Nariadenie vlády č. 113/1951 Zb.Nariadenie o Štátnom meteorologickom ústave

Čiastka 51/1951
Platnosť od 27.12.1951 do31.12.1953
Účinnosť od 01.01.1952 do31.12.1953
Zrušený 96/1953 Zb.

113.

Vládne nariadenie

zo dňa 27. novembra 1951

o Štátnom meteorologickom ústave.

Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb. o úpravách v organizácii verejnej správy:


§ 1.

Štátny meteorologický ústav a jeho regionálny orgán Slovenský meteorologický ústav sa zlučujú v Štátny meteorologický ústav (ďalej len „ústav“), ktorý je ústredným ústavom pre odbor meteorologie a klimatologie.

§ 2.

Úlohou ústavu je najmä:

a) poskytovať poveternostné informácie (okrem predpovedí počasia a predpovedí pre zabezpečenie leteckej premávky), meteorologické a klimatologické podklady, posudky a dobrozdania,

b) v súvislosti s činnosťou uvedenou pod písm. a) vyvíjať vedeckú a výskumnú činnosť v meteorologii a v klimatologii, sledovať vedecký pokrok v týchto odboroch, využívať výsledky domáceho i cudzieho bádania na zvýšenie úrovne československej meteorologickej služby,

c) podporovať orgány vedeckého výskumu v plnení ich úloh a

d) vykonávať publikačnú činnosť vo všetkých odboroch meteorologie a klimatologie.

§ 3.

(1) Na plnenie svojich úloh ústav zriaďuje a udržuje sieť meteorologických a klimatologických staníc, observatórií a iných zariadení (ďalej len „zariadenia“) a výsledky pozorovania spracováva na vedeckom podklade.

(2) Zariadenia možno zriaďovať len so súhlasom ústavu.

§ 4.

(1) Ústav poskytuje bezplatne svoje služby úradom, súdom a orgánom verejnej správy pre ich úradnú potrebu. Úrady a orgány sú naopak povinné podporovať ústav v jeho činnosti a najmä na jeho žiadosť spolupracovať na organizačnej úprave siete staníc a pri vyhľadávaní spolupracovníkov, vykonávajúcich bežné poveternostné pozorovania a sledovania vývoja rastlín v závislosti od počasia.

(2) Ústav poskytne svoje služby aj iným záujemcom, pokiaľ to bude zlučiteľné s jeho poslaním, za náhradu skutočných výdavkov; sadzobník týchto náhrad vydá Ministerstvo národnej obrany po dohode s Ministerstvom financií vyhláškou v príslušnom úradnom liste.

(3) Spôsob a rozsah spolupráce vysokoškolských meteorologických ústavov a zariadení s ústavom upraví minister národnej obrany po dohode s ministrom školstva, vied a umení; spôsob a rozsah spolupráce ústavu s vedeckými výskumnými ústavmi upraví minister národnej obrany po dohode s ministrom-predsedom Štátneho úradu plánovacieho.

§ 5.

(1) Ústav je podriadený Ministerstvu národnej obrany.

(2) Organizačný poriadok ústavu vydá minister národnej obrany.


§ 6.

Zrušujú sa všetky predpisy, ktoré sú v rozpore s týmto nariadením; najmä sa zrušuje vládne nariadenie č. 125/1950 Sb., o Štátnom meteorologickom ústave.

§ 7.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1952; vykonajú ho ministri dopravy a národnej obrany po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Gottwald v. r.

Zápotocký v. r.

arm. gen. Dr. Čepička v. r.

Plojhar v. r.

za ministra dopravy.