Nariadenie č. 129/1951 Zb.Nariadenie o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem

Čiastka 56/1951
Platnosť od 31.12.1951 do12.10.1960
Účinnosť od 01.01.1952 do12.10.1960
Zrušený 147/1960 Zb.

129

Nariadenie ministra pôdohospodárstva

zo dňa 27. decembra 1951

o prenesení finančnej a účtovnej služby majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

Minister pôdohospodárstva nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o zlúčení ich imania:


§ 1.

(1) Finančná a účtovná služba majetkovej podstaty pozemkových reforiem a úkony s ňou súvisiace sa prenášajú z Ministerstva pôdohospodárstva v českých krajoch na Sporiteľňu a záložňu v Prahe, na Slovensku na Okresnú sporiteľňu a pokladnicu v Bratislave (ďalej len „peňažné ústavy“).

(2) Pri výkone týchto služieb a úkonov sa peňažné ústavy spravujú pokynmi Ministerstva pôdohospodárstva.

§ 2.

Peňažným ústavom prislúcha poukazovacie právo vo veciach majetkovej podstaty pozemkových reforiem v medziach splnomocnenia daného im ministrom pôdohospodárstva.

§ 3.

Náklady spojené s výkonom prevedenej služby sa uhradzujú peňažným ústavom z prostriedkov majetkovej podstaty pozemkových reforiem.


§ 4.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952.


Zápotocký v. r.

Nepomucký v. r.