Nariadenie č. 22/1951 Zb.Nariadenie o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem

Čiastka 14/1951
Platnosť od 28.03.1951
Účinnosť od 01.01.1951

22.

Nariadenie ministra pôdohospodárstva

zo dňa 15. marca 1951

o správe majetkovej podstaty pozemkových reforiem.

Minister pôdohospodárstva nariaďuje po dohode s ministrom financií podľa § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národného pozemkového fondu pri Ministerstve pôdohospodárstva a fondov pozemkových reforiem a o slúčení ich imania:


§ 1.

Pre správu majetkovej podstaty pozemkových reforiem (ďalej len „majetková podstata“) platia zásady hospodárskeho plánovania, najmä zásady hospodárnosti a likvidnosti pre plnenie úloh, ktorému majetková podstata slúži.

§ 2.

(1) Majetkovú podstatu spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva, a to oddelene od ostatného štátneho majetku.

(2) Náklady správy majetkovej podstaty, ako i osobné a vecné výdavky vzniknuté vykonávaním predpisov o pozemkových reformách, sa uhradzujú z majetkovej podstaty.

(3) Poukazovacie právo, pokiaľ ide o majetkovú podstatu, vykonáva minister pôdohospodárstva alebo zamestnanci Ministerstva pôdohospodárstva ním splnomocnení.

(4) Na Slovensku plní úlohy vyplývajúce zo správy majetkovej podstaty Povereníctvo pôdohospodárstva, na ktorom sa zriaďuje osobitný účet.

(5) Hospodárenie s majetkovou podstatou podlieha dozoru Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

§ 3.

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva spravuje majetkovú podstatu podľa ročného finančného plánu, ktorý tvorí prílohu rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva.

(2) Finančný plán majetkovej podstaty obsahuje všetky príjmy a výdavky patriace k majetkovej podstate v príslušnom plánovacom období včítane výdavkov spojených s vykonávaním pozemkových reforiem (§ 2 ods. 2).

§ 4.

(1) Smernice o pokladničnej službe, o účtovaní a bilancovaní a o forme účtovnej závierky majetkovej podstaty vydá Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií.

(2) Účtovnú závierku s príslušnými prílohami a zprávou o činnosti zasiela Ministerstvo pôdohospodárstva Ministerstvu financií.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951.


Zápotocký v. r.

Ďuriš v. r.