Nariadenie vlády č. 109/1951 Zb.Nariadenie o organizácii štatistickej služby

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Účinnosť od 27.12.1951 do27.09.1961
Zrušený 99/1961 Zb.

109.

Vládne nariadenie

zo dňa 4. decembra 1951

o organizácii štatistickej služby.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organizácii národohospodárskej evidencie:


§ 1.

(1) Orgánom vlády pre odbor štatistiky je Štátny úrad štatistický so sídlom v Prahe.

(2) Štátny úrad štatistický je ústredný úrad. Na jeho čele je predseda, ktorý má námestníkov.

(3) Predseda Štátneho úradu štatistického je podriadený predsedovi vlády.

§ 2.

(1) Pri Štátnom úrade štatistickom sa zriaďuje ako poradný orgán predsedu Vedecko-metodologická rada. Predsedu Vedecko-metodologickej rady a jej členov vymenúva predseda vlády na návrh predsedu Štátneho úradu štatistického.

(2) Vedecko-metodologická rada prejednáva metodologické otázky týkajúce sa štatistiky, posudzuje plány a smernice najdôležitejších štatistických prác a podáva vyjadrenie predsedovi Štátneho úradu štatistického.

(3) Podrobnosti o organizácii Vedecko-metodologickej rady ustanoví štatút, ktorý vydá predseda vlády.

§ 3.

Štátny úrad štatistický plní najmä tieto úlohy:

1. predkladá vláde a Štátnemu úradu plánovaciemu včas správne a vedecky zdôvodnené správy a rozbory o plnení jednotného hospodárskeho plánu, o rozvoji národného hospodárstva a kultúry, o stave hmotných zdrojov národného hospodárstva a o ich využití a o rezervách umožňujúcich prekračovanie plánu;

2. poskytuje štatistické dáta aj iným orgánom, pokiaľ ich potrebujú pre plnenie svojich úloh; komu sa tieto dáta poskytujú, určuje vláda;

3. vypracováva a schvaľuje sústavu štatistických ukazovateľov pre celé národné hospodárstvo v súlade s požiadavkami jednotného hospodárskeho plánu a vedenia národného hospodárstva;

4. zdokonaľuje organizáciu a metodologiu štatistiky;

5. diriguje organizáciu štatistiky na rezortoch, preveruje jej stav a hodnovernosť štatistických dát vykazovaných rezortami;

6. schvaľuje na základe splnomocnenia vlády vzory štatistických výkazov, stará sa o ich racionalizáciu a preveruje, ako sú vzory a termíny na predkladanie výkazov dodržiavané;

7. organizuje z príkazu vlády osobitné štatistické vyšetrenia (súpisy, výberové vyšetrenia a pod.);

8. usmerňuje operatívno-technickú evidenciu v rezortoch;

9. vedie prípravu a školenie odborných štatistických kádrov a spolupôsobí pri ich rozmiesťovaní;

10. vydáva odbornú štatistickú literatúru a popularizuje štatistiku v širokých vrstvách pracujúcich;

11. stará sa o mechanizáciu evidencie na celom území republiky.

§ 4.

Oblastným orgánom Štátneho úradu štatistického na Slovensku je Slovenský štatistický úrad so sídlom v Bratislave. Na jeho čele je predseda, ktorého zastupuje námestník. Predsedu i námestníka ustanovuje a odvoláva predseda vlády na návrh predsedu Štátneho úradu štatistického.

§ 5.

(1) Ako orgán Štátneho úradu štatistického pre obvod kraja sa zriaďuje krajská služba Štátneho úradu štatistického. Vedúceho krajskej služby Štátneho úradu štatistického ustanovuje predseda Štátneho úradu štatistického. Krajská služba Štátneho úradu štatistického zriaďuje sa aj pre obvod Ústredného národného výboru hlavného mesta Prahy.

(2) Krajskej službe Štátneho úradu štatistického je podriadená okresná služba Štátneho úradu štatistického zriadená vo všetkých okresoch. Na jej čele stojí okresný štatistik, ktorého ustanovuje predseda Štátneho úradu štatistického. Okresná služba Štátneho úradu štatistického sa zriaďuje aj pre obvod každého obvodného národného výboru hlavného mesta Prahy.

§ 6.

Krajská a okresná služba Štátneho úradu štatistického je pri svojej činnosti nezávislá od orgánov ľudovej správy. Osobným úradom zamestnancov krajskej a okresnej služby Štátneho úradu štatistického je v českých krajoch Štátny úrad štatistický, na Slovensku Slovenský štatistický úrad.

§ 7.

(1) Doterajší krajskí a okresní štatistici, ktorí boli ustanovení pred účinnosťou tohto nariadenia, považujú sa za ustanovených podľa neho a sú spolu so zamestnancami im pridelenými prevedení v medziach plánu pracovných síl Štátneho úradu štatistického do osobného stavu zamestnancov Štátneho úradu štatistického (Slovenského štatistického úradu).

(2) Vecné vystrojenie doterajších krajských a okresných štatistikov prechádza do užívania krajskej a okresnej služby Štátneho úradu štatistického.

§ 8.

(1) Činnosť krajskej a okresnej služby Štátneho úradu štatistického sa spravuje pracovným plánom a pokynmi nadriadených štatistických orgánov.

(2) Krajská a okresná služba Štátneho úradu štatistického plní najmä tieto úlohy:

1. preveruje na mieste samom hodnovernosť štatistických dát vykazovaných rezortnými štatistickými orgánmi; na tento účel dostáva v rozsahu určenom Štátnym úradom štatistickým rovnopisy štatistických výkazov, ktoré závody, podniky, príslušné referáty národných výborov alebo iné vykazujúce jednotky predkladajú svojim nadriadeným orgánom;

2. zhotovuje z týchto podkladov územné úhrny (krajské, okresné) a rozbory, predkladá ich Štátnemu úradu štatistickému (na Slovensku Slovenskému štatistickému úradu) a v medziach ustanovených vládou aj národným výborom, poprípade iným orgánom v kraji (okrese);

3. zabezpečuje evidenciu o plnení jednotného hospodárskeho plánu v kraji (okrese);

4. preveruje štatistickú činnosť rezortných orgánov v kraji (okrese);

5. dbá o to, aby neboli vykonávané nepovolené štatistické vyšetrenia a aby neboli požadované a predkladané štatistické údaje na neschválených rezortných výkazoch;

6. vykonáva osobitné štatistické vyšetrenia organizované Štátnym úradom štatistickým.

§ 9.

Rezortnými štatistickými orgánmi sú ministerstvá a ostatné ústredné úrady (ďalej len „ministerstvá“) a orgány im podriadené.

§ 10.

(1) Ministerstvá majú v odbore štatistiky najmä tieto úlohy:

1. dirigujú a kontrolujú všetku štatistickú činnosť podriadených orgánov, navrhujú vzory pravidelných rezortných štatistických výkazov a predkladajú ich Štátnemu úradu štatistickému na schválenie, zostavujú zo štatistických výkazov podriadených orgánov rezortné úhrny a vykonávajú ich rozbory;

2. predkladajú z takto získaných podkladov Štátnemu úradu štatistickému dáta potrebné pre kontrolu plnenia jednotného hospodárskeho plánu, pre sledovanie rozvoja národného hospodárstva a pre rozhodovanie vlády, a to v rozsahu, úprave a lehotách, ktoré určí Štátny úrad štatistický.

(2) Podrobnú organizáciu rezortnej štatistiky u svojich podriadených orgánov vykonajú ministerstvá po dohode so Štátnym úradom štatistickým.

§ 11.

(1) Ministerstvá ani iné orgány alebo organizácie nemajú právo bez súhlasu vlády alebo Štátneho úradu štatistického zavádzať nové formy štatistických výkazov alebo požadovať štatistické údaje, ktoré nie sú obsiahnuté vo schválených výkazoch. Neschválené vzory výkazov sú nezákonné.

(2) Štatistické údaje, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkazoch schválených Štátnym úradom štatistickým, možno zisťovať, i keď sú potrebné pre operatívnu činnosť, bez ohľadu na to, akým spôsobom sa bude toto zisťovanie vykonávať, iba so súhlasom Štátneho úradu štatistického.

(3) Podrobné predpisy k ustanoveniam odsekov 1 a 2 vydá Štátny úrad štatistický vyhláškou v úradnom liste.


§ 12.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; vykoná ho predseda vlády po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.