) Platobný poukaz na úvery musí sa vydať najneskoršie 31. decembra 1951 a dodať učtárni na predpis najneskoršie do 5. januára 1952, pri zastupiteľských úradoch do 31. januára 1952. Platobný poukaz na úvery, ktoré možno použiť ešte v januári 1952, musí sa vydať najneskoršie do 31. januára 1952 a učtárni dodať do 5. februára 1952, pri zastupiteľských úradoch do 5. marca 1952. Pri úhrade faktúr inkasnými príkazmi musia sa faktúry dodať učtárni do 5. februára 1952.

(5) Platobné poukazy vydané v roku 1951, poprípade do 31. januára 1952, dodané však učtárni po uplynutí lehôt uvedených v odseku 4, vráti učtáreň ako neplatné. Faktúry platené inkasnými príkazmi, dodané učtárni po 5. februári 1952, treba účtovať na vrub úverov roku 1952.

(6) Úhrada výdavkov, ktoré majú a podľa ustanovení tohto nariadenia môžu zaťažovať úvery štátneho rozpočtu na rok 1951, nesmie sa odsunúť na ťarchu úverov budúcich rokov.

(7) Poukazovať peniaze na úhradu záväzkov, ktoré vzniknú po 31. decembri 1951, alebo tvoriť akýmkoľvek iným spôsobom rezervy z úspor na úveroch nie je prípustné.

§ 5.

Použitie investičných úverov.

Nedoplatky za investície uskutočnené od doby oslobodenia do konca roku 1950 zúčtujú sa podľa účtovnej osnovy na vrub tej kapitoly, v ktorej by bol tento výdavok zúčtovaný, keby jeho právny titul vznikol v roku 1951; výdavok, ktorý touto výplatou vznikne, bude krytý v úvere rozpočtovanom na tento účel v kapitole 24 Všeobecná pokladničná správa a treba ho oznamovať Ministerstvu financií.

§ 6.

Použitie úverov určených na úhradu osobných nákladov.

Použitie úverov určených na úhradu osobných nákladov (účtová trieda 3) upraví Ministerstvo financií smernicami, ktoré vydá po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 7.

Viazanie úverov určených v rozpočtoch národných výborov na úhradu úloh, ktoré odpadly.

Dohliadací národný výbor, ktorý urobil opatrenie podľa § 7 zákona, rozhodne, či a za akých podmienok sa môžu takto viazané úvery použiť na úhradu výdavkov na iné úlohy podľa predpisov o presunovom konaní. V prípadoch, kde na opatrenie podľa § 7 zákona je kompetentné Ministerstvo vnútra, rozhodne o použití viazaných úverov toto ministerstvo po dohode s Ministerstvom financií na návrh kompetentného ústredného úradu. Orgán, ktorý nariadil viazanie úverov, vedie evidenciu týchto úverov a ich zmien.

§ 8.

Prekročenie úverov pri nových alebo vyšších súvzťažných príjmoch.

(1) Na prekročenie úverov podľa § 8 zákona je pri národných výboroch potrebný súhlas dohliadacieho národného výboru (kompetentného ústredného úradu). Dohliadací národný výbor (kompetentný ústredný úrad) posúdi najmä, či ide skutočne o príjmy súvzťažné. Súhlas nie je potrebný pri zariadeniach štátnej správy.

(2) Sumy, o ktoré boly úvery prekročené, a nové alebo vyššie súvzťažné príjmy nesmú byť vzájomne kompenzované, ale musia byť zúčtované a v záverečnom účte vykázané hrubými sumami vo výdavkoch i príjmoch. Dáta súhlasu dohliadacieho národného výboru, poprípade ústredného úradu treba zaznamenať v spise, v účtovných knihách a účtovnej závierke.

§ 9.

Presuny úverov - základné ustanovenia.

(1) Ak má byť presunom rozpočtovných úverov zadovážená úhrada neinvestičných výdavkov, na ktoré v úvere príslušnej účtovej skupiny alebo podskupiny v podrobných rozpočtoch jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu (jednotlivých kapitol rozpočtu národného výboru) buď vôbec sa nepamätalo alebo na ktoré sa síce pamätalo, avšak rozpočtovaná suma na ne nepostačuje, môže sa tak stať len v rámci tej istej kapitoly s výnimkami ďalej uvedenými.

(2) Pri zabezpečovaní úhrady presunom vyčerpajú úrady a orgány najprv všetky možnosti presunov, ktoré môžu vykonať samy; pritom musia hľadať úhradu najprv v tej istej účtovej skupine (podskupine) príslušnej kapitoly, a to bez ohľadu na časti, diely a poddiely.

(3) Zabezpečenie úhrady presunom musí sa vykonať skôr, než sa urobí opatrenie alebo založí právny titul, z ktorého má výdavok vzniknúť.

§ 10.

Prípustnosť presunov.

(1) Úvery určené na úhradu osobných nákladov (účtová trieda 3) nesmú sa použiť na úhradu iných výdavkov a naopak. Úvery určené na úhradu potreby na majetkové zmeny (účtová trieda 0 a 2) a úvery určené na prídely zariadeniam štátnej správy (účtová trieda 5) nesmú sa použiť na úhradu nákladov (účtové triedy 3 a 4). Úvery určené na investičný majetok (účtová trieda 0) a úvery určené na prídely na úhradu investícií (účtová skupina 50) nesmú sa použiť ani na úhradu výdavkov na finančný majetok (účtová trieda 2), ani na prídely na úhradu zásob (účtová skupina 51) a na prídely na úhradu prevádzky (účtová skupina 52). Úvery určené na prídely na úhradu zásob (účtová skupina 51) nesmú sa použiť na prídely na úhradu prevádzky (účtová skupina 52). Úvery na príspevky na investície v účtových skupinách 43 a 44 nesmú sa použiť na úhradu iných výdavkov.

(2) Zariadenia štátnej správy hospodária podľa vlastných rozpočtov v rámci rozpočtových výsledkov (strata - prídel od vlastnej štátnej správy - účet 982, zisk - odvod vlastnej štátnej správe - účet 982) s výhradou ustanovenia § 6 o použití úverov určených na úhradu osobných nákladov. Pre ich hospodárenie platí obmedzenie, že úvery určené na investičný majetok (účtová trieda 0) nesmú sa použiť na úhradu zásob (účtová trieda 1) a na úhradu nákladov prevádzky a úvery určené na úhradu zásob (účtová trieda 1) na úhradu nákladov prevádzky.

§ 11.

Presuny úverov v odbore pôsobnosti národných výborov.

(1) Národné výbory môžu vo svojom odbore pôsobnosti zabezpečovať úhradu presunom v príslušnej kapitole svojho rozpočtu

a) v rámci úverov tej istej účtovej skupiny (podskupiny),

b) vzájomne medzi účtovými skupinami 33 až 39 a ich podskupinami, pričom presuny na účtové skupiny 35 až 37 môžu sa vykonávať, len pokiaľ nie je možné zabezpečiť potrebnú úhradu presunom medzi ich vlastnými podskupinami (35b a 35c, 36a a 36b, 37a a 37b); úvery na reprezentačné a podobné náklady (účet 368, poprípade pri miestnych národných výboroch malých obcí príslušná suma zaradená do účtovej skupiny 36 podľa vysvetliviek k rozpočtu) môžu sa prekročiť len so súhlasom dohliadacieho národného výboru (úradu), i keď úhrada by mohla byť zadovážená spôsobom uvedeným v tomto ustanovení,

c) z účtovej skupiny 44 na účtovú skupinu 43, nie však naopak.

(2) Ak vznikly úspory na príslušných úveroch tým, že nedošlo k určitým opatreniam, na úhradu ktorých sú preliminované príspevky účastníkov, možno tieto úspory použiť spôsobom určeným v predchádzajúcich odsekoch len so súhlasom dohliadacieho národného výboru (úradu).

§ 12.

Presuny úverov národných výborov so súhlasom dohliadacieho národného výboru (ústredných úradov).

(1) Ak nemôže národný výbor zabezpečiť úhradu podľa § 11 ods. 1, požiada vopred dohliadací národný výbor a ak ide o krajský národný výbor, kompetentný ústredný úrad o súhlas na presun úveru z inej účtovej skupiny tej istej kapitoly svojho rozpočtu.

(2) Ak sa nemôže nový alebo vyšší výdavok uhradiť ani spôsobom uvedeným v odseku 1, požiada národný výbor vopred dohliadací národný výbor o súhlas na presun úveru z úspor iných kapitol svojho rozpočtu. Ak ide o rozpočet krajského národného výboru, rozhodne o návrhu takého presunu rada krajského národného výboru, s výnimkou vzájomných presunov medzi účtovými triedami 3 a 4, ďalej presunov úverov z účtovej skupiny 40 na účtové skupiny 43 a 44 a naopak, ako i z úverov účtovej skupiny 43 na účtovú skupinu 44; na tieto presuny je potrebný súhlas oboch zúčastnených ústredných úradov.

§ 13.

Presuny úverov medzi rozpočtami národných výborov.

(1) Ak nemôže miestny národný výbor alebo okresný národný výbor zabezpečiť úhradu v rámci svojho rozpočtu ani použitím presunu medzi kapitolami svojho rozpočtu, požiada dohliadací národný výbor o iné zadováženie úhrady. Dohliadací národný výbor môže povoliť prekročenie úveru, ak zadováži úhradu buď v svojom vlastnom rozpočte alebo v rozpočte iného národného výboru svojho obvodu, a to z úverov, ktoré boly viazané rozhodnutím tohto dohliadacieho národného výboru podľa § 7 zákona alebo z úverov zjavne rozpočítaných v neprimeranej výške. Ak povolil dohliadací národný výbor presun, urobí zároveň opatrenie, aby úver, na vrub ktorého sa úhrada zadovažuje, bol viazaný ako úspora.

(2) Ak nemôže okresný národný výbor zabezpečiť úhradu pre miestny národný výbor ani spôsobom uvedeným v odseku 1, postúpi vec krajskému národnému výboru na obdobné zabezpečenie úhrady.

§ 14.

Prekročenie rozpočtu národného výboru.

(1) Ak nemôže byť nový alebo vyšší výdavok uhradený nijakým zo spôsobov uvedených v §§ 8 až 13, môže krajský národný výbor povoliť prekročenie rozpočtu podriadeného národného výboru. Ak ide o rozpočet krajského národného výboru, môže prekročenie povoliť kompetentný ústredný úrad, v odbore pôsobnosti ktorého nový alebo vyšší výdavok vznikol. Krajské národné výbory budú všetky prípady prekročenia rozpočtov podriadených národných výborov oznamovať mesačne kompetentnému ústrednému úradu, Ministerstvu financií a Ministerstvu vnútra. Aj ústredné úrady budú mesačne oznamovať nimi povolené prekročenia rozpočtov krajských národných výborov Ministerstvu financií a Ministerstvu vnútra.

(2) Ak ústredný úrad podľa dôjdených hlásení zistí, že pravdepodobne dôjde k prekročeniu kapitoly, postupuje sa podľa § 11 zákona.

§ 15.

Presuny úverov u ostatných orgánov štátnej správy.

(1) Ostatné úrady, ktoré sú bezprostredne podriadené ústredným úradom, postupujú pri uskutočňovaní presunov v rámci úverov povolených im štátnym rozpočtom obdobne ako krajské národné výbory.

(2) Ústredné úrady vykonávajú vo svojom odbore pôsobnosti zabezpečovanie úhrady výdavkov v rámci úverov povolených im štátnym rozpočtom obdobne podľa § 11, ďalej úverové presuny z účtovej skupiny 44 na účtovú skupinu 42, nie však naopak a úverové presuny vzájomne medzi účtovými skupinami 42 a 43. V ostatných prípadoch, ako i pri vzájomných presunoch medzi výdavkami ústrednými, zemí českých a Slovenska, je potrebný súhlas Ministerstva financií a Najvyššieho účtovného kontrolného úradu. Ministerstvo financií zašle v takom prípade spisy so svojím stanoviskom Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu, ktorý je oprávnený uplatniť do 8 dní svoje námietky. Ak nedôjde k dohode o námietkach, rozhodne o nich vláda na schôdzke, na ktorej sa zúčastní predseda Najvyššieho účtovného kontrolného úradu. Vláda oznámi svoje rozhodnutie predsedovi Najvyššieho účtovného kontrolného úradu aj písomne.

§ 16.

Presuny úverov - všeobecné ustanovenia.

(1) Návrhy na presuny musia obsahovať potvrdenie príslušnej učtárne, poprípade iného orgánu obstarávajúceho službu účtovnú (ďalej len „učtáreň“), že možno vykonať úhradu navrhnutým spôsobom.

(2) Suma, ktorá bola použitá na presun, musí byť v úvere príslušného účtu (podúčtu), poprípade účtovej skupiny viazaná ako trvalá úspora. Dáta rozhodnutia, ktorým kompetentný orgán (úrad) prejavil súhlas s presunom treba zaznamenať v spise, v účtovných knihách v účtovnej závierke.

(3) Ministerstvo financií môže po dohode s Najvyšším účtovným kontrolným úradom a pokiaľ ide o národné výbory aj po dohode s Ministerstvom vnútra povoliť v jednotlivých prípadoch, ak sa ukáže na to nevyhnutná potreba, odchýlky od predchádzajúcich ustanovení.

§ 17.

Presuny a prekročenie úverov v rozpočte Ústrednej národnej poisťovne.

(1) Úver určený pri Ústrednej národnej poisťovni na úhradu nákladov na poistné dávky nesmie sa použiť na úhradu iných výdavkov.

(2) Presuny a prekročenie úverov pri organizačných složkách Ústrednej národnej poisťovne podliehajú schváleniu tejto poisťovne.

§ 18.

Neprípustnosť vzájomných náhrad.

Vzájomné náhrady za výkon verejnej správy medzi jednotlivými úradmi a orgánmi verejnej správy sú zásadne neprípustné; o výnimkách rozhoduje Ministerstvo financií.

§ 19.

Zmeny investičných úverov.

(1) Jednotlivé úrady a orgány štátnej správy zadovažujú v roku 1951 len tie investície, ktoré im boly povolené schváleným vykonávacím plánom, a to do výšky súm v tomto pláne uvedených, bez ohľadu na výšku rozpočtových úverov a bez uskutočňovania presunov. Príslušné výdavky sa účtujú podľa účtovej osnovy na vrub úveru orgánu investíciu zadovažujúceho (uskutočňujúceho), a to i v tom prípade, že mu bol investičný úver prikázaný.

(2) Všetky objednávky investícií možno uskutočňovať len po predchádzajúcom potvrdení správcu investičnej sumy (plánovacieho orgánu), že akcia je zaradená do vykonávacieho plánu. Pri stavebných investíciách a stavebných projektoch je dané toto potvrdenie platným investičným (projekčným) listom.

§ 20.

Prekročenie úverov kapitol.

Predchádzajúci súhlas vlády podľa § 11 zákona na výdavky, ktoré sa nemôžu uhradiť niektorým zo spôsobov uvedených v §§ 8 až 10 zákona, nie je potrebný v týchto prípadoch:

1. ak ide o výdavky vyplývajúce zo zákona;

2. ak ide o nový výdavok alebo zvýšenie výdavku v dôsledku zmeny pôsobnosti a Ministerstvo financií po dohode s Najvyšším účtovným kontrolným úradom a s kompetentnými ústrednými úradmi prejaví súhlas; nový výdavok alebo prekročenie výdavkov sa musia kryť trvalou úsporou potrebnej sumy v kapitole, kde rozpočtovo sa na túto úlohu pôvodne pamätovalo;

3. ak ide o nepredvídateľné výdavky, uskutočnenie ktorých musí byť vykonané ihneď, pretože je u nich nebezpečenstvo v omeškaní; výdavky môže urobiť kompetentný ústredný úrad po dohode s Ministerstvom financií a s Najvyšším účtovným kontrolným úradom, dodatočne si však vyžiada súhlas vlády.

§ 21.

Vyberanie dávok a poplatkov miestnymi národnými výbormi.

Dňom 1. apríla 1951 končí sa oprávnenie národných výborov na vybranie dávky z nápojov, dávky zo zmrzliny, dávky zo spotreby elektrickej energie a plynu na účely osvetľovacie, dávky z cestovného (poprípade dopravnej - na elektrických, trolejbusových a lanových dráhach) a súčasne sa zrušujú pravidlá pre vyberanie týchto dávok.

§ 22.

Úhrada výdavkov na nové úlohy ukladané národným výborom ústrednými úradmi.

(1) Úhradu nových úloh možno zabezpečiť

a) úverovými presunmi podľa ustanovení o presunoch,

b) pri krajských a okresných národných výboroch aj prikázaním úverov z rozpočtových prostriedkov ústredných úradov.

(2) Poukazovať finančné prostriedky na nové úlohy národným výborom v hotovosti je neprípustné.

(3) O všetkých opatreniach uvedených v odseku 1 písm. b) treba upovedomiť ministerstvá financií a vnútra; ak ide o okresné národné výbory, treba vždy upovedomiť aj príslušný krajský národný výbor.

§ 23.

Zaťažovanie štátnych rozpočtov budúcich rokov.

(1) Súhlas podľa § 22 zákona je potrebný na všetky opatrenia, ktoré časove presahujú schválený štátny rozpočet a svojimi dôsledkami zaťažujú alebo by mohly zaťažovať štátne rozpočty v budúcich rokoch, ako sú zriaďovanie nových honorovaných docentúr a lektorátov na vysokých školách, rozširovanie úradov a orgánov verejnej správy, zriaďovanie, poprípade rozširovanie iných zariadení, uzavieranie nových nájomných smlúv, vydávanie nových periodických tlačív a dlhodobé objednávky, pokiaľ by takými opatreniami bol spôsobený nový alebo vyšší náklad pre štátnu pokladnicu. Tento súhlas nie je potrebný na opatrenia, ktoré sa dejú podľa zákonného predpisu alebo ktoré vyplývajú z vykonávacích plánov päťročného hospodárskeho plánu.

(2) Takéto opatrenia môže vykonať v odbore vlastnej pôsobnosti alebo na ne dať súhlas ústredný úrad, ak očakávaný náklad neprestúpi v jednotlivom prípade sumu 250.000 Kčs ročne a v úhrne všetkých prípadov sumu 4,000.000 Kčs ročne. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas Ministerstva financií.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na hospodárenie národných výborov; pre ne platia ustanovenia § 16 vládneho nariadenia č. 90/1950 Sb., o správe národného majetku národnými výbormi.


§ 24.

Záverečné ustanovenia.

(1) Všetky orgány štátnej správy sú zodpovedné podľa príslušných predpisov za to, že bude dbané na ustanovenia zákona a tohto nariadenia.

(2) Úspornému referentovi sa musia predložiť najmä návrhy na výdavky podľa voľnej úvahy, aby posúdil ich účelnosť a primeranosť.

(3) Učtáreň vedie v evidencii všetky povolené výdavky a všetky objednávky, ktorými sa úver viaže. Z toho dôvodu sú povinní všetci referenti zasielať učtárni na záznam nielen spisy, ktorými sa dáva poukaz na výplatu, ale aj spisy, ktorými sa rozpočtovné úvery viažu, najmä ktorými sa uskutočňujú objednávky.

(4) Učtáreň skúša správnosť údajov vo všetkých spisoch, ktorými sa uskutočňujú objednávky a štátne výdavky. Ak sú údaje správne a ak zodpovedá objednávka alebo poukaz zákonu a tomuto nariadeniu, objednávka sa zaznamená alebo sa vykoná výplata.

(5) Ak má učtáreň námietky proti objednávke alebo proti platobnému poukazu, uvedie ich v spise a vráti spis bez vykonania poukazovaciemu orgánu.

(6) Ak nesúhlasí poukazovací orgán s názorom učtárne, predloží vec na rozhodnutie prednostovi úradu, na ministerstve ministrovi, na národnom výbore však jeho predsedovi prostredníctvom kompetentného referenta. Písomné rozhodnutie prednostu úradu (predsedu národného výboru) je konečné. Ak toto rozhodnutie nariadi vykonanie objednávky alebo poukazu, s ktorým učtáreň nesúhlasí, zaznamená učtáreň objednávku alebo vykoná výplatu a poznamená pri príslušnom zápise, poprípade aj v účtovnej závierke stručné odôvodnenie s uvedením čísla spisu, ktorým bolo vykonanie proti jej námietkam znovu nariadené. Poukazovací úrad (národný výbor) oznámi také prípady Ministerstvu financií, Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu a - pokiaľ nejde o ústredný úrad - aj rezortnému ministerstvu.

§ 25.

Účinnosť vládneho nariadenia.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Kabeš v. r.