Nariadenie vlády č. 112/1951 Zb.Nariadenie o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do02.05.1958
Účinnosť od 01.01.1952 do02.05.1958
Zrušený 22/1958 Zb.

112.

Vládne nariadenie

zo dňa 11. decembra 1951

o reorganizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti.

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 zákona č. 145/1949 Sb., o zmenách v organizácii verejnej správy a v pôsobnosti jej orgánov:


§ 1.

Verejnú správu v odbore štátnej pamiatkovej starostlivosti vykonávajú krajské národné výbory; pokiaľ je povahy celoštátnej, Ministerstvo školstva, vied a umení. Podrobnú úpravu pôsobnosti vymedzí Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s Ministerstvom vnútra.

§ 2.

(1) Národné kultúrne komisie, zriadené zákonom č. 137/1946 Sb., sa premenujú na poradné zbory ministra (povereníka) školstva, vied a umení; ich členov vymenúva a odvoláva vláda (Sbor povereníkov).

(2) Štátny pamiatkový úrad v Prahe a jeho oddelenie v Brne sa premenuje na Štátny pamiatkový ústav; Pamiatkový ústav so sídlom v Bratislave sa premenuje na Slovenský pamiatkový ústav. Pôsobnosť týchto nových ústavov obmedzuje sa na úlohy určené § 4.

(3) Podrobnosti určí Ministerstvo školstva, vied a umení po dohode s ministerstvami vnútra a informácií a osvety.

§ 3.

Organizáciu národných kultúrnych komisií, ako aj podrobnosti o ich úlohách určí organizačný štatút, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vied a umení.

§ 4.

Úlohou pamiatkových ústavov je odborná pomoc v odbore štátnej pamiatkovej starostlivosti, najmä pri záchranných prácach a pri propagácii pamiatok, ako aj vedecké hodnotenie kultúrnych pamiatok a štúdium a rozvíjanie konzervačných metód. Podrobnosti určí organizačný štatút, ktorý vydá Ministerstvo školstva, vied a umení.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykoná ho minister školstva, vied a umení po dohode s ministrom vnútra a ostatnými zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Nejedlý v. r.